Mitt mål er ikke å om­ven­de folk.

Sokne­prest Ivar Skip­per­vold har for­and­ret seg. Da han voks­te opp, lær­te han at det var ukris­te­lig å spi­se sam­men med folk som ikke til­hør­te me­nig­he­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

En gang i ti­den de­mon­strer­te Skip­per­vold uten­for ki­no­er som vis­te «Je­sus Christ Su­per­star». Han del­te ut løpe­sed­ler som klart og ty­de­lig tok av­stand fra fil­men. In­gen av de­mon­stran­te­ne had­de sett fil­men, men «vi had­de lest om den. Og det var nok,» skri­ver Ivar Skip­per­vold i boka «Tro mø­ter tro» som ble lan­sert man­dag.

– Flaut, sier han i dag. - For en in­to­le­ran­se. For et hov­mod.

EN GLOBAL LANDSBY

Nå skri­ver sokne­pres­ten i Iveland at han drøm­mer om mu­lig­he­te­ne som lig­ger i sam­ar­beid mel­lom de uli­ke re­li­gio­ne­ne.

– Når klo­den vår egent­lig er blitt en global landsby, har vi ikke noe valg – vi må lære å for­stå hver­and­re. Da kan vi byg­ge på to fak­to­rer: Det ene er tenk­nin­gen i men­neske­ret­tig­he­te­ne, og det and­re er fel­les for­stå­el­se av hver­and­res sen­tra­le kul­tur­ut­trykk, sier Skip­per­vold.

SAMFUNNSANSVAR

Han har ikke nøyd seg med bare å si at en slik fel­les for­stå­el­se må byg­ges opp. Skip­per­vold har for­søkt å byg­ge selv – blant an­net som krum­tapp i de multi­re­li­giø­se fes­ti­va­le­ne Sakral Fes­ti­val, Sacred Mu­sic Fes­ti­val, og se­ne­re Sacred Art, ar­ran­gert i Lil­le­sand, Oslo og Kris­tian­sand.

– Hvis vi på gras­rota ska­per for­stå­el­se på tvers av gren­ser, vil det mun­ne ut i prak­tisk sam­hand­ling.

Og det­te er Ivar Skip­per­vold over­be­vist om at ver­den og Nor­ge tren­ger. Men det er res­surs­kre­ven­de å lage fes­ti­va­ler, og nå kan det vir­ke som det er slutt. Of­fent­li­ge mid­ler ute­blir.

«Det å ska­pe bro­er, møte­punk­ter og na­tur­li­ge treff­ste­der mel­lom men­nes­ker av ulik re­li­giøs opp­fat­ning er et samfunnsansvar, for­di vi vet hvil­ke tra­ge­di­er frykt og man­gel på kunn­skap om den and­re kan med­føre», skri­ver sokne­pres­ten.

PAVEN OG SKIP­PER­VOLD

– Dia­log er sik­kert fint, men skal ikke pres­ten hel­ler bi­dra til at men­nes­ker blir krist­ne?

– Mitt mål er ikke å om­ven­de folk. I boka mi re­fe­rer jeg pave Frans. Ett av hans ti råd for et godt liv er: «Slutt å ha som mål å om­ven­de folk til egen tro». Jeg føl­ger det rå­det, sier han og tror det­te ver­ken fø­rer til re­li­gions­blan­ding el­ler at han blir mind­re hel­hjer­tet som prest i me­nig­he­ten sin.

NEI TIL RADIO OG JULETRE

Det er et styk­ke fra de hold­nin­ger Ivar Skip­per­vold nå iv­rer for og de han voks­te opp med i «Brødre­me­nig­he­ten» i Oslo. Der var radio, tv, kino, kort­spill, dans og juletre like uhørt som fyll og hor. I boka for­tel­ler han om hvor­dan den so­si­al kon­trol­len ble ver­re og ver­re:

«For­eld­re med voks­ne barn som ikke var med i for­sam­lin­gen, kun­ne ikke len­ger spi­se sam­men med egne barn.»

Han er glad for­eld­re­ne hans brøt ut av me­nig­he­ten.

På 70-tal­let ble «Skip­per», som etter hvert be­ve­get seg i alle mu­li­ge krist­ne mil­jø­er, en av de syn- gen­de kris­ten-kjen­di­se­ne i Je­sus­be­ve­gel­sen.

Og da boka hans ble lan­sert på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo man­dag, var nes­ten hele vise-gos­pel­grup­pa «Frisk luft» gjen­for­ent. Bare Ar­nold Børud ute­ble, for der var både Ru­ne «Lol­li­pop» Lar­sen og Kjell Fjal­sett. Og sam­men med Skip­per le­det de for­sam­lin­gen i all­sang med kris­te­li­ge 70-talls­sla­ge­re.

HELLIG VRED

Fædre­lands­ven­nen traff Ivar Skip­per­vold torsdag da han nett­opp had­de vært på et ar­ran­ge­ment for pres­ter i Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me.

Bis­ko­pen had­de be­nyt­tet an­led­nin­gen til å snak­ke om ut­ford­rin­ger i kjøl­van­net av Kirke­mø­tets ved­tak om inn­fø­ring av vig­sel av ho­mo­fi­le.

– Jeg blir for­bann… ehhh, hellig vred over hva vi vel­ger å være opp­tatt av. Når vi nå hen­ter opp hval som er stapp­full av plast, kan vi ikke late som in­gen ting og fort­set­te å snak­ke om hva folk har mel­lom bei­na.

HISTORISK MU­LIG­HET

– Det bør hand­le mind­re og mind­re om hvor rik­tig vi be­skri­ver tro­en og hva vi me­ner, og mer om hva vårt guds­for­hold får oss til å gjø­re. Egent­lig bare det – hva det får oss til gjø­re – i ver­den. Jeg tror vi har en historisk mu­lig­het til å sta­bi­li­se­re og vi­ta­li­se­re sam­fun­net, sier han.

«I dag ser jeg det slik at leg­ger vi sam­men det bes­te i våre re­li­gio­ner som kan tje­ne våre med­men­nes­ker, får vi ikke en fel­les re­li­gion, men en bed­re ver­den. Det er min drøm.»

Slik av­slut­ter Ivar Skip­per­vold boka «Tro mø­ter tro».

BEG­GE FOTO: BJØRN MARKUSSEN

Sokne­pres­ten i Iveland, Ivar Skip­per­vold, skri­ver at «vi har en historisk mu­lig­het til å sta­bi­li­se­re og vi­ta­li­se­re sam­fun­net».

Etter­som både Ru­ne Lar­sen (i midt­en) og Kjell Fjall­set var på plass da Ivar Skip­per­volds bok ble lan­sert man­dag, var det bare Ar­nold Børud som mang­let for at hele «Frisk luft» ble gjen­for­ent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.