– In­no­va­tiv bran­sje in­veste­erer stort i bil­frem­ti­den

Han har vært sen­tral i Sør­lan­dets bil­bran­sje i 30 år. Hjem­kom­met fra bil­ut­stil­lin­gen i Genè­ve er Per Hel­ge Gum­pen mek­tig im­po­nert.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

– Bil­bran­sjen må være en av de mest in­no­va­ti­ve bran­sjer vi har. Den har tatt miljø­ut­ford­rin­gen på al­vor og in­ves­te­rer enormt i frem­ti­den. Spørs­må­let er mer om når mar­ke­det og re­gel­ver­ket er mo­dent for alt det nye, sier dag­lig leder i Gum­pen-grup­pen med bil­for­hand­le­re fra Ski­en i øst til Lyng­dal i vest og med nær­me­re 380 an­sat­te. Vi mø­ter ham i lo­ka­le­ne på Se­tes­dals­vei­en, der han opp­sum­me­rer «Genè­ve-inn­trykk» både fra egne bil­mer­ker og kon­kur­ren­te­nes. Den elek­tris­ke sat­sin­gen, både på rene el­bi­ler og lad­ba­re hy­bri­der, blir bare mer og mer frem­tre­den­de.

– Vol­ks­wa­gen-kon­ser­net lo­ver 30 elek­tris­ke bil­mo­del­ler in­nen 2025. Det sier en god del om den vold­som­me elek­tris­ke sat­sin­gen, sier tred­je ge­ne­ra­sjon i Gum­pen Grup­pen som hans beste­far Thor­vald star­tet og far Hel­ge se­ne­re le­det.

SELVKJØRENDE ELBIL

Men han min­ner sam­ti­dig om at Nor­ge er aty­pisk når det gjel­der sat­sing på el­bi­ler. På ver­dens­mar­ke­det er det langt fram før el­bi­le­ne vil pre­ge per­son­bil­mar­ke­det.

– Pri­sen på bat­te­ri­er og teknologi er på full fart ned­over, men må yt­ter­li­ge­re re­du­se­res før det skjer, slår han fast. På ut­stil­lin­gen fikk han også se Vol­ks­wa­gens selvkjørende fler­bruks­bil, I.D. Buzz, som skal være på mar­ke­det i 2025. Før den kom­mer den selvkjørende kom­pakt-el­bi­len I.D. som ble vist fram i Pa­ris i fjor høst. – Jeg reg­ner med at vi kan­skje kan ha en selvkjørende elbil i bu­tik­ken in­nen fem år, sier 53-årin­gen, som ikke er like sik­ker på om lov­ver­ket al­le­re­de da er mo­dent for den slags.

SUV-BØLGEN

I dag ut­gjør el­bi­ler rundt 15 pro­sent av sal­get i Gum­pen Grup­pen. I 2025 tror han minst halv­par­ten av de nye bi­le­ne vil ha elek­trisk driv­lin­je.

– Men i over­skue­lig frem­tid vil også ben­sin- og die­sel­drev­ne bi- ler ha en sen­tral plass. Også her sat­ses det vold­somt på å gjø­re dis­se re­ne­re og mer miljø­venn­li­ge, sier bil­for­hand­le­ren.

Genè­ve-ut­stil­lin­gen vis­te også at suv-bølgen rul­ler vi­de­re for høy fart. – Suv-er står for den størs­te veks­ten i mar­ke­det, kon­sta­te­rer han og trek­ker mer enn gjer­ne fram Vol­ks­wa­gens nye Ti­guan Allspace, en vel­vok­s­en sju­se­ters suv som han er trygg på tref­fer det nors­ke mar­ke­det godt. Der den mø­ter en an­nen suv fra Gum­pen Grup­pen, nem­lig Sko­da Ko­diaq, som er klar for le­ve­ring i Nor­ge om kort tid. En frem­ti­dig ut­ford­rer i en høy­ere suv-pris­klas­se er Au­dis nye kon­sept­bil Q8 sport som også gjor­de sin en­trè på Genè­ve-ut­stil­lin­gen. Den vi­ser Au­dis vi­sjo­ner for mor­gen­da­gens suv, men skal etter si­gen­de i pro­duk­sjon al­le­re­de i 2018.

ET SMYKKE

Spenn­vid­den fra Vol­ks­wa­gen­kon­ser­net lar han seg også im­po­ne­re av. – Den nye se­da­nen Ar­te­on er rett og slett et smykke av en bil, sier han kle­de­lig be­skje­dent og min­ner om at her kan bil­kjø­per­ne få en lek­ker­bis­ken av en bil både når det gjel­der de­sign og teknologi til en for­nuf­tig pris.

Han har nep­pe vært i tvil om at pri­vat­bi­lens po­si­sjon i frem­ti­dens trans­port­bil­de vil være sen- tral. Trass i nød­ven­dig og vik­tig sat­sing på kol­lek­tiv trans­port. Og etter Genè­ve-ut­stil­lin­gen er han om mu­lig blitt enda no­en hakk sik­re­re på at med selvkjørende el­bi­ler vil svært mye av trans­port­be­ho­vet kun­ne dek­kes av sli­ke. Med de ut­ford­rin­ger det in­ne­bæ­rer for and­re bran­sjer. – Bil­pro­du­sen­te­ne, en av ver­dens størs­te in­du­stri­er, le­ve­rer egent­lig alt det po­li­ti­ker­ne etter­spør. Mar­ked og lov­verk av­gjør når og i hvor stor grad det kan tas i bruk, sier Per Hel­ge Gum­pen.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN AG

Flagg­ski­pet Vol­ks­wa­gen Ar­te­on, ble pre­sen­tert på Genè­ve-ut­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.