Sør­len­din­ger på ny­hets­jakt

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Selvkjørende bi­ler som om få år blir en rea­li­tet, en sterk suv-sat­sing og sta­dig grøn­ne­re bi­ler.

Det er no­en av stikk­or­de­ne fra årets bil­ut­stil­ling i Genè­ve, som åp­net den­ne må­ne­den. Bil­for­hand­le­re fra Kris­tian­sand var godt re­pre­sen­tert og kun­ne kon­sta­te­re at det vil rul­le inn nyheter i fleng de nær­mes­te må­ne­de­ne.

Dag­finn A. Berg, re­la­tivt fersk dag­lig leder i Kia-for­hand­ler Sør Mo­tor etter man­ge års suk­sess som Nis­san-sjef, var blant dem som fikk med seg man­ge nyheter hjem.

HEFTIGE STINGER

– Ja, hos Kia skjer det svært mye. Fra helt nye lil­le Pi­can­to, en av Nor­ges al­ler bil­ligs­te bi­ler, til den heftige Gt-bi­len Stinger, som skal ut­ford­re etab­ler­te tys­ke­re, sier Berg som sy­nes det er spen­nen­de at alle mo­del­le­ne er vars­let med så­kal­te al­ter­na­ti­ve driv­lin­jer.

Ek­semp­ler på de man­ge Kia-ny­he­te­ne er den roms­li­ge sta­sjons­vog­nen Op­ti­ma som kom­mer som plug-in al­le­re­de i år med en opp­gitt elek­trisk kjøre­leng­de på rundt 60 kilo­me­ter. Rio, i stør­rel­se mel­lom VW Polo og Golf, er an­nen ny­ska­ping, mens Niro, som ble lan­sert som hy­brid i fjor, kom­mer som både plug-in og i hele­lek­trisk ver­sjon nes­te år.

KIA-GARANTIEN

Og det skjer kjapt hos Kia. Lil­le Pi­can­to kom­mer i mai-juni, Rio i april og lad­ba­re Op­ti­ma i juni.

– Den er i Pas­sat-stør­rel­sen og kom­mer med mye ut­styr til un­der 400.000 kro­ner, sier Berg, og min­ner kjapt om at Kia er ale­ne om sju års ga­ran­ti/150.000 kilo­me­ter. Ro­si­nen i den be­røm­me­li­ge pøl­sa, Stinger, blir nep­pe no­en salgs­vin­ner vo­lum­mes­sig i det nors­ke mar­ke­det, men var iføl­ge Berg en bil som vir­ke­lig ble lagt mer­ke til i Genè­ve.

– En hef­tig Gt-bil med mo­to­rer som spen­ner fra 200 til 370 heste­kref­ter og bak­hjuls- el­ler fire­hjuls­drift. Al­bert Bier­mann, som kom fra BMW til Kia i de­sem- ber 2014, er an­svar­lig for opp­sett og kjøre­egen­ska­per.

– Ras­kes­te Kia noen­sin­ne, sier Dag­finn Berg. Han opp­ly­ser at Kia har lovet 14 nye miljø­bi­ler in­nen 2020. Fle­re av dem duk­ker alt­så opp i Nor­ge al­le­re­de i år.

FOTO: PRIVAT

Dag­finn A. Berg, dag­lig leder i Mo­tor Sør AS vi­ser fram Kia Stinger, ras­kes­te bil noen­sin­ne fra den kore­ans­ke bil­pro­du­sen­ten.

FOTO: PRIVAT

Dag­lig leder i Gum­pens Auto Øst, Ter­je Ol­sen, med Au­dis suv-kon­sept­bil kalt Q8. Den over fem me­ter lan­ge bi­len skal i pro­duk­sjon al­le­re­de i 2018 og har en hy­brid driv­lin­je på til­sam­men 449 hk.

FOTO: PRIVAT

Nye Op­ti­ma sta­sjons­vogn kom­mer som lad­bar hy­brid i år. Det ser Dag­finn A. Berg i Auto Sør ser fram til.

FOTO: PRIVAT

Salgs­sjef Tor Inge Hau­gen i Røinås Bil­for­ret­ning vi­ser nye Hyun­dai i30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.