50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. MARS 1967

●● Med ut­gangs­punkt i at «de pro­fe­sjo­nel­le hoff­re­por­te­re i norsk pres­se» har be­gynt å reg­ne ut hvor man­ge prin­ses­ser det er til­ba­ke i ver­den når den dans­ke prin­ses­se Be­ne­dik­te gif­ter seg med sin tys­ke prins, be­hand­let Dag­bla­det lør­dag på le­der­plass spørs­må­let om kron­prins Ha­ralds ad­gangg g til å gif­te seg bor­ger­lig og be­hol­de ret­ten til den nors­ke tro­ne. Det­te er ikke uten in­ter­es­se for det nors­ke folk om han gif­ter seg el­ler ikke, skri­ver avi­sen. Han re­pre­sen­te­rer i dag sis­te ledd i vår konge­fa­mi­lies arve­rek­ke. For­blir ir han ugift, vil mo­nar­ki­et i Nor­ge væ­re­ære slutt med ham. Etter Dag­bla­dets me­ning ning kan han etter grunn­lo­ven gif­te seg bor­gerr­ger­lig, men det kre­ver kon­gens, dvs. re­gje­rin­gje­rin- gens, sam­tyk­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.