Start-ta­lent har trent seg i senk

Er­lend Seg­berg (19) har for­and­ret krop­pen for å ta nye kar­rie­re­steg og til­pas­se seg Stei­nar Pe­der­sens kre­ven­de spille­tid. Det har gått ut over over­skud­det.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Jeg har trent mye, og krop­pen har for­and­ret seg en del. Det er mer musk­ler og mind­re fett. Jeg har tatt av meg cir­ka syv kilo på ett år, sier Er­lend Seg­berg til Fædre­lands­ven­nen.

Midt­bane­spil­le­ren, som spil­te seg inn på Start-la­get i fjor høst med en rek­ke gode pre­sta­sjo­ner, har hit­til i vin­ter vært en skyg­ge av seg selv i Starts kam­per. Etter å ha star­tet i de tre førs­te tre­nings­kam­pe­ne i vin­ter har 19-årin­gen fått knapt med spille­tid. Akku­rat nå vir­ker ta­len­tet fra Lund å være et styk­ke fra la­get, som spil­ler se­song­opp­k­gjø­rin­gens sis­te tre­nings­kamp mot Odd i Ski- en lør­dag.

Mye av for­kla­rin­gen på det hand­ler om en vin­ter med knall­hard tre­ning.

Seg­berg har trent så mye og så tungt at han har slitt med energi­ni­vå­et.

– VÆRT SLITEN I VIN­TER

– Han har gjort en utro­lig god jobb i vin­ter, han har økt tre­nings­do­sen sin be­trak­te­lig. Sam­ti­dig er det mye tre­ning som skal ab­sor­be­res og det har gått ut over pre­sta­sjo­ne­ne til Er­lend i kamp. Det­te er noe han kom­mer til å få igjen for se­ne­re, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen, som har vært klar på at Seg­berg må for­bed­re styr­ke og løps­ka­pa­si­tet for å bi­dra mest mu­lig i hans fot­ball­fi­lo­so­fi.

– Er det din egen vil­je som har styrt det­te, el­ler Stei­nar Pe­der­sens krav?

– Det er jo litt beg­ge de­ler. Tre­ne­re har for­skjel­lig fi­lo­so­fi. Det­te må jeg gjø­re om jeg vil pas­se i hans fi­lo­so­fi, og det vil jeg jo, sier Seg­berg med et smil.

– Hvor­dan har du mer­ket hard­kjø­ret på krop­pen?

– Jeg har vært sliten i vin­ter, og mang­let god­fø­lel­sen, sier Seg­berg, som har trent mye hur­tig­het, ut­hol­den­het og styr­ke.

STAR­TET NI KAM­PER I HØST

– Han fikk ikke spille­tid mot Jerv sist. Det har sett ut i det sis­te som han er et styk­ke unna la­get?

– Han har svingt i pre­sta­sjo­ne­ne, han har vært litt slur­ve­te med på de tin­ge­ne han har vært vel­dig god på tid­li­ge­re, som pre­si­sjon i pas­nings­spil­let. Men Er­lend kom­mer vi til å få bruk for. Han kom­mer. Det er jeg sik­ker på. Fort­set­ter han i sam­me spor som han er in­ne i nå, så kom­mer han til å få mas­se igjen for det, sier Stei­nar

❞ Han har gjort en utro­lig god jobb i vin­ter, han har økt tre­nings­do­sen sin be­trak­te­lig. Sam­ti­dig er det mye tre­ning som skal ab­sor­be­res og det har gått ut over pre­sta­sjo­ne­ne til Er­lend i kamp. Det­te er noe han kom­mer til å få igjen for se­ne­re. STERINAR PE­DER­SEN,

Start-tre­ner Pe­der­sen.

– Jeg har mis­tet litt av den god­fø­lel­sen jeg had­de. Det kan være for­di jeg har hatt en del fo­kus på and­re ting, som styr­ke, kon­di­sjon og hur­tig­het. Men det løs­ner nå. Jeg har mer­ket at det går let­te­re, og god­fø­lel­sen har kom­met til­ba­ke de sis­te to uke­ne, sier Seg­berg, som star­tet Starts ni sis­te kam­per i den mi­se­rab­le fjor­års­se­son­gen.

– For­skjel­len på årets Start-lag og fjor­årets er at grunn­spil­let be­gyn­ner å sit­te. Man må ha et eget grunn­spill som fun­ge­rer for å gjø­re det bra. Det er vi i ferd med å få mye bed­re til nå, me­ner Seg­berg. – Ditt eget mål for se­son­gen? – Må­let er jo at la­get skal ryk­ke opp og at jeg skal ha en av de to plas­se­ne sen­tralt. Det tok litt tid før jeg spil­te fast i fjor. Det skal ikke ta så lang tid i år, sier 19-årin­gen selv­sik­kert.

FOTO: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Er­lend Seg­berg på tre­ning tirs­dag den­ne uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.