Fikk en vek­ker, men els­ker ennå speed­way

Faedrelandsvennen - - SPORT - THO­MAS TOPSTAD, speed­way-fø­rer

Etter en ulyk­ke på speed­way­ba­nen måt­te jeg få ny hof­te. Nå er jeg til­ba­ke på stør­re syk­kel og har tro­en på topp ti-plas­se­ring i se­niorNM.

Før den and­re run­den i nor­ges­cu­pen i 2015 mis­tet jeg kon­trol­len ved inn­gan­gen til en sving. Det re­sul­ter­te i at hofte­ku­len ble skjø­vet ut før den gikk til­ba­ke igjen. Jeg had­de seks uker tid­li­ge­re ska­det ledd­bån­det i kne­et på venst­re bein så jeg trod­de det var det­te som var skyld i smer­te­ne. Jeg fikk sam­let meg litt og gikk ut og full­før­te det lø­pet i nor­ges­cu­pen. Det holdt til å vin­ne min klas­se 85 ccm.

En tøff tid fulg­te. Res­ten av se­son­gen var over, og jeg had­de på­dratt meg et al­vor­lig brudd og blod­til­før­se­len i hof­ta var øde­lagt. Etter hvert som ve­vet døde, for­svant hofte­ku­len mer og mer. Da jeg skjøn­te at jeg måt­te ha ope­ra­sjon, var venstre­bei­net mitt fem centi­me­ter kor­te­re enn det and­re.

Det er nå ett år si­den at jeg fikk ope­rert inn en ti­tan­hof­te. Opp­tre­nin­gen har vært lang og tøff, med fy­sio­te­ra­pi og per­son­lig tre­ner tre da­ger i uken i seks må­ne­der. Men tak­ket være gode øvel­ser er jeg nå på et nivå som gjør at jeg kan leve helt nor­malt. Jeg tre­ner fire da­ger i uken på tre­nings­stu­dio for å styr­ke krop­pen og ba­lan­sen. Frem­de­les må jeg være litt på­pas­se­lig med brå be­ve­gel­ser med venstre­bei­net, der jeg har den fals­ke hof­ten.

Man­ge rundt meg, in­klu­dert legen min, fra­rå­der meg å fort­set­te med speed­way. Men fa­mi­li­en støt­ter meg og vet at jeg els­ker spor­ten for mye til å gi meg. Jeg har også støt­te fra and­re som har vært gjen­nom sam­me type ope- ra­sjon, og det har mo­ti­vert meg mye.

Jeg star­tet opp med tre­ning med min nye 500 ku­bikk i au­gust i fjor, så jeg har ikke hatt mer enn sju-åtte tre­nin­ger. Jeg har brukt lang tid på å kom­me meg til­ba­ke på syk­ke­len etter fle­re ska­der i 2015. Jeg fikk krage­beins­brudd i pås­ken, slet nes­ten av ledd­bån­det i juni og øde­la hof­ten i au­gust.

Så i år be­gyn­ner jeg ro­lig i star­ten av se­son­gen med tre­ning på hjemme­bane som lig­ger i Sør­lands­par­ken. NMK Kris­tian­sand er en klubb med man­ge gode støtte­spil­le­re som har stilt opp for meg i de åre­ne jeg har kjørt.

Jeg gle­der meg til se­song­start og skal kose meg med syk­ke­len og sam­ti­dig bli bed­re. Jeg kjø­rer mer kon­trol­lert nå enn før ulyk­ken, men sam­ti­dig er det­te en sport hvor man er nødt til å ta sjan­ser og være dris­tig for å hev­de seg.

FOTO: PRIVAT

Tho­mas Topstad (15) fra Kris­tian­sand vant nor­ges­cu­pen i speed­way klas­se 85 ku­bikk i 2014. Se­son­gen etter ska­det han hof­ten og det re­sul­ter­te i en ope­ra­sjon vår­en 2016. Han fikk ope­rert inn en ti­tan­hof­te og har nå trent seg opp til å kun­ne sat­se for fullt i se­nior­klas­sen den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.