Danse­gle­de i Møvig­hal­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - NINA MA­RIE GYBERG, Kris­tian­sand Danse­klubb

Utøve­re fra Kris­tian­sand Danse­klubb ut­mer­ket seg i 2. run­de i Vest­lands-se­ri­en.

Det var Kris­tian­sand Danse­klubb som var hel­gens ar­ran­gør, for sports­dans og free­style. Man­ge dan­se­re i klub­ben gle­det seg over å kun­ne stil­le på konkurranse i sin egen by. De had­de in­vi­tert både ven­ner og fa­mi­lie til å heie, så stem­nin­gen var på topp. Det kom også fle­re dyk­ti­ge dan­se­re fra Stav­an­ger og Ber­gen.

Fre­estyle­dan­ser­ne star­tet da­gen og kon­kur­ran­sen med dan­se­re 7 år-16 år i ni­vå­ene re­krutt, litt øvet, mes­ter og champ. Det var fle­re nye re­krutt­dan­se­re un­der 11 år som stil­te for førs­te gang på kon­kur­ran­sen. De var spen­te, men dan­set kjempe­fint og det var bare for­nøy­de jen­ter som alle fikk po­kal. Fle­re av jen­te­ne lur­te også på når de kun­ne dan­se konkurranse igjen, for de sy­nes det var kjempe­gøy.

Lin­nea Mus­hom fra KDK im­po­ner­te med 1. plass i både sin- gel og slow, re­krutt un­der 12 år. Hun ryk­ker nå opp til litt øvet nivå i free­style. Ma­rie Ky­si Keim fikk også en vel­for­tjent 1. plass i sin­gel og 3. plass i slow, i klas­sen 12-14 år re­krutt. Thea And­ås fikk to flot­te 2.plas­ser sin­gel og slow re­krutt. Be­ne­dic­te Sva­ba 3. plass i sin­gel re­krutt.

De­ret­ter over­tok sports­dan­ser­ne par­ket­ten med run­der i både stan­dard og la­tin og åpen klas­se, fra fem år helt opp til vok­sen klas­se. Åpen klas­se er for alle over 11 år, men tra­di­sjo­nelt re­krutt og konkurranse dan­se­re men ikke fra elite­klas­sen. De har kun lov å dan­se ba­sic trinn (vel­ger blant 30 grunn­trinn) og det er tek­nis­ke fer­dig­he­ter de skal døm­mes på, ikke «to­tal­pak­ken».

Det var man­ge som lot seg både im­po­ne­re og sjar­me­re av kon­kur­ran­sens yngs­te danse­par Os­car og Emi­lie på fem år, da de dan­set vals, quick­step, sam­ba og cha cha.

ULes hele inn­leg­get på lo­kal­s­por­ten.fvn.no

FOTO: VETLE KLEVELAND

Kris­tian­sand Danse­klubb i Vest­lands­se­ri­en i Møvig­hal­len sist helg. F. v.: Cris­ti­an En­ger Se­lås, Ma­rie With Kristensen, Di­na Høyem Ol­sen, Es­pen Jen­sen, Li­nus Kris­ti­an­sen, Christina Michelle Col­la, Knut Harald Au, Ma­til­de Ba­rik­mo Au, Hen­riethe Gran­rud, He­le­ne Ba­rik­mo Au, Ma­ri­us Lohne, Do­mi­nik Ra­be­sz­ko, Ju­lie Ba­rik­mo Au, Os­car Au, Emi­lie Ås­ly, Mat­hil­de Am­ble, Jo­han­n­es Auste­fjord, Ju­lia Ko­lecka, Mi­kael Tør­stad, Ti­na Tør­stad og Emil Tør­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.