Ter­ror uten mu­lig­het til å lyk­kes

Den ens­li­ge ter­ro­ris­ten i Lon­don var en del av et stør­re fel­les­skap. Men de mus­lims­ke eks­tre­mis­te­ne som kjem­per mot de­mo­kra­ti og grunn­leg­gen­de fri­he­ter, har in­gen mu­lig­het til å nå sine mål.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Den de­mo­kra­tis­ke sam­funns­mo­del­len lar seg ikke knek­ke av volds­bruk fra eks­tre­mis­ter.

På flere må­ter var det tung sym­bo­likk over ter­ror­an­gre­pet i Lon­don ons­dag etter­mid­dag. Steds­val­get var nep­pe til­fel­dig. Så tett inn til par­la­men­tet var det tro­lig ment som et di­rek­te an­grep på de­mo­kra­ti­et, en sam­funns­mo­dell som mus­lims­ke eks­tre­mis­ter har lagt for hat. I til­legg skjed­de ak­sjo­nen på års­da­gen for ter­ror­an­gre­pe­ne i Brus­sel, om­trent sam­ti­dig som det ble holdt minne­høy­ti­de­lig­he­ter i den bel­gis­ke ho­ved­sta­den.

Begge dis­se mo­men­te­ne pe­ker mot den in­ter­na­sjo­na­le di­men­sjo­nen ved ons­da­gens ter­ror­ak­sjon. Selv om flere men­nes­ker i etter­tid er ar­res­tert, opp­tråd­te gjer­nings­man­nen etter det vi nå vet, ale­ne un­der sel­ve ak­sjo­nen. Det har vært et møns­ter un­der flere ter­ror­hand­lin­ger de sis­te åre­ne, som i Ber­lin og Nice. Men det be­tyr ikke at gjer­nings­per­sone­ne har opp­trådt i et va­ku­um.

Tvert imot har de vært del av et vol­de­lig og eks­tre­mis­tisk fel­les­skap in­spi­rert av den så­kal­te Islams­ke stat. Den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen er nå un­der et vold­somt mi­li­tært press i Irak og Sy­ria, der dens le­der Abu Bakr al Bag­da­di for mind­re enn tre år si­den er­klær­te opp­ret­tel­sen av et mus­limsk kali­fat. I dag kjem­per den selv­ut­nevn­te le­de­ren etter alt å døm­me for sitt eget liv på dag­lig ba­sis, etter­som uli­ke styr­ker kom­mer sta­dig nær­me­re hans opp­holds­sted i den sy­ris­ke byen Raqqa. Og det er bare et tids­spørs­mål før den størs­te byen IS har holdt, Mosul i Irak, er til­ba­ke på den ira­kis­ke re­gje­rings­hæ­rens hen­der.

IS er i ferd med å tape den mi­li­tæ­re kam­pen. I en slik si­tua­sjon had­de man­ge fryk­tet enda flere ter­ror­ak­sjo­ner ut­ført av ens­li­ge el­ler grup­per av sym­pa­ti­sø­rer i vest­li­ge land. Alle de plan­lag­te ak­sjo­ner som har blitt for­hind­ret, er tegn på at po­li­ti- og sik­ker­hets­styr­ke­ne i euro­pe­is­ke land ser ut til å lyk­kes sta­dig bed­re i kam­pen mot den­ne ter­ro­ren.

I til­legg job­ber ter­ro­ris­te­ne mot et mål de ikke har mu­lig­het til å nå. Den de­mo­kra­tis­ke sam­funns­mo­del­len ba­sert på grunn­leg­gen­de fri­he­ter lar seg ikke knek­ke av volds­bruk fra eks­tre­mis­ter som drøm­mer om en re­tur til mid­del­al­ders­ke ver­di­er.

Med­lem­me­ne av det bri­tis­ke par­la­men­tet holdt tors­dag for­mid­dag en minne­se­re­mo­ni for of­re­ne un­der ter­ror­ak­sjo­nen da­gen før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.