Til­talt for grovt be­dra­ge­ri

Ved å utgi seg som lege klar­te 34-årin­gen å lure til seg sto­re penge­sum­mer fra syke per­soner som trod­de hun skul­le hjel­pe dem.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no

I lø­pet av et drøyt år skal 34-årin­gen ha klart å lure til seg pen­ger fra til sam­men 15 for­skjel­li­ge per­soner.

– At vi tap­te noen pen­ger er jo egent­lig en ba­ga­tell. Det ver­ste er be­last­nin­gen venn­in­nen min ble ut­satt for. Hun fikk seg en skik­ke­lig knekk, sier ka­me­ra­ten til en Ms-syk kvin­ne som ble svind­let av «lurelegen».

34-årin­gen ble i fjor høst gjen­stand for om­fat­ten­de om­ta­le i flere medi­er. Den så­kal­te «lurelegen» er nå til­talt for tolv be­dra­ge­ri­er og ett be­dra­geri­for­søk. Fem av be­dra­ge­ri­ene er gro­ve.

– Det er flere for­hold som kan føre til at et be­dra­ge­ri er grovt. Et er be­lø­pets stør­rel­se, et an­net er vel­ferds­tap. Det er svært be­las­ten­de å bli ut­satt for noe sånt, noe som er en del av grunn­la­get i to av for­hol­de­ne i til­ta­len, sier po­liti­ad­vo­kat Hå­vard Ry­en­gen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Be­dra­ge­ri­et av den Ms-syke kvin­nen blir reg­net som grovt på grunn av be­lø­pets stør­rel­se og be­last­nin­gen kvin­nen ble på­ført.

I lø­pet av noen må­ne­der vår­en og som­mer­en 2016 fikk «lurelegen» ut­be­talt 132.871 kro­ner av kvin­nen og to and­re. Pen­ge­ne skul­le bru­kes til å or­ga­ni­se­re en rei­se til USA, hvor kvin­nen an­gi­ve­lig skul­le få be­hand­ling av 34-årin­gen.

– Venn­in­nen min bruk­te alle spare­pen­ge­ne sine. Jeg bi­dro med en mind­re sum, sier ka­me­ra­ten til den Ms-syke kvin­nen.

– FREMSTO SOM TRO­VER­DIG

I til­ta­len frem­går det at 34-årin- gen utga seg for å være nevro­ki­rurg med MS som spe­sia­li­tet. I vir­ke­lig­he­ten har hun ald­ri job­bet som lege el­ler tatt noen medi­sinsk ut­dan­nel­se.

– Hun fremsto vel­dig tro­ver­dig. Vi skjøn­te ikke at noe var galt før jeg un­der­søk­te bil­lett­be­stil­lin­gen. Det vis­te seg at hun had­de be­stilt fly­bil­let­ter til USA, men kjø­pet var kan­sel­lert på grunn av mang­len­de be­ta­ling, sier ka­me­ra­ten.

I au­gust i fjor ble 34-årin­gen på­gre­pet og sik­tet for det­te og and­re for­hold.

BLE «BE­HAND­LET» På HOTELL

Etter noen uker ble 34-årin­gen løs­latt. 27. ok­to­ber ble hun igjen på­gre­pet og va­re­tekts­fengs­let. 34-årin­gen har sit­tet fengs­let si­den og vil tro­lig for­bli bak mu­re­ne til retts­sa­ken star­ter i Aust-ag­der tingrett i slut­ten av mai.

Kvin­nens for­sva­rer, Ole Joakim De­vold, opp­ly­ser at 34-årin- gen har er­kjent de fles­te av for­hol­de­ne i til­ta­len.

– Hun har er­kjent man­ge av for­hol­de­ne, men jeg har fore­lø­pig ikke fått gått gjen­nom til­ta­len i de­talj med min kli­ent. Det skal jeg gjø­re nå i kveld, sier De­vold til Fædre­lands­ven­nen.

Han opp­ly­ser at kvin­nen har nek­tet straff­skyld for ett av de gro­ve be­dra­ge­ri­ene.

34-årin­gen har er­kjent å ha ut­gitt seg for å være lege og for å ha til­budt be­hand­ling til per­soner som har øns­ket hjelp.

– Det­te er noe hun har be­kla­get sterkt i etter­tid. Men hvor­for hun har gjort det er vans­ke­lig å sva­re på, sier De­vold.

Iføl­ge til­ta­len har 34-årin­gen ut­satt to kvinner og en mann for kroppskren­kel­ser gjen­nom «be­hand­lin­gen» hun har gitt dem.

En kvin­ne ble over­talt til å byt­te ut medi­si­ne­ne sine, mens en an­nen kvin­ne ble gitt smerte­stil­len­de før 34-årin­gen fjer­net en spi­ral fra un­der­li­vet hen­nes.

Man­nen ble «be­hand­let» på et hotell i Kris­tian­sand, ved at 34-årin­gen sprøy­tet inn væs­ke i pan­nen og lå­ret hans.

– Det har vært noe usik­ker­het rundt dis­se hen­del­se­ne, så jeg øns­ker fore­lø­pig ikke å kom­men­te­re det­te de­tal­jert, sier De­vold.

VIL INNDRA LEGEUTSTYR

I til­ta­len frem­går det at det vil bli lagt ned på­stand om er­stat­ning til of­re­ne.

Be­lø­pe­ne som er nevnt i til­ta­len er på rundt 580.000 kro­ner til sam­men, men det tas også for­be­hold om et uspe­si­fi­sert er­stat­nings­krav knyt­tet til et ei­en­doms­kjøp og et bil­kjøp.

På­tale­myn­dig­he­ten vars­ler også at det vil bli krevd inn­drag­ning av navne­skilt, di­ver­se legeutstyr og to bø­ker om syk­doms­lære og pa­to­lo­gisk ana­to­mi. Gjen­stan­de­ne kre­ves inn­dratt for­di po­li­ti­et me­ner de har blitt brukt til å gjen­nom­føre straff­ba­re hand­lin­ger.

FAK­TA Det­te er hun til­talt for

● Vår­en 2016 fikk 34-årin­gen 3500 kro­ner av en kvin­ne som ble lo­vet en bo­tox­be­hand­ling. Kvin­nen ble også for­talt at hun skul­le ope­re­res ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand 15. april 2016.

● Fra ja­nu­ar til ok­to­ber 2016 skal 34-årin­gen ha lurt til seg 147.000 kro­ner fra en mann i Vest­fold, ved å over­be­vi­se man­nen om at hun ble pres­set for pen­ger av et kri­mi­nelt nett­verk i Oslo, at fa­ren til bar­na hen­nes krev­de pen­ger for å la hen­ne be­sø­ke dem, samt en rek­ke and­re grun­ner.

● Som­mer­en 2015 skal 34-årin­gen ha lurt en hus­ei­er i Dram­men til å ak­sep­te­re et bud på 4,55 mil­lio­ner kro­ner. Da kon­trak­ten skul­le skri­ves ble det klart at hun ikke kun­ne be­ta­le. Kvin­nen me­ner deri­mot at hun had­de skaf­fet fi­nan­sie­ring og nek­ter der­for straff­skyld.

● Tors­dag 15. sep­tem­ber 2016 skal hun ha lurt en hus­ei­er til å ak­sep­te­re et bud på 20,6 mil­lio­ner kro­ner for en ei­en­dom på Tjø­me. 34-årin­gen skrev un­der kon­trak­ten, men iføl­ge til­ta­len had­de hun ikke til hen­sikt å be­ta­le, noe hun hel­ler ikke var i stand til.

● I mai-juli 2016 skal hun ha lurt til seg 132.871 kro­ner fra en Ms-syk kvin­ne, hen­nes kjæ­res­te og en ka­me­rat.

● Et for­søk på grovt be­dra­ge­ri, ons­dag 21. sep­tem­ber 2016. 34-årin­gen skal da ha for­søkt å lure til seg en BMW M6 til 1,2 mil­lio­ner kro­ner. «Lurelegen» send­te et skjerm­bil­de som skul­le vise at pen­ge­ne var over­ført, men han­de­len ble ikke gjen­nom­ført og hun fikk ikke bi­len.

● Kvin­nen er også til­talt for yt­ter­li­ge­re sju be­dra­ge­ri­er, som er mind­re al­vor­li­ge. Det­te drei­er seg blant an­net om for­skudds­be­ta­ling for ride­ut­styr som ald­ri ble le­vert, be­ta­ling for leie av bå­ter som ikke ek­sis­ter­te og for­skudds­be­ta­ling for leie av bil og lei­lig­het i Spa­nia.

FOTO: JON AN­DERS SKAU/PRIVAT

Den 34 år gam­le kvin­nen hev­det over­for flere at hun var nevro­ki­rurg, og at hun job­bet ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.