Hei­ser på plass eta­sje­ne i p

I slut­ten av juni skal de førs­te bi­lis­te­ne kun­ne par­ke­re un­der Tor­vet. Nå job­bes det på høy­gir for å bli fer­dig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Un­der bak­ken på Øvre Torv blir det nå lagt rundt 20 me­ter gulv hver dag. Det trengs så­pass fram­drift for å nå må­let om å få par­ke­rings­hu­set fer­dig en gang mel­lom 21. og 30. juni.

– Vi me­ner vi skal kla­re det, men det er mye job­bing, kon­sta­te­rer Bjørn Rydningen, an­leggs­le­der i Vei­dek­ke.

Sel­ve ut­gra­vin­gen av Tor­vet star­tet i ok­to­ber i fjor og er nå av­slut­tet. Ar­bei­det med å byg­ge to eta­sjer er i gang. Gjen­nom en åp­ning i bak­ken hei­ser an­leggs­ar­bei­de­re fra fir­ma­et Block Ber­ge ned be­tong­ele­ment på 8,3 tonn.

De blir løf­tet på plass av truck­er.

TIL PÅSKE

Par­ke­rings­hu­set un­der Tor­vet er eid av sel­ska­pet Torv­par­ke­ring som igjen er eid av en rek­ke gård­ei­ere i Kvad­ra­tu­ren. Etter at til­la­tel­sen til ut­byg­ging ble gitt, har åp­nin­gen blitt ut­satt en rek­ke gan­ger.

Men nå me­ner ut­byg­ger­ne at tids­pla­nen skal hol­de.

– Vi reg­ner med at vi skal være fer­di­ge med å lage to eta­sjer un­der Ned­re Torv til påske. Etter det be­gyn­ner vi på Øvre Torv, sier Bjørn Rydningen.

Fro­de Gjes­dal i Block Ber­ge reg­ner med at de kla­rer opp­til 20 ele­men­ter om da­gen, noe som be­tyr 25 me­ter gulv.

22 KRO­NER

Par­ke­rings­hu­set un­der Tor­vet skal kon­kur­re­re med en rek­ke and­re par­ke­rings­hus i sen­trum. Iføl­ge dag­lig le­der i Torv­par­ke­ring, Jon Bjør­gum, vil pri­se­ne lig­ge på an­leggs­le­der i Vei­dek­ke

sam­me nivå som de and­re par­ke­rings­hu­se­ne.

– Vi har ikke satt noen pris­lis­te, men vi opp­fat­ter at den gjeng­se pri­sen er på 20-22 kro­ner for førs­te time. Vi skal være i den stør- rel­ses­or­den, men vi sier ikke noe nøy­ak­tig nå.

– Så folk må be­la­ge seg på 22 kro­ner for førs­te time?

– Det er det vi opp­fat­ter at mar­ke­det lig­ger på. Hen­sik­ten er at vi skal få folk til å par­ke­re, men vi skal ikke ha så lave pri­ser at folk bare blir stå­en­de. Vi kun­ne ha til­budt gra­tis par­ke­ring med den kon­se­kven­sen at de førs­te som kom på mor­ge­nen bare vil­le blitt stå­en­de ut da­gen, sier Bjør­gum.

❞ Vi reg­ner med at vi skal være fer­di­ge med å lage to eta­sjer un­der Ned­re Torv til påske. Etter det be­gyn­ner vi på Øvre Torv.

BJØRN RYDNINGEN,

TILBAKEFØRES

Tor­vet har vært bygge­plass si­den sep­tem­ber 2015. Men om noen uker kan de­ler av det igjen bli åp­net. På Øvre Torv har Vå­gen & Han­sen Ute­mil­jø lagt til­ba­ke meste­par­ten av de gam­le kål­ra-

ALLE FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Fir­ma­et Block Ber­ge fra Klepp har job­ben med å leg­ge på plass be­tong­ele­men­te­ne som vei­er 8,3 tonn hver. De blir brukt til å lage to eta­sjer i par­ke­rings­hu­set un­der Tor­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.