Par­ke­rings­hu­set

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

bistei­ne­ne.

– I sam­ar­beid med kom­mu­ne­ne øns­ker vi å åpne Tor­vet suk­ses­sivt etter hvert som vi blir fer­di­ge. Etter påske må vi se om vi kan fin­ne area­ler som vi kan be­gyn­ne å bru­ke, sier Jon Bjør­gum.

På Ned­re Torv blir det lagt dren­sas­falt i nes­te uke. Etter det kan ar­bei­det med å leg­ge nytt dek­ke star­te også her.

Det er 9000 kvad­rate­me­ter med stein på Tor­vet. 4000 kvad­rat­me­ter av det­te er bro­stein, mens det er er 4000 kvad­rat­me­ter med hel­ler. Res­ten er de gam­le kup­pel­stei­ne­ne som også blir kalt kål­rabistei­ner.

FAK­TA Par­ke­rings­an­leg­get un­der Tor­vet

● De 400-450 par­ke­rings­plas­se­ne i to eta­sjer un­der Tor­vet skal tas i bruk in­nen 1. juli. Pri­sen er 210 mil­lio­ner kro­ner.

● By­sty­ret ved­tok den en­de­li­ge pla­nen høs­ten 2013 (34-18), samt at «ved etab­le­ring av par­ke­ring un­der Tor­vet la­ges en plan for re­duk­sjon av gate­par­ke­ring i sen­tra­le de­ler av Kvad­ra­tu­ren».

● Kom­mu­nal­ut­val­get ved­tok i juni 2015 å inn­gå en 50 års fes­te­av­ta­le med Torv­par­ke­ring AS for en år­lig sum på én kro­ne. Etter 50 år kan par­ke­rings­hu­set til­fal­le kom­mu­nen, som i så fall må be­ta­le 33 mil­lio­ner kro­ner, til­sva­ren­de en rest­ver­di på 15 pro­sent. Etter 60 år vil an­leg­get hav­ne i kom­mu­nens eie uten veder­lag.

● Po­li­ti­ker­ne har ved­tatt at kom­mu­nen be­kos­ter ad­komst til bi­blio­te­ket og Råd­hus­kvar­ta­let, til sam­men 16,8 mil­lio­ner kro­ner.

● Torv­par­ke­ring AS har reist 30 mil­lio­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal og be­står av Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom AS, Ivar Mjå­land Ei­en­dom AS, Mos­vold & Co, Gu­ne­ri­us In­vest AS, H2B Ei­en­dom AS, Gus­tav Pe­der­sen AS, Spare­ban­ken Sør, Ma­m­yr Ei­en­dom AS, Oks­øy Ei­en­dom AS, Vei­dek­ke Entre­pre­nør AS, Ras­mus Tallak­sen og As­bjørn­sen Hol­ding AS.

Bjørn Rydningen (t.v.) er an­leggs­le­der for ar­bei­de­ne un­der bak­ken. Her er sam­men med Glenn Dah­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.