– En tra­ge­die med sån­ne po­li­ti­ke­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Det er en tra­ge­die for Ven­ne­sla at vi har po­li­ti­ke­re som vil tvin­ge vekk en stor ar­beids­plass med 105 ele­ver og flere ti­talls an­sat­te.

Det sier Fi­ladle­fia-pastor Gun­nar Jeppe­støl i for­bin­del­se med at bygg- og miljø­ut­val­get for to uker si­den sa nei til plan­pro­gam­met for Fi­ladel­fias re­gu­le­rings­plan på næ­rings­om­rå­det på Vike­land.

Nei-et kan bety at Fi­ladel­fia må flyt­te den vi­dere­gå­en­de sko­len Kris­ten vgs Ven­ne­sla fra nytt­år. Da går dis­pen­sa­sjo­ne­ne for kon­to­rer og hy­bel­bygg ut. De ble gitt mid­ler­ti­dig i på­ven­te av en skik­ke­lig re­gu­le­rings­plan.

NEKTES OMKAMP

Nå vi­ser det seg at Fi­ladel­fia hel­ler ikke får klage­rett på stopp-ved­ta­ket. Be­slut­nin­gen er en­de­lig. Kom­mu­nal­sjef Aslak Weg­ge for­kla­rer det for­mel­le:

– En be­slut­ning kan van­lig­vis kla­ges på, men her er det snakk om et pro­ses­su­elt ved­tak om å si nei til et plan­pro­gram. Da er det ikke klage­rett. Fi­ladeli­fa kan deri­mot re­gu­le­re vi­de­re, men da på egen ri­si­ko, sier han.

Solveig Rob­stad le­der byggog miljø­ut­val­get. Hun me­ner Fi­ladel­fia mye hel­ler kan be­gyn­ne å lete etter and­re tom­ter, enn å for­sø­ke omkamp for in­ter­nat og sko­le på Vike­land.

– De har ikke klage­rett, og jeg vil også mot­set­te meg en omkamp hvis po­li­ti­ke­re tar opp sa­ken. Vi har fat­tet vår be­slut­ning. Det er ikke vits i å re­gu­le­re om på Vike­land. Det vil ikke føre fram, sier hun.

Hun min­ner om at både næ­rings­for­ening, Hun­to­nit, fyl­kes­kom­mu­nen og fyl­kes­man­nen er sterkt kri­tis­ke mot å re­gu­le­re inn hy­bel­bygg for vi­dere­gå­en­de sko­le i næ­rings­om­rå­det på Vike­land.

– IKKE OPP­LEVD MA­KEN

Pastor Jeppe­støl er svært kri- tisk til po­li­ti­ker­nes frem­gangs­måte.

– Vi drøf­ter nå hva vi skal gjø­re. In­gen av våre råd­gi­ve­re har vært ute for at en kom­mu­ne først ber en stor virk­som­het om å av­kla­re alt i en plan, for så å stop­pe hele pro­ses­sen. Jeg satt selv i bygg og mil­jø 12 år på åtti- og nitti­tal­let. Jeg har ald­ri sett ma­ken, sier Jeppe­støl.

Fi­ladel­fia etab­ler­te seg på Vike­land for 22 år si­den. Si­den har me­nig­he­ten ut­vi­det med barne­hage og vi­dere­gå­en­de sko­le og in­ter­nat­bygg.

Det mes­te har fått per­ma­nent god­kjen­ning i kom­mu­nen, men i 2015 ble in­ter­na­tet og kon­tor­lo­ka­le­ne til den vi­dere­gå­en­de sko­len god­kjent på dis­pen­sa­sjon ut 2017, i på­ven­te av en en­de­lig plan for om­rå­det.

12 PRO­SENT

– Næ­rings­byg­get med hyb­le­ne ut­gjør 12 pro­sent av hele om­rå­det vi skal re­gu­le­re. Res­ten er al­le­re­de god­kjent. Det er helt utro­lig å stop­pe oss på den­ne må­ten, og det er en tra­ge­die for Ven­ne­sla med po­li­ti­ke­re som vil tvin­ge vekk en sko­le med 105 ele­ver og ti­talls ar­beids­plas­ser, sier Jeppe­støl.

Til sam­men er vi 84 an­sat­te i Fi­ladel­fia-sys­te­met på Vike­land.

Frps Mag­ne Huns­bedt er enig med Jeppe­støl

– Det er Aps al­ler­gi mot pri­va­te løs­nin­ger som lig­ger bak i den­ne sa­ken. To­talt use­riøst. Trist at Høy­re sik­ret fler­tall, sier han.

Aps Solveig Rob­stad av­vi­ser det­te:

– For noe tull. Å leg­ge et hy­bel­bygg in­ne i et næ­rings­om­rå­de er en stor og vik­tig av­gjø­rel­se, og næ­rings­li­vet ad­va­rer sterkt. Vi sier nei, også av hen­syn til ung­dom­men som skal bo slik, sier hun

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Gun­nar Jeppe­støl foran byg­get som bru­kes som in­ter­nat for skole­ele­ve­ne ved Kris­ten vgs Ven­ne­sla. Nå han er opp­gitt over po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.