Hit, men ikke len­ger

Over 42.000 dro­ner er solgt i Nor­ge, men bare 2000 per­soner er re­gist­rer­te drone­ope­ra­tø­rer. Uten til­la­tel­se må du fly minst 50 me­ter fra folk, kjøre­tøy og byg­nin­ger, og i en fem kilo­me­ters ra­di­us unna Kje­vik.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Jeg kjen­ner ikke til ulyk­ker i Kris­tian­sand som di­rek­te føl­ge av drone­flyv­ning, men det er flere ek­semp­ler på folk som flyr ulov­lig, sier An­ders Martinsen, ser­ti­fi­sert drone­ope­ra­tør og le­der av UAS Nor­way, bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen for ube­man­ne­de fly.

I 2016 opp­da­ter­te Luft­farts­til­sy- net re­gel­ver­ket for bruk av dro­ner til lek el­ler hobby. Blant reg­le­ne er at du må hol­de en sik­ker­hets­av­stand på 50 me­ter fra and­re men­nes­ker og and­res byg­nin­ger og kjøre­tøy. Folke­meng­der med mer enn 100 per­soner skal man hol­de seg minst 150 me­ter unna.

– Jeg har sett folk fly midt i Kvad­ra­tu­ren med dro­ne og fil­met folk, uten at de har vært klar over at en dro­ne flyr over dem og uten at pi­lo­ten har hatt til­la­tel­se til det. Det har gått bra, men kun­ne fort gått galt, sier Martinsen og leg­ger til:

– Der er sjel­den lurt å sen­de opp en dro­ne fra ha­gen el­ler bal­kon­gen, så­fremt du ikke bor langt til skogs og har kon­troll på om­gi­vel­se­ne på bak­ken og i luf­ta.

FOR­BUD RUNDT KJE­VIK

Du kan hel­ler ikke bru­ke dro­ne i en ra­di­us på fem kilo­me­ter fra en fly­plass uten spe­si­ell til­la­tel­se. For Kje­viks del in­ne­bæ­rer det at hobby­flyv­ning av dro­ner i by­de­ler som Just­vik, Gim­le­kol­len, Fa­ger­holt, Kongs­gård, Ind­re Søm og Hå­nes, samt i Sør­lands­par­ken er for­budt.

– Uten til­la­tel­se fra tår­net, har du ikke lov til å fly dro­ner i dis­se om­rå­de­ne, be­kref­ter sjefs­flyge­le­der Tryg­ve Skif­te­nes Flak ved Kje­vik luft­havn.

Han har imid­ler­tid ikke re­gist­rert noen ulyk­ker el­ler hen­del­ser som føl­ge av drone­bruk.

– Fryk­ter dere ulyk­ker?

– Vår be­kym­ring er at ikke alle kjen­ner til reg­le­ne som gjel­der ved bruk av dro­ne. All bruk av dro­ne in­nen­for en ra­di­us på fem kilo­me­ter fra fly­plas­sen må god­kjen­nes av tår­net først, sva­rer Flak og leg­ger til at de se­riø­se ak­tø­re­ne i byen jevn­lig er i kon­takt med dem for å kun­ne fly in­nen­for dis­se so­ne­ne.

FOR­SVAR­LIG FLYVNING

For å fly dro­ner på en for­svar­lig måte me­ner Martinsen man bør fin­ne et eg­net og godt sted hvor man ikke er til fare for and­re.

– Spørs­må­let jeg plei­er å stil­le til noen som nett­opp har kjøpt seg en dro­ne er om de har lagt en plan for hva de skal gjø­re der­som noe går galt, sier Martinsen og fort­set­ter:

– Min an­be­fa­ling er å fin­ne seg en plass der du in­nen­for en 50150 me­ters ra­di­us har kon­troll på det som skjer. Sen­der du dro­nen 20 me­ter opp i luf­ta, er det ikke sik­kert den det­ter rett ned. Og selv om det kan vir­ke uskyl-

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 11. MARS 2007

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.