– In­gen fa­ta­le drone­ulyk­ker så langt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det er stor in­ter­es­se for bruk av dro­ner og vi opp­le­ver at folk flest er opp­tatt av å fly sik­kert og i tråd med re­gel­ver­ket, for­tel­ler sek­sjons­sjef i Luft­farts­til­sy­net, Tho­mas Hyt­ten, til Fædre­lands­ven­nen.

Han for­tel­ler at det så langt ikke har vært noen fa­ta­le drone­ulyk- Du skal all­tid kun­ne se dro­nen og fly den på en hen­syns­full måte. Ald­ri fly i nær­he­ten av ulyk­kes­ste­der.

Ikke fly nær­me­re enn 5 km fra luft­hav­ner med mind­re an­net er av­talt.

Ikke fly høy­ere enn 120 me­ter over bak­ken.

Ikke fly over fes­ti­va­ler, mi­li­tæ­re om­rå­der el­ler sports­ar­ran­ge­men­ter. Hold en av­stand på 150 me­ter.

Ta hen­syn til and­res pri­vat­liv. Husk reg­le­ne for bruk av foto og vi­deo av and­re per­soner. ker i Nor­ge.

– Vi vur­de­rer i ut­gangs­punk­tet størst ri­si­ko i til­fel­ler hvor dro­ner kom­mer i kon­flikt med luft­far­tøy. Der­for er for­skrif­ten også ut­ar­bei­det med fo­kus på det­te, sier Hyt­ten.

Iføl­ge re­gel­ver­ket skal du hol­de minst 50 me­ters av­stand til and­re men­nes­ker, kjøre­tøy el­ler byg­nin­ger, så­framt du ikke har inn- hen­tet sam­tyk­ke til at flyv­nin­gen skjer nær­me­re enn 50 me­ter. Til folke­meng­der med mer enn 100 per­soner skal du hol­de minst 150 me­ters av­stand.

– Hva er al­ders­gren­sen for å fly en dro­ne for lek og moro?

– Det fin­nes in­gen al­ders­gren­se per i dag, sva­rer Hyt­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.