❞ Nøk­ke­len er å skil­le seg ut og ha en egen pro­fil.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD le­na.fidjestad@fvn.no

Er det mu­lig å dri­ve ni­sje­res­tau­rant i Kris­tian­sand, uten å ser­ve­re cæsar­sa­lat, kre­met fiske­sup­pe og ham­bur­ge­re?

I ons­da­gens avis­opp­slag kri­ti­ser­te hov­mes­ter Dag­finn Gal­dal ved Bo­en Gård blant an­net en­si­di­ge me­ny­er blant man­ge av by­ens res­tau­ran­ter.

Han hev­der at res­tau­rant­me­ny­er med over­pri­set cæsar­sa­lat, kre­met fiske­sup­pe og ham­bur­ge­re som går igjen hos nes­ten samt­li­ge av by­ens res­tau­ran­ter.

I lø­pet av fjor­året steng­te flere ni­sje­res­tau­ran­ter dø­re­ne, blant an­net Min­gala­ba, Jaxx & Le­ewy og Kath­man­du Tha­li. Men det fin­nes også suk­sess­his­to­ri­er.

Mot­her In­dia er en ni­sje­res­tau­rant som har hatt stor suk­sess i byen. For 22 år si­den tjen­te de på å være først ute med in­disk mat, me­ner ei­er Sa­ri­ta Se­hj­pal.

– Jeg tror kris­tian­san­de­re had­de ven­tet på til­bu­det. På åp­nings­da­gen var det kø for­bi hjør­net til Ge­heb. Nøk­ke­len er nok å skil­le seg ut og ha en egen pro­fil, sam­ti­dig som man for­ny­er seg, sier ei­e­ren.

SJU år FØR DET LØSNET

Hun tror den vi­de­re suk­ses­sen lig­ger i å tvi­hol­de på ni­sjen, og ikke gjø­re kom­pro­mis­ser med ma­ten.

– Jeg har fak­tisk fått fore­spør­sel om å ser­ve­re få­ri­kål, si­den vi har lam. Om vi be­gyn­ner å blan­de inn and­re ele­men­ter, øde­leg­ger vi egen­ar­ten Mot­her In­dia nå er kjent for, for­kla­rer Se­hj­pal.

For Lo­tus, som ser­ve­rer ren­dyr­ket asia­tisk mat, tok det opp mot sju år før det løsnet øko­no­misk etter opp­star­ten i 1989. Det var al­le­re­de and­re ak­tø­rer på ba­nen med sam­me kon­sept.

– Vi satt og ven­tet på kun­de­ne, og tjen­te rundt 3000 kro­ner om da­gen. Etter mye hardt ar­beid, tål­mo­dig­het, og la­ve­re lønn en pe­rio­de, er vi i dag by­ens størs­te ak­tør in­nen vår seg­ment, for­tel­ler ei­er Trung Van Tan Vo.

SPIS­SET KON­SEP­TET

Res­tau­rant Bon­jour ved jern­ba­nen, be­stem­te seg for å spis­se kon­sep­tet sitt, etter å ha ser­vert ret­ter som fiske­sup­pe, kjøtt­ka­ker og ham­bur­ger for å tek­ke alle og en­hver.

Høs­ten 2016 end­ret de navn til De­li­cia, og valg­te å spe­sia­li­se­re seg in­nen mek­si­kansk mat, etter­som ei­er­ne selv er mek­si­ka­ne­re.

– Tid­li­ge­re var det kun rei­sen­de som spis­te her. Nå kom­mer også kris­tian­san­de­re hit. Det fin­nes man­ge gode res­tau­ran­ter som har et bredt til­bud. Der­for tror jeg det er vik­tig å spe­sia­li­se­re seg for å skil­le seg ut, me­ner dag­lig le­der Ara­ce­li Moustai­de.

Tid­li­ge­re med­ei­er i Kath­man­du Tha­li, Ha­rald Eike­land, me­ner imid­ler­tid det kan være vans­ke­lig å slå seg fram i byen.

– Jeg har sett for­søk på and­re ni­sje­res­tau­ran­ter som ikke har klart seg. Jeg vet ikke hvor­for det er slik, men det går nok litt ut på at kris­tian­san­de­re er traus­te, og vil ha ma­ten de er vant til, sier Eike­land.

Han ut­tal­te føl­gen­de i en KRS­by-ar­tik­kel etter sten­gin­gen i sep­tem­ber:

– Tu­ris­te­ne er fak­tisk dem som har holdt oss oppe. Det kan vir­ke som om kris­tian­san­de­re fore­trek­ker ham­bur­ge­re og båt­po­te­ter.

Res­tau­ran­ten had­de da ser­vert ne­palsk mat i byen si­den au­gust 2014.

– Må HA TÅL­MO­DIG­HET

Jaxx & Le­ewy sat­set på in­no­va­tiv stre­et­food. Drift­sel­ska­pet Pal­le AS slo seg kon­kurs etter åt­te må­ne­ders drift.

– Per­son­lig me­ner jeg vi slut­tet for tid­lig, for det var po­ten­si­al i Jaxx & Le­ewy. Jeg tror det er rom for an­ner­le­des kon­sep­ter i Kris­tian­sand, men man må pres­se det på be­folk­nin­gen, og ha tål­mo­dig­het og mu­lig­het til å drif­te ste­det uten å tje­ne pen­ger fra dag én, sier tid­li­ge­re dag­lig le­der, Morten Hal­vor­sen.

Han me­ner også at stør­re by­ers bre­de­re kunde­til­fang spil­ler inn i res­tau­ran­te­nes leve­dyk­tig­het, og stør­re bred­de i til­bud and­re ste­der.

ARKIVFOTO

Sa­ri­ta Se­hj­pal, dag­lig le­der hos Mot­her In­dia.

FOTO: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD

Ei­er av Lo­tus, Trung Van Tan Vo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.