– Tror verden vil tørs­te etter mer norsk olje

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ster­ke kref­ter vil brem­se norsk olje­le­ting, men energi­by­rå­et IEAS Neil At­kin­son er ikke i tvil om at etter­spør­se­len etter norsk olje vil ved­vare i man­ge år.

– Det er be­hov for olje fra hele verden. Nor­ge er en be­ty­de­lig pro­du­sent og vil for­bli en vik­tig del av ba­lan­sen, for­di Nor­ge ikke bare er pro­du­sent, men også en stor eks­por­tør, sier At­kin­son.

Han pre­sen­ter­te Det in­ter­na­sjo­na­le energi­by­rå­ets (IEA) fers­ke rap­port Oil 2017 i Oslo tors­dag.

Hoved­bil­det i IEAS pro­gno­se for åre­ne 2018–2022 er at etter­spør­se­len etter olje vil øke sta­bilt i den­ne pe­rio­den, og at til­buds­si­den vil sli­te med å hol­de føl­ge.

Nor­ge vil der­for være en vik- tig del av til­buds­si­den i åre­ne som kom­mer, iføl­ge At­kin­son.

– Gitt Nor­ges res­surs­grunn­lag, som fort­satt er be­ty­de­lig, det tek­no­lo­gis­ke ni­vå­et og ramme­be­tin­gel­se­ne for in­ves­te­rin­ger, er det in­gen grunn til at Nor­ge ikke skal kun­ne fort­set­te å spil­le en vik­tig rol­le for ver­dens olje­for­sy­ning i man­ge år enda.

Det er først og fremst økt etter­spør­sel etter olje i Ki­na og In­dia som dri­ver etter­spør­se­len opp fram mot 2022.

Den po­li­tis­ke olje­dis­ku­sjo­nen i Nor­ge er brenn­het, ikke minst når det gjel­der le­ting og ut­vin­ning i sår­ba­re om­rå­der uten­for Lo­fo­ten og i Ba­rents­ha­vet. Både 23. og 24. kon­se­sjons­run­de ble møtt med ster­ke reaksjoner.

I til­legg til uro for hav­mil­jø og kli­ma er det også et stort spørs­mål rundt lønn­som­he­ten av ny olje­ut­vin­ning i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.