Sp-top­per vil inn i Os­lo­gry­ta

Ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land i Ive­land og tid­li­ge­re, mange­årig ord­fø­rer i sam­me kom­mu­ne, Ole Mag­ne Om­dal, tror begge på stor­tings­plass fra høs­ten.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Dere er liste­top­per for Sen­ter­par­ti­et i hen­holds­vis Aust- og Vest-ag­der, men ved for­ri­ge valg fikk par­ti­et bare 3 og 4,5 pro­sent av stem­me­ne i de to fyl­ke­ne. Er det egent­lig rea­lis­tisk å tro på stor­tings­plass?

– Det er rik­tig­nok 24 år si­den Sen­ter­par­ti­et var re­pre­sen­tert på Stor­tin­get fra både Aust- og Vest-ag­der, men mu­lig­he­te­ne har ald­ri vært stør­re enn nå for å kla­re det igjen. Par­ti­et fikk på mars-må­lin­gen til VG like stor opp­slut­ning na­sjo­nalt som Frp. Jeg har der­for et håp, men vil fram mot val­get 11. sep­tem­ber ha fullt fo­kus på å dri­ve valg­kamp, sier My­kjå­land.

– Jeg blir ikke skuf­fet om vi ikke lyk­kes, men selv­sagt vel­dig glad om jeg skul­le få sjan­sen til å re­pre­sen­te­re Vest-ag­der på Stor­tin­get fra høs­ten. I 1993 var det EU­kam­pen som sik­ret Sen­ter­par­ti­ets Ter­je Sand­kjær og Si­gurd Man­ne­råk stor­tings­plass fra hen­holds­vis Aust- og Vest-ag­der. Nå kan upo­pu­læ­re re­for­mer gi par­ti­et for­ny­et opp­slut­ning, sier Om­dal.

Ved sist stor­tings­valg fikk Sen­ter­par­ti­et bare én pro­sent av stem­me­ne i den størs­te kom­mu­nen i Vest-ag­der. Hvor­dan skal dere få kris­tian­san­de­re til å stem­me på dis­trikts­par­ti­et?

– Jeg tror sta­dig flere er opp­tatt av hvor og hvor­dan ma­ten de spi­ser er pro­du­sert. Å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for kort­reist mat av god kva­li­tet tror jeg også slår godt an i byer, sier Om­dal. Hvil­ken stor­tings­ko­mi­té drøm­mer dere om å få plass i?

– Jeg har levd med land­bruk i hele mitt liv, og kun­ne gjer­ne tenkt meg en plass i næ­rings­ko­mi­te­en, sier Om­dal.

– Kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­te­en el­ler kir­ke-, ut­dan­nings- og forsk­nings­ko­mi­te­en vil­le ha pas­set meg og mine in­ter­esse­om­rå­der godt, sier My­kjå­land.

Hva er det med Ive­land og ord­fø­rer­kon­to­ret der, som ser ut til å pro­du­se­re stor­tings­kan­di­da­ter på lø­pen­de bånd? – Det er mye krea­ti­vi­tet i Ive­land. I en li- ten kom­mu­ne uten alt­for god øko­no­mi må en lære seg å fin­ne al­ter­na­ti­ve og gode løs­nin­ger, me­ner Om­dal.

– Å være ord­fø­rer er utro­lig lære­rikt. En kom­mer tett på hele spek­te­ret i po­li­tik­ken. Det er jo el­lers også flere ek­semp­ler på at tid­li­ge­re ord­fø­re­re har hav­net på Stor­tin­get. Odd Om­land (Ap) i Kvi­nes­dal og Hans Fred­rik Grø­van (KRF) og In­grunn Foss (H) i Lyng­dal er ek­semp­ler på akku­rat det, sier My­kjå­land.

Sen­ter­par­ti­et har tatt til orde for å av­vik­le Nye Vei­er, noe flere fryk­ter vil kun­ne bety ut­set­tel­se av byg­ging av ny E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Stavanger? Er det­te en god valg­kamp­sak for par­ti­et lo­kalt?

– Spørs­må­let skal be­hand­les på Sen­ter­par­ti­ets lands­møte i Trond­heim nå i helga. Jeg kan bare si at jeg per­son­lig vil kjem­pe mot for­sla­get som fore­lig­ger om å av­vik­le sel­ska­pet. Nye Vei­er re­pre­sen­te­rer noe nytt, og bør få en sjan­se. Så må ord­nin­gen selv­sagt etter en stund eva­lu­eres, slik at den mest ef­fek­ti­ve må­ten å byg­ge vei­er på til slutt blir valgt, sier My­kjå­land.

– Når Nye Vei­er er etab­lert og det er an­satt folk, me­ner jeg per­son­lig at sel­ska­pet må få mu­lig­het til å full­fø­re de plan­lag­te pro­sjek­te­ne, sier Om­dal.

Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har lo­vet at alle kom­mu­ner som blir tvangs­sam­men­slått, skal få sine gam­le kom­mune­gren­ser til­ba­ke der­som de rødgrøn­ne vin­ner val­get. Er dere eni­ge med parti­le­de­ren?

– Der­som kom­mu­ne­ne som er slått sam­men med tvang selv øns­ker å for­bli egne kom­mu­ner, bør ved­ta­ket om tvangs­sam­men­slå­ing set­tes til side. Stor­tin­get skal be­hand­le det­te 8. juni, sier Om­dal.

– Spørs­mål om kom­mune­sam­men­slå­ing er for vik­tig til at det kan av­gjø­res av fire menn i Oslo. Det må inn­byg­ger­ne og lo­kal­po­li­ti­ker­ne i for ek­sem­pel Søg­ne og Song­da­len få be­stem­me selv, sier My­kjå­land.

Du, Gro-ani­ta My­kjå­land, har vars­let kamp for unn­gå de fore­slåt­te kut­te­ne i Heime­ver­net. Er sla­get al­le­re­de tapt?

– Etter at Høy­res lands­møte ak­sep­ter­te de sto­re kut­te­ne til Heime­ver­net står det på Ar­bei­der­par­ti­et, men den­ne kam­pen kan vi ikke gi opp. Det bør skrem­me flere enn Sen­ter­par­ti­et at flere tu­sen Hv-sol­da­ter vil for­svin­ne fra Sør- og Vest­lan­det. Det vil ikke len­ger være mu­lig å be­skyt­te vik­ti­ge ob­jek­ter i sam­fun­net. I til­legg har Heime­ver­net en vik­tig be­red­skaps­funk­sjon i freds­tid, slik som ved sto­re skog­bran­ner og na­tur­ka­ta­stro­fer, sier My­kjå­land.

Hva er den el­ler de vik­tigs­te fane­sa­ke­ne de­res i årets valg­kamp?

– Jeg bren­ner for å få gjort noe med at de man­ge tu­sen unge som står uten lære­plass. Med tan­ke på at Nor­ge om få år vil mang­le fag­ar­bei­de­re er det­te er stort pa­ra­doks. Jeg kun­ne tenkt meg at Sør­lan­det fikk et pi­lot­pro­sjekt, der sta­ten gikk inn og fi­nan­sier­te en stør­re del av kost­na­de­ne for be­drif­ter som tar imot lær­lin­ger.

– Jeg me­ner det er vik­tig at norsk land­bruks­po­li­tikk end­res slik at vi får et bed­re vern av mat­jord og stør­re mat­sik­ker­het. Det er be­kym­rings­fullt at vi er blitt så av­hen­gig av å im­por­te­re mat, frem­for å til­rette­leg­ge bed­re for egen pro­duk­sjon av mat­va­rer i Nor­ge, sier Om­dal.

Hvil­ke par­ti­er hå­per dere dan­ner re­gje­ring etter høs­tens valg?

– Min drømme­re­gje­ring be­står av et sterkt Sen­ter­par­ti og Ar­bei­der­par­ti­et. Det vik­tigs­te er å få en po­li­tikk med god sen­trums­pro­fil, sier My­kjå­land

– Jeg er enig, men per­son­lig vil jeg helst også hatt med KRF, sier Om­dal.

SV har kom­met med flere ab­so­lut­te krav for å kun­ne støt­te en Stø­re-re­gje­ring? Hva må Sen­ter­par­ti­et få gjen­nom­slag for å sik­re en ny re­gje­ring?

– En sam­ar­bei­der ikke ved å stil­le ab­so­lut­te krav før for­hand­lin­ge­ne har star­tet. El­lers blir det opp til lands­mø­tet vårt å ta stil­ling til det­te, sier My­kjå­land.

– I Sen­ter­par­ti­et er vi kjent for å være heste­hand­le­re, sup­ple­rer Om­dal.

I en li­ten kom­mu­ne uten alt­for god øko­no­mi må en lære seg å fin­ne al­ter­na­ti­ve og gode løs­nin­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.