Vi er alle so­sial­de­mo­kra­ter

Pre­si­dent Trump og Brexit had­de ikke vært mu­lig uten bred opp­slut­ning om ytre høy­re blant tra­di­sjo­nel­le ar­bei­der­klas­se-vel­ge­re. Sam­ti­dig sli­ter so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­er i Euro­pa i mot­vind.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ibåde Sve­ri­ge og Dan­mark har de so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­ene nå opp­slut­ning un­der 30-tal­let. Ar­bei­der­par­ti­et lig­ger rett over 30-tal­let i gjen­nom­snit­tet av nors­ke må­lin­ger. En gang i en ikke alt­for fjern for­tid, had­de de nor­dis­ke so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­ene am­bi­sjo­ner om å være «40-pro­sent»-par­ti­er.

Den sam­me tenden­sen ser vi el­lers i Euro­pa. Selv om høyre­po­pu­lis­te­ne gjor­de det sva­ke­re enn fryk­tet i Ne­der­land, så ble val­get en ka­ta­stro­fe for det so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et. I Frank­ri­ke er det en re­ell mu­lig­het for at Na­sjo­nal Fronts Ma­ri­ne Le Pen kan bli ny pre­si­dent, men det fin­nes in­gen som re­elt tror at so­sia­list­par­ti­ets kan­di­dat har noen mu­lig­het til å vin­ne val­get. Deri­mot er den tid­li­ge­re so­sial­de­mo­kra­ten Em­ma­nu­el Macron av man­ge reg­net som fa­vo­ritt til å vin­ne, etter at han etab­ler­te sin egen po­li­tis­ke be­ve­gel­se for for­ny­el­se av fransk po­li­tikk.

I Stor­bri­tan­nia, som ennå er pre­get av Brexit-sjok­ket, lig­ger Labour med bruk­ket rygg – etter at par­ti­et har for­søkt seg på en kraf­tig venstre­drei­ning un­der Jere­my Cor­byns le­del­se. Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et har for ti­den om lag 20 pro­sent­po­engs le­del­se

Tra­di­sjo­nel­le høyre­kref­ter stil­ler seg bak det som tid­li­ge­re er opp­fat­tet som klas­sisk venstre­side-po­li­tikk.

på Labour (45 mot 25 pro­sent), mens det frem­med­fiendt­li­ge Brexit-par­ti­et UKIP har rundt 10 pro­sent på må­lin­ge­ne. O g selv om de tys­ke so­sial­de­mo­kra­te­ne, un­der le­del­se av Mar­tin Schulz, over­ras­ken­de har meldt seg på som en se­riøs ut­ford­rer til å vin­ne re­gje­ring­makt i Tysk­land, så lig­ger også opp­slut­nin­gen om SPD bare rundt 30 pro­sent av stem­me­ne – selv etter et kraf­tig byks opp­over me­nings­må­lin­ge­ne den sis­te ti­den.

I Nor­ge li­ker vi å hyl­le «den nors­ke mo­del­len». Vi li­ker å snak­ke om Nor­ge som et sam­funn der vi tar vare på hver­and­re, der fel­les­ska­pet stil­ler opp for dem som tren­ger hjelp, sam­ti­dig som hardt ar­beid, krea­ti­vi­tet og inn­sats blir be­løn­net. Vi har små for­skjel­ler, et fin­mas­ket so­si­alt sik­ker­hets­nett og en grunn­leg­gen­de trygg­het tuf­tet på at vi har til­lit til hver­and­re – sam­ti­dig som det fak­tisk er mu­lig å bli rik for den som vå­ger og vin­ner. Det er så vel­lyk­ket at vi den­ne uken ble kå­ret til ver­dens lyk­ke­ligs­te na­sjon. U av­hen­gig av po­li­tisk stå­sted, så vil de fles­te er­kjen­ne at den nors­ke ar­bei­der­be­ve­gel­sen har en stor del av æren for at vi har kom­met dit vi har kom­met. Li­ke­vel vel­ger alt­så sto­re grup­per av tra­di­sjo­nel­le ar­bei­der­klas­se-vel­ge­re and­re par­ti­er. Ved stor­tings­val­get i 2013 stem­te nes­ten hver fem­te Lo-or­ga­ni­ser­te på Frp. Un­der halv­par­ten av de fag­or­ga­ni­ser­te stem­te Ap. Noe av for­kla­rin­gen er sann­syn­lig­vis at ar­bei­der­be­ve­gel­sen har vun­net sei­e­ren om vel­ferds­sta­ten. I Nor­ge er det in­gen av de sto­re par­ti­ene som kjem- per mot skatte­fi­nan­sier­te fel­les­go­der som helse og ut­dan­ning. Tvert imot er vi i den smått ab­sur­de si­tua­sjon at vi med den på pa­pi­ret his­to­risk sett mest mørke­blå re­gje­rin­gen Nor­ge noen­sin­ne har hatt, opp­le­ver at det of­fent­li­ges an­del av BNP nå er på over 50 pro­sent. Noen med sans for spiss­for­mu­le­rin­ger vil­le kan­skje kon­klu­dert med at vi med Høy­re og Frp i re­gje­ring har kom­met halv­veis til kom­mu­nis­men. Men slik har det alt­så blitt i ver­dens lyk­ke­ligs­te land – og kan­skje bur­de venstre­si­den fei­re det som sin en­de­li­ge sei­er, når selv høyre­si­den iv­rer for enda mer skatte­fi­nan­siert of­fent­lig for­bruk. Det på­fal­len­de nå er at vi ser de sam­me tenden­se­ne også i and­re land, der tra­di­sjo­nel­le høyre­kref­ter stil­ler seg bak det som tid­li­ge­re er opp­fat­tet som klas­sisk venstre­side-po­li­tikk. Selv i USA var det man­ge som stem­te på Do­nald Trump for­di de trod­de på løf­te­ne om en helse­re­form som vil­le være bil­li­ge­re for den en­kel­te – og sam­ti­dig sik­re helse­tje­nes­ter for alle ga­ran­tert av det of­fent­li­ge. Tra­di­sjo­nel­le re­pub­li­ka­ne­re had­de sto­re pro­ble­mer med dis­se valg­løf­te­ne, men de traff mål­grup­pen av hvi­te ar­bei­der­klasse­vel­ge­re uten høy­ere ut­dan­ning. Når ytre høy­re-be­ve­gel­se­ne sam- ti­dig er den po­li­tis­ke kraf­ten som opp­fat­tes som ga­ran­tis­ten mot økt inn­vand­ring, så har det til­syne­la­ten­de skapt en va­rig vel­ger­vand­ring fra det so­sial­de­mo­kra­tis­ke sen­trum ut mot høy­re fløy.

Høy­re-po­pu­lis­ter har alt­så adop­tert tra­di­sjo­nelt so­sial­de­mo­kra­tisk po­li­tikk, men lagt til frem­med­frykt og en re­to­rikk som ar­gu­men­te­rer for å ven­de til­ba­ke til den gan­gen verden var enk­le­re, sam­funns­end­rin­ge­ne gikk sak­te­re og mang­fol­det var mind­re. Det kan vir­ke trygt og for­lok­ken­de for dem som fø­ler at alt det­te som er nytt og an­ner­le­des også er tru­en­de og skum­melt. K an­skje so­sial­de­mo­kra­ti­ets pro­ble­mer til syv­en­de og sist kan opp­sum­me­res i pos­tu­la­tet «vi er alle so­sial­de­mo­kra­ter». Ta­len­de nok var det Høy­re-stats­mi­nis­ter John Lyng som først for­mu­ler­te pos­tu­la­tet, selv om det i etter­ti­den er blitt til­lagt Ei­nar Før­de som 20 år se­ne­re utga en bok med den­ne tit­te­len. Men, alt­så, om vi alle er so­sial­de­mo­kra­ter, så er det kan­skje ikke so­sial­de­mo­kra­ti­et som er i kri­se, li­ke­vel. De har vun­net kam­pen om sam­funns­mo­del­len. Men sli­ter med å vin­ne valg.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Noen med sans for spiss­for­mu­le­rin­ger vil­le kan­skje kon­klu­dert med at vi med Høy­re og Frp i re­gje­ring har kom­met halv­veis til kom­mu­nis­men, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren. På bil­det fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen, Frp, og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, Høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.