Ny Jern­bane­sta­sjon i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - LUD­VIG ILEBEKK

Kris­tian­sand 2041 og Na­sjo­nal trans­port­plan = ny jern­bane­sta­sjon i Kris­tian­sand.

Ti­den er nå in­ne for å ret­te opp gam­le syn­der. Kris­tian­sand jern­bane­sta­sjon som lig­ger i sen­trum bør leg­ges ned slik den fun­ge­rer i dag. Jern­stø­pe­ri­et sin tomt som skal be­nyt­tes til ny verk­sted­hall og P-plass for bus­ser gir en ut­mer­ket ut­gangs­punkt for å ten­ke nytt.

I pla­ne­ne for Kris­tian­sand 2041 nev­nes en by­bane. Da bør Glit­re bli det frem­ti­di­ge tra­fikk-knute­punk­tet for Kris­tian­sand, ikke Gart­ner­løk­ka. Glit­re er bed­re kjent som unna­ren­net til vår gam­le hopp­bak­ke Stor­heia. På Glit­re bør det byg­ges en ny mo­der­ne jern­bane­sta­sjon, by­bane-knute­punkt, bussta­sjon, taxi-sen­ter og gra­tis par­ke­rings­plass for kort- og lang­tids­par­ke­ring. Det er kort vei til sen­trum og til frem­ti­dig ho­ved­tra­fikk­åre som plan­leg­ges uten­for byen.

Jeg tror Kje­vik blir ned­lagt som in­nen­riks fly­plass, hur­tig­tog vil brin­ge oss til Gar­der­moen på 90 mi­nut­ter. Vi får håpe at Kje­vik el­ler Gull­knapp får uten­lands­for­bin­del­se til Kø­ben­havn, Frank­furt, Ams­ter­dam og Lon­don i til­legg til char­ter­flyv­nin­ger. Skal du med fly sjek­ker du inn ba­ga­sjen på Kris­tian­sand jern­bane­sta­sjon uan­sett om du rei­ser ut fra Kje­vik, Gull­knapp el­ler Gar­der­moen. By­bane star­ter og slut­ter på Glit­re. Verk­sted­hall for by­ba­nen og nød­ven­di­ge opp­be­va­rings- spor for le­di­ge vog­ner lig­ger i dag fer­dig på Kros­sen. By­ba­nen vil gå i tun­nell til Eg som skal blir ett av de nye by­ut­vik­lings­om­rå­der, vi­de­re til UIA, Just­vik, Åle­fjær, Kje­vik, Mone­heia, Dyre­par­ken, Sør­lands­par­ken, Od­der­hei, Lund, sen­trum, Vågs­bygd, Søg­ne, Nodeland for å føl­ge jern­bane­spo­ret til­ba­ke til ut­gangs­punk­tet.

Fra sen­trum går det en lin­je opp til ut­gangs­punk­tet på Glit­re. Det bør også ha en sløy­fe til Ven­ne­sla. Mu­lig­he­ten for å vi­dere­føre ba­nen til Birke­land, Lil­le­sand, Grim­stad og Aren- dal, ja helt til Broke­lands­heia. Det må også gå en via Vågs­bygd, Søg­ne, Man­dal og Lyng­dal med re­tur via da­gens jern­bane­spor om Nodeland osv.

På en del av sta­sjo­ne­ne må der til­rette­leg­ges for gra­tis par­ke­ring for til­brin­ger­tje­nes­te. Da kan vi få bi­len vekk fra sen­trum. Det­te tar mer enn 25 år, men jeg tror vi må be­gyn­ne med å plan­leg­ge fra Kris­tian­sand sen­trum. Det er i hvert fall for meg helt klart at da­gens ord­ning med buss som krys­ser Mar­kens ikke hol­der i frem­ti­den. De pla­ne­ne det ar­bei­des med nå til­si­er at vi ikke skal bru­ke pri­vat­bil, men of­fent­lig trans­port. Slik det er i dag er Mar­kens en flaske­hals hvor bus­sen krys­ser i to ret­nin­ger. Det­te er ikke hold­bart. Med en for­dob­ling av da­gens buss­meng­de blir det spørs­mål om hvem som skal prio­ri­te­res i Mar­kens, buss el­ler fot­gjen­ger. Det­te vil opp­hø­re da tra­fik­ken skal krys­se Mar­kens un­der jor­den. Da­gens tog­tra­sé fra Glit­re til byen kan be­nyt­tes til by­bane og buss­tra­sé.

Så bør de lage en sen­trums­sta­sjon un­der Wer­ge­lands­par­ken el­ler un­der et av de nye kjøpe­sent­re­ne som plan­leg­ges nær Mar­kens­ga­ten.

Wer­ge­lands­par­ken tren­ger også en for­ny­el­se, skjær ned alle de gam­le trær­ne, plant nye og få inn lys. La by­ens barne­ha­ger og sko­ler pyn­te par­ken med bloms­ter. Her kan sko­le­ne kon­kur­re­re om å ut­for­me det fi­nes­te bloms­ter­bed­et fra år til år. Se hvor fint det er i dag på hjør­net sør­vest i par­ken ved Dom­kir­ken. Fjern smi­jerns­gjer­det rundt Wer­ge­land-sta­tu­en, flytt den litt til en av si­de­ne for å gi plass til konge­sta­tu­en el­ler fon­te­nen.

Sam­sen ri­ver vi, ak­ti­vi­te­te­ne der flytter til da­gens jern­bane­byg­ning. Vi får da plass til tra­fikk og en in­ter­city­sta­sjon til­knyt­tet fer­je­ne. Vi har da kop­let sam­men by­ene, fly­plas­se­ne og hav­nen.

Det­te tar litt mer enn 25 år, men det blir fint. Det er bare så synd at jeg er så gam­mel at jeg ikke får opp­le­ve det­te selv, men det gjør mine barne­barn.

Jeg vil­le også av­vik­le små­båt­hav­nen i Lang­feldts all­men­ning og bin­de sam­men den fan­tas­tis­ke By­stran­da med Nu­pen-par­ken. Her kan det bli ple­ner ka­na­ler og små bade­stren­der.

❞ Sam­sen ri­ver vi, ak­ti­vi­te­te­ne der flytter til da­gens jern­bane­byg­ning.

ARKIVFOTO

Ti­den er nå in­ne for å ret­te opp gam­le syn­der. Kris­tian­sand jern­bane­sta­sjon som lig­ger i sen­trum bør leg­ges ned slik den fun­ge­rer i dag, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.