Er en stem­me til Sp en stem­me til Ap?

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK SIMONSEN Søg­ne

Sen­ter­par­ti­et gjør sine bes­te gal­lu­per på 20 år.

●● Sann­syn­lig­vis mest på grunn av vars­le­de tvangs­sam­men­slå­in­ger av kom­mu­ner like før den sit­ten­de re­gje­ring fei­es ut på trap­pen, men gans­ke sik­kert også godt hjul­pet av øken­de mot­stand mot EØS- og Schen­gen-av­ta­le­ne. Og det er ty­de­lig at noen be­gyn­ner å bli ner­vø­se i vis­se and­re par­ti­er.

Ennå har de ikke gått så langt som en­kel­te de­bat­tan­ter i kom­men­tar­fel­te­ne - å røre sam­men Quis­ling, NS, Bonde­par­ti­et og da­gens Sen­ter­par­ti­et i en his­to­rie­løs sup­pe - men jeg mer­ker meg at både po­li­ti­ke­re og nett­de­bat­tan­ter er i full gang med for­skjel­li­ge ka­ri­ka­tu­rer for å prø­ve å skrem­me folk vekk fra Sen­ter­par­ti­et foran val­get i sep­tem­ber. Sel­ve kron­ek­semp­let er set­nin­gen «En stem­me til Sen­ter­par­ti­et er en stem­me til Ar­bei­der­par­ti­et».

Hvil­ket er fan­tasi­løst og ab­surd. Det ser ut til å være mest Frem­skritts­par­ti-folk som bru­ker den set­nin­gen der, så la meg da med vil­je snu på det og si: «En stem­me til Frem­skritts­par­ti­et er en stem­me til Ven­st­re». El­ler: «En stem­me til Frem­skritts­par­ti­et er en stem­me til Kris­te­lig folke­par­ti». Da vil­le Frp-er­ne straks rea­ge­re og si: «Ikke hvis man­ge nok stem­te Frem­skritts­par­ti­et! Da vil­le vi jo ikke tren­ge de mikro­par­ti­ene der! Kan­skje ikke Høy­re, hel­ler!». Nei, nett­opp! Så hvis minst 50,1 pro­sent stem­te Sen­ter­par­ti­et, da kun­ne Ar­bei­der­par­ti­et etter­la­tes langt der bak i en støv­sky... En­ten man stem­mer på det ene el­ler det an­net par­ti, så har vi kun én stem­me - som kun kan bru­kes på ett par­ti. Det er all­tid opp til oss selv. Så hvis vi vil hind­re - el­ler om­gjø­re - tvangs­sam­men­slå­ing av kom­mu­ner, da gjel­der det å støt­te so­lid opp om Sen­ter­par­ti­et den 11. sep­tem­ber!

En stor re­pre­sen­ta­sjon for Sen­ter­par­ti­et de nes­te fire åre­ne kan også bli den vik­ti­ge be­gyn­nel­sen på en litt leng­re pro­sess med å skif­te ut de mer og mer ska­de­li­ge EØS- og Schen­gen-av­ta­le­ne med en ren han­dels­av­ta­le med EU, i regi av Ver­dens Han­dels­or­ga­ni­sa­sjon (WTO), slik at vi kan åpne og luk­ke dø­ren til Det nors­ke hus som vi selv vil - igjen. Kom­mune­re­for­men og Eøs/schen­gen er to sa­ker som iro­nisk nok man­ge Frp-vel­ge­re øns­ker å gjø­re noe dras­tisk med - men som de­res eget par­ti sier et bas­tant nei til! Ikke rart, da, at det i til­legg til Ap­folk fak­tisk er mest nett­opp Fr­pe­re som nå går over til Sen­ter­par­ti­et, når vi ana­ly­se­rer be­ve­gel­se­ne på de se­nes­te gal­lup’ene... uten egent­lig å bi­dra nevne­ver­dig i miljø­kam­pen.

El­bil­for­enin­gen har satt en gren­se på 50 km rekke­vid­de, for­tel­les det. Er det feil­skrift? Fore­nin­gen har tid­li­ge­re ope­rert med 30 km. Selv har jeg ikke ob­ser­vert noen hy­brid­bil med re­ell rekke­vid­de over 50 km. Min egen Au­di A3 og VW Golf GTI var de to som kom best fra en rekke­vid­de­test som NAF ut­før­te for en tid si­den. Selv ob­ser­ver­te jeg 45 km rekke­vid­de sist som­mer, noe mind­re i vin­ter. Det be­tyr at jeg det mes­te av året kom­mer fra min bo­pel til Kris­tian­sand el­ler Aren­dal med god mar­gin. Det al­ler mes­te av min kjø­ring skjer alt­så uten fos­sil for­urens­ning. En ny men­ta­li­tet hos bil­kjø­per­ne vil­le ha en enorm virk­ning på luft­kva­li­te­ten!

Det hev­des at økt vekt be­tyr økt driv­stoffor­bruk. Jeg kan bare sva­re for min egen bil: 0,4 l/mil på ho­ved­sa­ke­lig ben­sin­drift (iflg. kjø­re­com­pu­te­ren sist som­mer) er ikke akku­rat mye. Det har også vært på­stått at den sta­di­ge veks­lin­gen mel­lom ben­sin og strøm også øker for­bru­ket for­di mo-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.