Fra vi­sjon til vir­ke­lig­het

Ny­lig kjør­te en selv­kjø­ren­de buss for førs­te gang i Kris­tian­sand. I 2041 vil alle kjøre­tøy være selv­kjø­ren­de. Det­te får sto­re kon­se­kven­ser for hvor­dan vi rei­ser og bru­ker byen vår.

Faedrelandsvennen - - MENING - TOM ERIK CARSTENSEN le­der for COWI i Kris­tian­sand ELINE FREDRIKSEN areal­plan­leg­ger i COWI og råd­gi­ver for fram­tids­vi­sjo­ne­ne Kris­tian­sand 2041

Den sis­te må­ne­den har lan­dets le­den­de arkitekter og by­ut­vik­le­re stilt ut fram­tids­vi­sjo­ner i an­led­ning Kris­tian­sands 400-års­ju­bi­le­um på råd­hu­set. Vi i COWI le­ver­te ide­er for selv­kjø­ren­de tra­fikk­løs­nin­ger, bil­fritt sen­trum, star­tup vil­la­ge på Gra­va­ne og et av lan­dets ster­kes­te campus helse­clus­ter, på nett­si­den Kris­tian­sand2041.no.

For­ri­ge uke ble en av vi­sjo­ne­ne våre vir­ke­lig­het, når vi sam­men med Kris­tian­sand kom­mu­ne, Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, og AKT tes­tet den selv­kjø­ren­de bus­sen fra Acan­do for førs­te gang. Det­te blir det førs­te ste­get fra vi­sjon til vir­ke­lig­het for smart mo­bi­li­tet i Kris­tian­sand.

Det er fire grun­ner til hvor­for vi me­ner at Kris­tian­sand er spe­si­elt ide­ell som test­kom­mu­ne for selv­kjø­ren­de bi­ler og bus­ser.

• Stør­rel­se og ut­for­ming. Kris­tian­sands stør­rel­se og ut­for­ming gjør kom­mu­nen ide­ell som test­kom­mu­ne for selv­kjø­ren­de bi­ler og bus­ser. For mind­re kom­mu­ner, vil mar­keds­grunn­la­get være for lite. Og for de størs­te by­ene, vil kom­plek­si­te­ten være en ut­ford­ring. Selv­kjø­ren­de bi­ler og bus­ser vil også fri­gjø­re stor plass i sen­trum. Når bi­le­ne ikke er ak­ti­ve, par­ke­res de på om­rå­der uten­for sen­trum.

• Spredt bo­set­ting. Den spred­te bo­set­tin­gen i Kris­tian­sand kal­ler på en smar­te­re, mer miljø­venn­lig og ef­fek­tiv måte å trans­por­te­re men­nes­ker og va­rer på. Det er et be­hov for nye og in­no­va­ti­ve løs­nin­ger. Med mind­re bus­ser kan AKT til­by et stør­re og mer fin­mas­ket rute­nett. Der­med blir kol­lek­tiv­til­bu­det mer flek­si­belt og be­hovs­ba­sert.

• Eldre­bøl­gen. Selv­kjø­ren­de bi­ler kan løse be­ho­vet for mo­bi­li­tet til kom­mu­nens kom­men­de eldre­bøl­ge. Tek­no­lo­gi­en kan bi­dra til at de eld­re kan bru­ke by­ens kva­li­te­ter leng­re og mer ak­tivt. I til­legg kan vel­fer­den økes, gjen­nom bed­ret til­gang på til­kjør­te va­rer og tje­nes­ter dør-til-dør.

• Tek­no­lo­gisterkt uni­ver­si­tet og næ­rings­liv. In­ge­ni­ør­ut­dan­nin­ger som meka­tro­nikk på UIA og fors­ker­mil­jø­ene kan bi­dra til å vi­dere­ut­vik­le smar­te løs­nin­ger for by­ens inn­byg­ge­re. I til­legg har Kris­tian­sand vist seg sær­lig ster­ke i å ta i bruk ny tek­no­lo­gi i ar­beids­li­vet. Det er man­ge gode ek­semp­ler på det fra blant an­net No­de-klyn­gen.

Selv­kjø­ren­de kjøre­tøy og in­tel­li­gen­te mo­bi­li­tets­løs­nin­ger vil re­du­se­re be­ho­vet for pri­vat­bi­lis­me i Kvad­ra­tu­ren.

Dis­se fak­to­re­ne gjør det ikke bare rea­lis­tisk for Kris­tian­sand å ta en fø­ren­de rol­le på det­te om­rå­det i Euro­pa, men også å nå en høy an­del selv­kjø­ren­de bi­ler og bus­ser in­nen re­la­tivt kort tid. Den­ne mu­lig­he­ten må gri­pes raskt, men også rik­tig.

For tek­no­lo­gi­en lø­ser ikke frem­ti­dens trans­port- og areal­ut­ford­rin­ger i Kris­tian­sand i seg selv. Hvis alle pri­vat­bi­lis­ter i kom­mu­nen går over til selv­kjø­ren­de bi­ler, er vi like langt.

I ver­ste fall ri­si­ke­rer vi at selv- kjø­ren­de kjøre­tøy lok­ker flere fra da­gens kol­lek­tiv­til­bud til det fø­rer­løse fram­se­tet. Det er der­for vik­tig at selv­kjø­ren­de bi­ler og bus­ser blir en for­len­gel­se av – og til­rette­leg­ger for – kol­lek­tiv­til­bu­det, hel­ler enn en kon­kur­rent.

I en slik frem­tid må det bli mind­re at­trak­tivt å eie egen bil, sam­ti­dig som det blir mer at­trak­tivt å dele. På den må­ten kan fø­rer­løse bus­ser med stor data­kraft op­ti­ma­li­se­re by­ru­ter, øke flek­si­bi­li­te­ten og kol­lek­tiv­an­de­len, mens hytte­tu­rer og lig­nen­de ut­fø­res med bil fra en bil­de­lings­tje­nes­te med en fel­les bil­pool som du abon­ne­rer på.

I frem­ti­den vil vi byg­ge grøn­ne mo­bi­li­tets­sys­te­mer der mo­bi­len er vårt frems­te trans­port­mid­del. I Hel­sin­ki og Wi­en er det­te en rea­li­tet al­le­re­de.

Når de selv­kjø­ren­de bi­le­ne ikke er ak­ti­ve, par­ke­res de på om­rå­der uten­for sen­trum. Der­med fri­gjø­res stor plass i sen­trum. Det­te gir igjen sto­re mu­lig­he­ter til økt verdi­ska­ping gjen­nom for­tet­ting og et for­bed­ret by­liv.

Selv­kjø­ren­de kjøre­tøy og in­tel­li­gen­te mo­bi­li­tets­løs­nin­ger vil re­du­se­re be­ho­vet for pri­vat­bi­lis­me i Kvad­ra­tu­ren.

Det fri­gjor­te area­let kan bru­kes for å for­bed­re by­li­vet og by- ens kva­li­te­ter, som å for­tet­te area­le­ne med mer bo­lig­bygg, mer plass til syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, møte­plas­ser in­nen­dørs og uten­dørs, uni­ver­sell ut­for­ming, leke­plas­ser og ute­liv, kul­tur og kafé­liv, og gate­han­del.

n av man­ge frem­tids­vi­sjo­ner om Kris­tian­sand 2041 er i ferd med å bli vir­ke­lig. Den selv­kjø­ren­de mini­bus­sen som kjø­rer i Kris­tian­sand den­ne uken, er star­ten på en smar­te­re og mer bære­kraf­tig by. Kon­se­kven­se­ne vil bli sto­re og mu­lig­hets­rom­met er enormt.

På vei­en mot den fø­rer­løse frem­ti­den må det tas sto­re, hel­het­li­ge og frem­tids­ret­te­de grep i by­ut­vik­lin­gen. Da tren­ger Kris­tian­sand ty­de­li­ge stem­mer som snak­ker sam­men og sty­rer by­ut­vik­lin­gen mot de bære­kraf­ti­ge og smar­te løs­nin­ge­ne. Og det er en rei­se vi må ta sam­men.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Det er vik­tig at selv­kjø­ren­de bi­ler og bus­ser blir en for­len­gel­se av – og til­rette­leg­ger for – kol­lek­tiv­til­bu­det, hel­ler enn en kon­kur­rent, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.