– De er fram­ti­das lys

I fjor vant Ma­rit Birke­dal Aas og Ing­rid Mar­git­te Narve­sen so­list­opp­drag med KSO. Nå er de kla­re for sin sto­re opp­tre­den.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYK­LE­BUST eva.myk­le­bust@fvn.no

– Jeg er over­ras­ken­de ro­lig. Jeg vet ikke om det er et godt el­ler dår­lig tegn, men jeg kjen­ner at jeg er godt for­be­redt. Jeg gle­der meg bare til å be­gyn­ne, sier Ing­rid Mar­git­te Narve­sen (24) før hun skal inn til de førs­te prø­ve­ne med KSO.

Tors­dag og fre­dag skal hun og pia­nist Ma­rit Birke­dal Aas (25) syn­ge og spil­le sam­men med Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter, først i Aren­dal, så i Kil­den.

De to so­lis­te­ne er fjor­årets vin­ne­re av Ung Klas­sisk Ta­lent. Det be­tyr at de i år får opp­tre sam­men med KSO med et re­per­toar de har valgt selv.

– Det be­tyr vel­dig mye. Det er utro­lig stort, sier Ma­rit Birke­dal Aas som er ut­dan­net ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der (UIA) og Nor­ges mu­sikk­høg­sko­le (NMH).

– VEL­DIG STORT

So­lis­te­ne har selv fått vel­ge hva de vil fram­føre. Si­den de ble an­non­sert som vin­ne­re i fjor, har begge brukt ti­den til å øve og for­be­re­de seg til kon­ser­ten. De har også hatt egne prø­ver med di­ri­gent Pe­ter S. Szil­vay.

– Det­te er ikke noe man van­lig­vis får mu­lig­het til der­som man ikke er en etab­lert ar­tist. Det er stort å få den­ne mu­lig­he­ten. Det gir en vel­dig in­spi­ra­sjon og mo­ti­va­sjon til å fort­set­te, sier Ing­rid Mar­git­te Narve­sen som nå hol­der på med sin bachelor på NMH.

Hun har valgt seg ut tre opera­styk­ker fra uli­ke pe­rio­der; arier fra Hän­dels «Gi­ulio Ce­sa­re» og Floyd Car­lil­ses «Susannah», samt Farte­in Va­lens «Ave Ma­ria», op. 4.

– Det er lett å ty til de kjen­te ope­ras­vis­ke­ne. Jeg vil­le hel­ler vise fram litt uli­ke epo­ker, sier Narve­sen.

Ma­rit Birke­dal Aas skal spil­le Sergej Pro­ko­fjevs tred­je piano­kon­sert.

– Det er et styk­ke fullt av kon­tras­ter. Det er vak­kert og fint, men også vel­dig ryt­misk. Det er nok noe av det mest kre­ven­de jeg har spilt, for­tel­ler pia­nis­ten.

SKRY­TER AV SO­LIS­TE­NE

Pro­gram­sjef for KSO, Hans Bodin, er imponert over både so­lis­te­ne og re­per­toa­ret de har valgt ut.

– De er vel­dig flin­ke. Frem­ti­dens lys, sier han.

Bodin me­ner at ta­lent­ut­vik­ling sti­mu­le­rer all slags kul­tur­liv.

– Det er som en næ­ring­skje­de der alle de­ler er vik­ti­ge for å hol­de hju­le­ne i gang, om vi spil­ler i korps, stor­or­kes­ter el­ler kor. De som sik­ter høyt tren­ger sti­mu­li fra oss, og vi tren­ger den ener­gi­en som de kan gi oss, sier Bodin om sam­ar­bei­det med Ung Klas­sisk.

I år går fes­ti­va­len av sta­be­len 21. – 24. mars. For­må­let er å ut­vik­le ta­len­ter in­nen klas­sisk mu­sikk.

SAT­SER KLAS­SISK

Både Ma­rit Birke­dal Aas og Ing­rid Mar­git­te Narve­sen snak­ker varmt om kon­kur­ran­sen og sam­spil­let mel­lom uli­ke klas­sis­ke ak­tø­rer på Sør­lan­det. Begge sat­ser på pro­fe­sjo­nel­le kar­rie­rer som ut­øven­de mu­si­ke­re, en bran­sje som er alt an­nen enn en­kel å kom­me inn i.

– Man vel­ger ikke den­ne bran­sjen for­di den er lett, men for­di man har et be­hov for å ut­tryk­ke seg. Man kan hel­ler ikke gå inn i den­ne bran­sjen kun for pen­ge­ne. Sam­ti­dig fin­nes det nok man­ge flere mu­lig­he­ter enn man­ge tror, me­ner Narve­sen.

De som sik­ter høyt tren­ger sti­mu­li fra oss, og vi tren­ger den ener­gi­en som de kan gi oss.

HANS BODIN, Pro­gram­sjef for KSO

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ing­rid Mar­git­te Narve­sen øver sam­men med KSO før sin sto­re opp­tre­den tors­dag og fre­dag den­ne uka.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ma­rit Birke­dal Aas og Ing­rid Mar­git­te Narve­sen vant i fjor so­list­opp­drag med KSO gjen­nom Ung Klas­sisk.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ma­rit Birke­dal Aas øver på Pro­ko­fjevs tred­je piano­kon­sert sam­men med KSO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.