Hun er ban­dets størs­te fan

Fre­dag re­tur­ne­rer Mid­night Choir til Kris­tian­sand for å spil­le på Kick sce­ne. Blod­fan Mo­ni­ca Rygne­stad (43) er kan­skje den som gle­der seg mest.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

– Jeg ble vel­dig star­struck da jeg møt­te Mid­night Choir i Rav­ne­da­len i fjor! Da fikk jeg sig­nert flere av pla­te­ne mine, og jeg stakk til og med av med pen­nen de­res, sier Mid­night Choir-fan Mo­ni­ca Rygne­stad. Pen­nen er fort­satt er trygt be­vart i sam­lin­gen.

Fædre­lands­ven­nen mø­ter hen- ne i lei­lig­he­ten på Grim hvor hun stolt vi­ser fram flere sig­ner­te vi­nyl­al­bum, pla­ka­ter og ikke minst var­me kon­sert­min­ner fra Mid­night Choir og Paal Flaa­tas man­ge solo­kon­ser­ter i Kris­tian­sand.

– Jeg opp­da­get Paal på slut­ten av 1980-tal­let, som tru­ba­dur på et ute­sted som het Saloo­nen i Kris­tian­sand, en gam­mel cow­boy­bule. Og da falt jeg vir­ke­lig for stem­men hans. Si­den har jeg fulgt ham og Mid­night Choir tett. De er mer enn bare et vanlig rocke­band. Jeg li­ker det dyst­re og me­lan­kols­ke i lå­te­ne, sier Rygne­stad.

– EN MA­GISK KVELD

Vi­de­re mim­rer hun over fjor­årets Mid­night Choir-kon­sert i Rav­ne­da­len, en av hen­nes fa­vo­ritt­plas­ser, som bare er noen få stein­kast unna lei­lig­he­ten på Grim.

– Det var rett og slett en ma­gisk kveld. Jeg har vært på vel­dig man­ge kon­ser­ter i da­len, og sett vel­dig sto­re ar­tis­ter spil­le der. Men Mid­night Choir var nok den bes­te hit­til, sier Rygne­stad.

Og hel­dig­vis for Rygne­stad fikk hun hørt en av sine fa­vo­ritt­lå­ter, «Mer­cy Of Ma­ria».

– Det var en utro­lig opp­le­vel­se for meg. Av and­re lå­ter er også «Ams­ter­dam Stran­ded» og «Will You Car­ry Me Across The Wa­ter» fa­vo­rit­te­ne mine. Men det skal sies at de er det enes­te ban­det som jeg kan kjø­pe et al­bum av hvor ab­so­lutt alle lå­te­ne er bra. Det er sjel­dent!

DRØM OM FOTOUTSTILLING

Rygne­stad li­ker å blan­de sine to li­den­ska­per i li­vet, fo­to­gra­fi og mu­sikk. Tid­li­ge­re har hun tatt flere kon­sert­bil­der av Mid­night Choir, og nå hå­per hun at ban­det vil stil­le opp til en egen foto­ses­sion med hen­ne i fram­ti­da.

– Jeg har vel­dig lyst å lage en Mid­night Choir-fotoutstilling her i Kris­tian­sand. Paal sa at ban­det skul­le prø­ve å ta tu­ren hvis jeg gjen­nom­fø­rer det, sier hun.

– Mu­sik­ken de­res in­spi­rer­te meg til å be­gyn­ne å ta bil­der. Og det me­lan­kols­ke har på­vir­ket sti­len min. Mitt kunst­ner­navn når jeg tar bil­der er «Me­lan­ko­li Pho­to­grap­hy» – som er vel­dig in­spi­rert av Mid­night Choir, leg­ger hun til.

– EN VÅRTUR ER JO HER­LIG

Men det er ikke kun Rygne­stad som gle­der seg til fre­da­gens kon­sert i Kris­tian­sand. Front­fi­gur og vo­ka­list i Mid­night Choir, Paal Flaata, sier til Fædre­lands­ven­nen at han ser fram til et gjen­syn med sør­lands­fan­sen.

– En vårtur til Sør­lan­det er jo her­lig. Jeg vil også be­skri­ve fjor­årets kon­sert i Rav­ne­da­len som ma­gisk. Det var jo vel­dig god stem­ning blant pub­li­kum. Så det blir ko­se­lig å for­hå­pent­lig­vis se noen av de sam­me an­sik­te­ne igjen, sier Flaata.

Etter ju­bi­le­ums- og gjen­for­enings­kon­ser­ten på Rocke­fel­ler i 2016, som ble ut­solgt på mi­nut­ter, fikk grup­pa en ny glød etter å spil­le kon­ser­ter over hele lan­det.

– De vir­ker som om pub­li­kum vir­ke­lig vil ha mer av Mid­night Choir. Det smit­ter jo over på vår en­tu­si­as­me også. Så det er kjempe­gøy, av­slut­ter Flaata.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

«Til Mo­ni­ca fra Paal» – står det på flere av de sig­ner­te vi­nyl­ut­ga­ve­ne av Mid­night Choir-ut­gi­vel­ser. Hun sam­ler også på Paal Flaa­tas sol­o­pro­sjek­ter.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Mo­ni­ca Rygne­stad (43) job­ber til dag­lig som mar­keds­sek­re­tær i Kris­tian­sand Avis. På fri­ti­da er hun kan­skje Sør­lan­dets størs­te Mid­night Choir-fan.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Mid­night Choir sam­let nes­ten 500 til­skue­re til fjor­årets sis­te som­mer- kon­sert på Café Ge­ne­ra­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.