Rar, ra­re­re, helt ab­surd

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

SVART KOMEDIE «Mys­te­ri­et i Slack Bay»

Frank­ri­ke/tysk­land 2016 12 år

«Mys­te­ri­et i Slack Bay» er til nå den ra­res­te og mest ab­sur­de fil­men jeg har sett, men det be­tyr ikke at den var dår­lig. In­gen i fil­men er til­nær­met nor­ma­le. Fra den rike fa­mi­li­en, Van Peteg­hem, som bor i sin vil­la med ut­sikt over hele det idyl­lis­ke fe­rie­ste­det Slack Bay, og dri­ver med både in­cest og inn­avl, til den lo­ka­le fa­mi­li­en, Bru­fort, som san­ker øs­ters, hjel­per rike tu­ris­ter å kom­me tørr­skodd over sun­det, for så dre­pe en­kel­te av dem og spi­se dem til mid­dag.

Po­liti­et­ter­fors­ker­ne Machin og Mal­foy, som prø­ver å fin­ne ut hva som har skjedd med de sav­ne­de tu­ris­te­ne, er også et ka­pit­tel for seg. Machin er svært over­vek­tig, og i til­legg knir­ker krop­pen hans i pro­test mens han vel­ter seg rundt på stran­den på jakt etter spor.

Re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter Bruno Du­mont, var fram til 2014 kjent for bek­mør­ke drama­fil­mer og et stort navn i kunst­film­ver­de­nen, men etter det man­ge me­ner er et ko­me­die­mes­ter­verk «P’tit Quin­quin», har han be­gynt å blan­de det mør­ke med det ko­mis­ke med et ald­ri så lite kunst­ne­risk fil­ter på det hele. Det er som å se abs­trakt kunst bli til, pen­sel­strøk etter pen­sel­strøk. Noen gan­ger er det uen­de­lig vak­kert og and­re gan­ger helt ufor­ståe­lig, men det er ald­ri kje­de­lig, og du har ga­ran­tert ikke sett det før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.