Kla­re for «ti­de­nes vik­tigs­te Vi­pers-kamp

Det er mye som står på spill i søn­da­gens kamp for Vi­pers når kris­tian­san­der­ne tar imot Glass­ver­ket i et full­satt Aqua­ra­ma.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Det har ald­ri vært sånn før. Jeg sjek­ker til og med når jeg våk­ner om nat­ta, hvor man­ge bil­let­ter vi har solgt, sier Ter­je Mar­cus­sen, dag­lig le­der i Vi­pers.

Fædre­lands­ven­nen tok tu­ren ned til klubb­kon­to­ret i Havne­kvar­ta­let tors­dag mor­gen for å lod­de stem­nin­gen før søn­da­gens kamp mot Glass­ver­ket. Med sei­er der, sik­ret Vi­pers seg søl­vet, og sin bes­te plas­se­ring i elite­se­ri­en noen­sin­ne.

I 2002/2003 ble det en bronse­me­dal­je for Vi­pers, med spil­le­re som Kris­ti­ne og Katri­ne Lun­de på la­get.

Klub­ben har også spilt seg fram til fi­na­le i både slutt­spil­let (2008/2009) og cu­pen (2010/2011).

På de 12 sis­te se­son­ge­ne er fjor­årets fjerde­plass den bes­te se­rie­plas­se­rin­gen for sør­len­din­ge­ne.

❞ Det er dis­se opp­le­vel­se­ne man le­ver av. Det­te gir oss mas­se ener­gi, og vi har bare lyst til å job­be døg­net rundt for å få det­te til.

TER­JE MAR­CUS­SEN,

KAN BLI CHAM­PIONS LEAGUE

– Er det­te den vik­tigs­te kam­pen i Vi­pers’ his­to­rie?

– Ja, det vil jeg anta, sier Mar­cus­sen.

Morten Løvø, som har vært i klub­ben si­den 2005, sam­men­lig­ner søn­da­gens kamp med kva­likkam­pen i 2006/2007-se­son­gen. Da holdt Vi­pers på å ryk­ke ned til 1. di­vi­sjon.

– Vi kjem­per om en sølv­me­dal­je. Jeg er ri­me­lig sik­kert på at det­te er den størs­te pre­sta­sjo­nen noen­sin­ne, kon­trer Mar­cus­sen.

Andre­plas­sen gjør at Vi­pers unn­går Lar­vik før en even­tu­ell fi­na­le i slutt­spil­let. Går Ken­neth Gab­ri­el­sens lag dit, kan det bli Cham­pions League-spill i Kris­tian­sand kom­men­de se­song.

SNART UT­SOLGT I AQUA­RA­MA

Klub­ben har solgt mas­se bil­let­ter til kam­pen mot Glass­ver­ket. Tors­dag mor­gen var det bare mel­lom 100 og 150 stå­plas­ser igjen. De ry­ker de nær­mes­te da­ge­ne, og da blir det full­satt, og 2200–2300 til­skue­re i Aqua­ra­ma.

– Det er dis­se opp­le­vel­se­ne man le­ver av. Det­te gir oss mas­se ener­gi, og vi har bare lyst til å job­be døg­net rundt for å få det­te til, sier Mar­cus­sen.

Vi­pers skal blant an­net sel­ge blå­se­re og an­net ut­styr før kam­pen. Lør­dag for­mid­dag stil­ler også spil­ler­ne i Mar­kens for å møte sup­por­ter­ne.

– Om spil­ler­ne sy­nes det har vært vilt i hal­len til nå, skal det bli enda mer trykk på søn­dag. Det er jeg helt sik­ker på, sier Mar­cus­sen. dag­lig le­der i Vi­pers

La­get kom­mer tro­lig til å bik­ke 1700 til­skue­re i snitt den­ne se­son­gen.

– Det er ikke lett å top­pe det igjen. Jeg tror alle opp­le­ver at det er en vold­som ener­gi for øye­blik­ket, og en boost selv­føl­ge­lig. Går det an å top­pe det med enda flere men­nes­ker? Jeg tror det går an, der­som du har et pro­dukt som le­ve­rer, og som vin­ner hele ti­den, sier Mar­cus­sen.

FÅR SØL­VET I HAL­LEN

Det har i hvert fall Vi­pers gjort den­ne se­son­gen. Gjør de job­ben også mot Glass­ver­ket, er kris­tian­san­der­ne sik­ret søl­vet i elite­se­ri­en. Da blir det ut­tel­ling av me­dal­jer etter søn­da­gens kamp.

Der­som alt går mot Vi­pers i se­song­av­slut­nin­gen, kan det i ver­ste fall bli en fjerde­plass.

– Ta­per vi begge våre sis­te kam­per, får vi 30 po­eng. Hvis Glass­ver­ket slår oss, og vin­ner mot Opp­sal, får de 31 po­eng. Og hvis By­åsen vin­ner sine tre sis­te, får de 31 po­eng. Sann­syn­lig­he­ten for at alt går den vei­en, er ri­me­lig li­ten, sier Mar­cus­sen.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Vi­pers-spil­ler­ne har hatt mye å jub­le for den­ne se­son­gen. Søn­dag er det sølvkamp i Aqua­ra­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.