Hal­vor­sen syk­ler med Vm-trøy­en for førs­te gang

Kris­tof­fer Hal­vor­sen (20) syk­ler Gen­tWe­vel­gem på søn­dag. Det blir førs­te gang han trer på seg regn­bue­trøy­en.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

– Det å syk­le med ver­dens­mes­ter­trøy­en er noe av det ku­les­te man kan gjø­re som U23-syk­list, så det blir vel­dig spe­si­elt, sier Hal­vor­sen.

I fjor­årets ut­ga­ve av det bel­gis­ke en­da­gers­rit­tet hav­net Team Jo­ker Ico­pal-ryt­te­ren på 9. plass, mens lag­ka­me­rat An­ders Skaar­seth ble nr to. Den­ne gan­gen sat­ser Hal­vor­sen på sei­er.

– Jeg var for­nøyd med plas­se­rin­gen min i fjor, men den­ne gan­gen øns­ker jeg å vin­ne. Det er må­let. Så blir det jo eks­tra gøy å syk­le med Vm-trøy­en, sier han og smi­ler.

Re­dak­tør i Pro­cyk­ling.no, Jar­le Fre­dags­vik, me­ner Hal­vor­sen vil være den størs­te fa­vo­rit­ten un­der Gent-wevel­gem.

– EN KLAR FA­VO­RITT

– Han syk­ler for ver­dens bes­te U23-lands­lag, og vil der­for få utro­lig god hjelp av sine lag­ka­me­ra­ter. Og med tan­ke på hans gode re­sul­ta­ter, samt at han syk­ler i Vm-trøy­en, vil han være en klar fa­vo­ritt, sier han.

Sports­sje­fen til Hal­vor­sen i Team Jo­ker Ico­pal, Gi­no van Ou­den­ho­ve, er spent på hvor­dan lands­la­get kom­mer til å leg­ge opp tak­tik­ken til rit­tet.

– Vi vet at Kris­tof­fer er mer enn god nok til å vin­ne på søn­dag. Han kom­mer til å få all opp­merk­som­he­ten i fel­tet, spe­si­elt for­di han syk­ler med Vm-trøy­en for førs­te gang. Der­for er jeg spent på hvor­dan de vil vel­ger å gjø­re det tak­tisk. Alle øyne er ret­tet mot Kris­tof­fer, men ikke glem at Skaar­seth kom på andre­plass i fjor. Hvis de had­de kjørt for han, had­de de ga­ran­tert lurt samt­li­ge i fel­tet, for­kla­rer han.

For­ri­ge fre­dag tok Hal­vor­sen årets førs­te sei­er un­der ett­da­gers­rit­tet Hand­za­me Clas­sics i Bel­gia. Det smak­te eks­tra godt for Kris­tian­san­de­ren.

– Jeg vel­tet i rit­tet før Hand­za­me Clas­sics, og vi var vel­dig uhel­di­ge. Der­for føl­tes den­ne sei­e­ren som en eks­tra re­van­sje. Jeg fikk også vel­dig mye hjelp fra lag­ka­me­ra­te­ne mine, som hjalp meg opp til en god po­si­sjon, for­tel­ler han.

20-årin­gen sier at den­ne sei­e­ren hen­ger utro­lig høyt.

– Det er det størs­te lø­pet jeg noen­sin­ne har vun­net, hvis vi ser bort i fra VM. Så jeg var vel­dig for­nøyd.

– FREM­TI­DIG VERDENSSTJERNE

Hal­vor­sens suk­sess har ikke gått umer­ket, og han får skryt fra flere hold. Fre­dags­vik tror han kan nå langt i syk­kel­ver­de­nen.

– Han lig­ner vel­dig på en frem­ti­dig ve­r­ens­stjer­ne. Han har en fan­tas­tisk ak­se­le­ra­sjon, er kjøre­sterk og hol­der et høyt tem­po. I til­legg har han en spe­si­ell evne til å po­si­sjo­ne­re seg på opp­lø­pet. Det­te er en dø­de­lig kom­pi­na­sjon, sier Pro­cyk­ling-re­dak­tø­ren.

Han tror at Hal­vor­sen kan ta opp kam­pen med Ka­tus­has Alex­an­der Kristoff om tro­nen som norsk spurt­kon­ge.

– Jeg tror Kristoff skjøn­ner at det kan bli hard kon­kur­ran­se om spurt­tro­nen. Hal­vor­sen kom­mer til å vin­ne man­ge løp frem­over, in­klu­dert de Kristoff vil del­ta på, me­ner Fre­dags­vik.

VIL BLI PROFF ETTER SE­SON­GEN

Thor Hus­hovd er også en til­hen­ger. Da Fædre­lands­ven­nen snak­ket med den nors­ke syk­kel­le­gen­den for­ri­ge uke, be­skrev han Hal­vor­sen som et «vel­dig sjeldnt syk­kel­ta­lent, med stort po­ten­si­al».

– Det er selv­føl­ge­lig gøy å høre. Han har all­tid vært mitt sto­re for­bil­de, både som syk­list og ge­ne­relt, sier Hal­vor­sen.

Det er stor in­ter­es­se rundt Hal­vor­sen, og sports­di­rek­tør van Ou­den­ho­ve tror ikke han blir len­ge i Team Jo­ker hvis han fort­set­ter ut­vik­lin­gen sin.

– Han er et stort ta­lent med po­ten­si­al til å vin­ne etap­per i de al­ler størs­te rit­te­ne, som Tour de Fran­ce. Han har al­le­re­de fått flere ti­bud fra and­re lag, men be­stem­te seg for å kjø­re for oss ut året. Etter det tror jeg han byt­ter til et proff­lag, sier bel­gi­e­ren.

Hal­vor­sen ten­ker det sam­me, og sier at det ikke er len­ge til før han må ta et valg.

– Jeg sat­ser på å bli proff nes­te år. Det sto­re må­let for se­son­gen er VM i Ber­gen i sep­tem­ber, så få vi se hva som skjer etter det. Jeg har al­le­re­de snak­ket med noen lag, og det vil bli flere sam­ta­ler med lag etter hvert, for det er ikke len­ge før jeg må ta et valg, for­tel­ler han.

FOTO: NTB SCANPIX

Kris­tof­fer Hal­vor­sen jub­ler for sei­rer un­der VM i Qa­tar i gjor høst.

FOTO: HEN­RIK GILL

Kris­tof­fer Hal­vor­sen (20) gle­der seg til å syk­le med regn­bue­trøy­en i Gent-wevel­gem på søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.