Rande­sund-ta­len­ter til lands­dels­sam­ling

Faedrelandsvennen - - SPORT - IN­GER M. WITTEVEEN, for Rande­sund IL

Rande­sund IL er kan­skje mest kjent som Nor­ges størs­te hånd­ball­klubb, men nå er også fot­bal­len på of­fen­si­ven.

Stat­oils lands­del­sam­ling i Sarps­borg ar­ran­ge­res 23.-27. mars for jen­ter født i 2002 og 2003, mens gut­te­ne i sam­me års­klas­ser mø­tes 30. mars til 2. april. Det er førs­te gang i Rande­sund ILS fot­ball­his­to­rie at det er tatt ut så man­ge ta­len­ter på en gang.

Føl­gen­de Rande­sund-spil­le­re får sjan­sen til å vise seg frem på lands­lags­nivå: Mina So­fie Grøt­te- rød Pe­der­sen (15), Vårin Vik (14), Sa­ra Bog­s­trand Tøn­nes­sen (14), Hå­kon Alve­stad (13) og Wil­liam Dran­ge John­sen (13).

Det var en glad, men også en litt spent gjeng som tok seg tid til en prat i regn­væ­ret på Sukke­vann.

– Det er vel­dig høyt tem­po. Du må være 100 pro­sent på tre­ning, hele ti­den, opp­ly­ser Vårin Vik, ven­stre­back­en som ny­lig har meldt over­gang fra Start. Hun har vært med før og vet hva det drei­er seg om.

Det har også Mina So­fie Grøt­ter­ød Pe­der­sen. Midt­stop­pe­ren var på sin førs­te lands­dels­sam­ling i høst.

– Det er spen­nen­de, du fø­ler du har kom­met på et høy­ere nivå, sier hun. Lag­venn­in­ne­ne spil­ler på dame­la­get og tre­ner med G16.

Sa­ra Bog­s­trand Tøn­nes­sen spil­ler i for­svar på Rande­sund G14, mens hun er midt­back på krets­la­get for J14. Hun er første­reis på lands­dels­sam­lin­ger, sam­men med Wil­liam Dran­ge John­sen og Hå­kon Alve­stad. De to sist­nevn­te er hen­holds­vis spiss og midt­stop­per på G14.

– Det er im­po­ne­ren­de at så man­ge av våre spil­le­re er tatt ut. For yng­re spil­le­re er det for­bil­der å se opp til. Det er gøy at en bredde­klubb kla­rer å få frem så man- ge gode ta­len­ter, sier Trond Mæ­stad, med­lem av fot­ball­sty­ret i Rande­sund IL.

Han har tid­li­ge­re også vært in­volvert på tre­ner­si­den i jente­fot­bal­len i flere år. Le­der av sports­lig ut­valg, Ru­ne Byklum, er også be­geist­ret.

– Vi er kjempe­for­nøyd. Det er ikke man­ge klub­ber som er på det­te ni­vå­et, sier Byklum.

Både Mæ­stad og Byklum tror «lør­dags­fot­bal­len» har mye av æren for den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen på kunst­gress­mat­ta på Sukke­vann.

– Vi har job­bet godt fra spil­ler­ne er små, sam­ti­dig som vi har fulgt opp tre­ne­re. Og vi har blitt ster­ke­re som klubb, med man­ge flere med­lem­mer, sier Byklum, som også er tre­ner­ko­or­di­na­tor i klub­ben og tre­ner for både Rande­sund G14 og junio­re­ne (G19). ●● And­re spil­le­re fra Ag­der på lands­dels­sam­ling:

J14: Thea Skofte­land, MK, og Em­ma Pet­ter­sen, Våg

G14: Emil Winde­gaard, FK Jerv

J15: Eli­se Vind­heim, Lyng­dal IL

G15: Ha­rald Jør­gen­sen og Xiao­long You, IK Start, og Da­ni­el Berglund, Lyng­dal IL

FOTO: IN­GER M. WITTEVEEN

Ta­lent­ful­le unge fot­ball­spil­le­re bryr seg ikke om dår­lig vær. I hvert fall ikke hvis de får sjan­sen til å vise seg frem på lands­lags­nivå. Fra ven­st­re: Hå­kon Alve­stad (13), Wil­liam Dran­ge John­sen (13), Mina So­fie Grøt­ter­ød Pe­der­sen (15), Sa­ra Bog­s­trand Tøn­nes­sen (14) og Vårin Vik (14).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.