God barne­hage er god barn­dom

To så­kal­te «ve­te­ran­fe­mi­nis­ter» har reist en ny de­batt om norsk barne­hage-po­li­tikk. De me­ner ett­årin­ger har best av å være hjem­me, men det er lett å til­bake­vise.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Det er to kjen­te og også kjæ­re damer fra den nors­ke like­stil­lings­his­to­ri­en som nå har reist en de­batt – nok en – om norsk barne­hage­po­li­tikk.

To­rild Skard, den tid­li­ge­re le­de­ren for Norsk Kvinne­saks­for­ening og stor­tings­re­pre­sen­tant for So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti på sytti­tal­let har nå gått ut og me­ner at like­stil­lin­gen har gått for langt og på be­kost­ning av de mins­te bar­na. Hun me­ner at barn un­der tre år ikke skal ha lan­ge da­ger i barne­ha­gen.

Det er jo uven­tet ut­spill fra den po­li­tis­ke fløy­en, men Skard får også støt­te av en an­nen vik­tig kvin­ne i norsk like­stil­lings- og fa­mi­lie­po­li­tikk. Gro Ny­lan­der, mange­årig over­lege på Riks­hos­pi­ta­let, og førs­te le­der av Na­sjo­nal kom­pe­tanse­tje­nes­te for am­ming me­ner også at den nors­ke de­bat­ten er for en­si­dig. – Fag­folk med po­li­tisk ukor­rek­te me­nin­ger blir i dag høv­let ned.

Den er so­sia­li­se­ren­de, sti­mu­le­ren­de og en tid­lig barne­hage­de­but fø­rer også til bed­re skole­re­sul­ta­ter og so­si­al mest­ring se­ne­re i li­vet.

Fle­re til­bake­vi­ser dis­se ut­spil­le­ne og de gjør det lett. Dis­se to ve­te­ra­ne­ne har ikke fulgt med på forsk­nin­gen, sva­rer for ek­sem­pel Arne Hol­te, pro­fes­sor eme­ri­tus i helse­psy­ko­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Han me­ner dis­se to bru­ker ame­ri­kansk forskning og at det ikke blir rik­ti­ge data om nors­ke for­hold: – Ame­ri­kans­ke barne­ha­ger for folk flest er ge­ne­relt sett dår­li­ge. Vi stil­ler stren­ge krav til kva­li­te­ten på nors­ke barne­ha­ger, me­ner pro­fes­sor Hol­te.

Fle­re nors­ke un­der­sø­kel­ser, blant an­net i regi av Folke­helse­in­sti­tut­tet, vi­ser ikke noen for­skjel­ler på barn flest som star­ter tid­lig og de som star­ter se­ne­re. Fors­ke­re fin­ner hel­ler in­gen for­skjel­ler på barn som til­brin­ger tid i barne­ha­gen til­sva­ren­de en van­lig ar­beids­dag, og de som har kor­te­re da­ger. In­gen forskning sier at barne­ha­ger er ska­de­lig.

En god barn­hage er en god barn­dom. Den er so­sia­li­se­ren­de, sti­mu­le­ren­de og en tid­lig barne­hage­de­but fø­rer også til bed­re skole­re­sul­ta­ter og so­si­al mest­ring se­ne­re i li­vet. Dess­uten kan barne­hage være et fan­tas­tisk til­bud for barn som kom­mer fra hjem som ikke fun­ge­rer op­ti­malt. Og for god og rask in­te­gre­ring og språk­opp­læ­ring av inn­vand­rer­barn er barne­ha­gen helt uvur­der­lig.

Fle­re nors­ke un­der­sø­kel­ser, blant an­net regi av Folke­helse­in­sti­tut­tet, vi­ser ikke noen for­skjel­ler på barn flest som star­ter tid­lig og de som star­ter se­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.