Be­bo­ere må be­ta­le dyrt fo

Inn­flyt­te­re i 300 bo­li­ger på Lum­ber på­leg­ges å be­ta­le seks mil­lio­ner kro­ner til et vei­kryss i Ytre Vågs­bygd. Uri­me­lig, me­ner bygg­her­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Vårt syn er at det ikke er ju­ri­disk hjem­mel for det­te kra­vet, så der vi er ueni­ge, kon­sta­te­rer Jan Wil­ly Fø­re­land, pro­sjekt­le­der for ut­byg­gin­gen i regi av Lum­ber AS.

Ama­li­en­borg Bryg­ge er sendt ut på hø­ring etter at by- og miljø­ut­val­get var be­geist­ret for pla­nen for to uker si­den.

Ut­byg­gin­gen om­fat­ter 300 sjø­næ­re lei­lig­he­ter i opp­til sju eta­sjer, som byg­ges ut over en pe­rio­de på åtte-ti år.

Det­te skal gjø­re Vågs­bygd til en litt mer ur­ban by­del.

– BLIR PEN­GER AV DET

Kom­mu­nen har stilt krav om at hver av bo­li­ge­ne skal be­las­tes med 21.000 kro­ner, to­talt drøyt seks mil­lio­ner.

– Med 300 en­he­ter blir det pen­ger av det, kon­sta­te­rer pro­sjekt­le­der Jan Wil­ly Fø­re­land.

Men spleise­la­get på by­ens vest­side er ikke noe nytt fe­no­men. På lin­je med and­re bygge­pro­sjek­ter i by­de­len stil­ler kom­mu­nen rekke­følge­krav for at bo­li­ge­ne må bi­dra til til­tak på Vågs­bygd­vei­en.

Tid­li­ge­re var det bygge­stopp i Vågs­bygd som føl­ge av mang­len­de ka­pa­si­tet på vei­net­tet.

– By­sty­ret ved­tok for fle­re år si­den den­ne ord­nin­gen der al­le pro­sjek­ter som sog­ner til strek­nin­gen skal være med og bi­dra. Løsningen har gjort det mu­lig å få til ny ut­byg­ging i Vågs­bygd, og det har fun­gert etter hen­sik­ten. Men det kre­ver at al­le bi­drar, sier plan­le­der Ei­rik Hed­de­land Mar­tens i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Det er flaske­hal­sen Kjos­krys­set som står øverst på ønske­lis­ta, et pro­sjekt an­slått til 100 mil­lio­ner kro­ner som i ho­ved­sak skal fi­nan­sie­res gjen­nom by­miljø­av­ta­len.

Fra før er to kryss i Aug­lands­buk­ta bygd ut med bi­stand fra bo­lig­ut­byg­ging i by­de­len, både på Flek­ker­øy, i Voie og sen­tra­le de­ler av Vågs­bygd.

– Det­te hand­ler ikke bare om Lum­ber, det drei­er seg om prin­sip­pet. Hvis de har hjem­mel, skal vi re­spek­te­re det. Vi skal ikke lage kon­flikt, men vil gjø­re vår egen ju­ri­dis­ke vur­de­ring og har hatt inn­le­den­de kontakt med ad­vo­kat, opp­ly­ser Jan Wil­ly Fø­re­land.

VI­SER TIL DE­PAR­TE­MEN­TET

Tid­li­ge­re har Lum­ber AS bi­dratt ved byg­ging av Ama­li­en­borg Ave­ny. Men sis­te året me­ner de sa­ken har ut­vik­let seg i de­res fa­vør:

– Det har kom­met nye ut­ta­lel­ser fra de­par­te­men­tet om et til­fel­le i Oslo. De kre­ver at det ak­tu­el­le pro­sjek­tet må være full­fi­nan­siert, en­ten ved at ut­byg­ger be­ta­ler el­ler at kom­mu­nen ga­ran­te­rer. Uten det­te på plass er det ikke hjem­mel, hev­der pro­sjekt­le­de­ren.

De vil le­ve­re inn en ju­ri­disk vur­de­ring, og hå­per by­sty­ret re­vur­de­rer kra­vet ved en­de­lig be­hand­ling av Lum­ber-pla­nen i vår.

Det av­vi­ser plan­le­de­ren at det er grunn­lag for:

– Vi har bedt kom­mune­ad­vo­ka­ten vur­de­re sa­ken, og de me­ner kra­vet er rik­tig. Der­for har det­te fulgt sa­ken ut på hø­ring, sier Ei­rik Hed­de­land Mar­tens.

Pri­sen per bo­en­het tar ut­gangs­punkt i en stykk­pris på 70.000 kro­ner. Ut fra tra­fikk­be­reg­nin­ger kan man få av­slag der­som det do­ku­men­te­res at bare en brøk­del av tra­fik­ken går vest­over, mens re- sten går mot sen­trum.

For Lum­bers del har man blitt eni­ge om at an­de­len er 30 pro­sent, alt­så 21.000 kro­ner per bo­lig.

TEKTER/ FUNDAMENT FOTO: ENO ARKI-

Yt­terst ved sjø­en kom­mer blok­ker med seks og sju eta­sjers høy­de, og båt­havn med 250 plas­ser. Til høy­re i bak­grun­nen, nær­mest Elkem, kom­mer nye næ­rings- og kon­tor­bygg i opp­til sju eta­sjer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.