Øns­ker nytt po­liti­hus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LE­NA RUSTAN FIDJESTAD

Ag­der po­liti­dis­trikt ser etter ak­tu­el­le tom­ter og pro­sjekt­bygg mel­lom Gart­ner­løk­ka og Bjørn­dals­s­let­ta, som kan rom­me nytt po­liti­hus i Kris­tian­sand.

Øns­ket er et sen­tralt bygg, med nær­het til E 18 og E 39 grun­net at­komst­mu­lig­he­ter for ut­ryk­ning.

– Vi øns­ker å lig­ge plas­sert slik at vi får en god og ef­fek­tiv ut­ryk­nings­vei i for­hold til re­spons­tid. Pri­mært et sted mel­lom Gart­ner­løk­ka og Bjørn­dals­s­let­ta, for­kla­rer Sund­voll.

Da­gens lei­e­av­ta­le med Stats­bygg ut­går 31.12.2022. Ag­der po­liti­dis­trikt lei­er i dag et are­al på 12.166 kvad­rat­me­ter, og mang­ler are­al for sine 345 an­sat­te som job­ber på po­liti­hu­set i Kris­tian­sand.

– Det er star­tet en pro­sess for å se etter po­liti­hus i Kris­tian­sand i fram­ti­da. Vi har sendt opp­drag til Stats­bygg, og spurt om de kan iva­re­ta våre nye be­hov i nå­væ­ren­de bygg, sier vise­po­liti­mes­ter og pro­sjekt­le­der for PNP Ag­der, Arne Sund­voll, til Fædre­lands­ven­nen.

Iføl­ge Sund­voll til­freds­stil­ler ikke Po­liti­hu­set i Kris­tian­sand po­liti­dis­trik­tets fram­ti­di­ge krav og be­hov.

– 110-sen­tra­len skal sam­lo­ka­li­se­res med ope­ra­sjons­sen­tra- len. Det er det ikke plass til på nå­væ­ren­de tids­punkt. De sis­te åre­ne har vi fått økt be­man­ning. Der­med vil det bli trangt om plas­sen slik byg­get er nå, for­tel­ler han.

Da­gens sen­tral­ar­rest inn­frir ikke fullt ut fram­ti­das krav til po­liti­ar­rest. Po­li­ti­et vil også ha pub­li­kums­eks­pe­di­sjon for pass, som mot­tar 60.000 kunde­hen­ven­del­ser i året, ned på bakke­nivå. I dag er den av­de­lin­gen plas­sert i 5. eta­sje.

Po­liti­dis­trik­tets be­hovs­ana­ly­se og fore­lø­pi­ge rom­pro­gram til­si­er at be­ho­vet i 2022 vil være rom for 450 an­sat­te, og are­al på 15.700 kvad­rat­me­ter.

Pla­nen er å rom­me al­le av­de­lin­ger i ett bygg, men po­li­ti­et er åpne for å dele noe av virk­som­he­ten sin.

– I førs­te rek­ke ber vi om Stats­bygg sin vur­de­ring av å løse be­ho­vet, even­tu­elt med til­pas­nin­ger og på­bygg, el­ler al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger in­nen 25. mai. I til­legg an­non­se­rer vi etter and­re pri­va­te ei­en­doms­ak­tø­rer som kan være in­ter­es­ser­te, sier Sund­voll.

Pro­sjek­tet vil føl­ge po­li­ti­ets pro­sess for inn­lei­e­pro­sjek­ter, og po­liti­dis­trik­tet vil i samarbeid med Po­li­ti­ets fel­les­tje­nes­ter (PFT) etter ut­ført mar­keds­un­der­sø­kel­se ut­ar­bei­de søk­nad for valg av an­skaf­fel­ses­pro­sess.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Po­liti­hu­set i Kris­tian­sand til­freds­stil­ler ikke po­liti­dis­trik­tets fram­ti­di­ge krav og be­hov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.