Gull fra ro­mer­ti­den i Tveit

– Et fan­tas­tisk funn. Det sier en svensk eks­pert på gjen­stan­der fra old­ti­den etter å ha sett hva som åpen­bar­te seg fra et jor­de i Tveit.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Pro­fes­sor i ar­keo­lo­gi, Mar­tin Rund­kvist, sier at han er helt over­be­vist om at fun­net stam­mer fra 200-tal­let etter Kris­tus.

Det vil si en gull­gjen­stand som en­ten var del av en belte­spen­ne el­ler be­slag til en sverd­sli­re, en gull­ring, en glass­per­le som tro­lig har hørt til i spen­nen og en gjen­stand av jern, tro­lig fra en lan­se.

– Det sis­te fun­net ble gjort 18. mars. Men al­le lå i sam­me om­rå­det, un­der et gressjor­de på Ve i Tveit, sier han som fant dem, JanAndré Skov-skov Fred­rik­sen fra Mos­by.

Han snak­ker om et om­rå­de som tid­li­ge­re var kjent for grav- hauger, inn­til de ble pløyd ned på 1960-tal­let.

Arkeo­log og for­fat­ter Mor­ten Ol­sen fra Ven­ne­sla har sett fun­ne­ne, og nø­ler hel­ler ikke med å tid­fes­te dem.

– De stam­mer fra ro­mer­ti­den, nær­me­re be­stemt fra pe­rio­den 250 til 375 etter Kris­tus. Sær­lig gull­fun­ne­ne er i topp­sjik­tet av old­tids­funn i Nor­ge. Bare tre gan­ger tid­li­ge­re er det re­gist­rert gjen­stan­der i gull fra den­ne ti­den, sier Ol­sen.

Fullt så over­be­vist er ikke arkeo­log Dag­finn Sk­re ved His­to­risk mu­se­um i Oslo.

– Kol­le­ger av meg har sett gjen­stan­den av jern og ikke vur­dert den som old­tids­sak. Men al­le kan ta feil, og vi vil gjer­ne fore­ta en ny vur­de­ring på bak­grunn av de sis­te fun­ne­ne, sier Sk­re.

Med old­tids­sak me­ner han gjen­stand fra før 1537 og mynt fra før 1650. Sli­ke gjen­stan­der er iføl- ge norsk lov sta­tens ei­en­dom og skal over­le­ve­res myn­dig­he­te­ne.

Re­gio­nalt vil det i førs­te om­gang si fyl­kes­kon­ser­va­to­ren.

Der­for har Jan-andré SkovSkov Fred­rik­sen hatt jevn­lig kontakt med fyl­kes­kon­ser­va­tor Yvon­ne Fem­mar Wil­lum­sen i Vest-ag­der den sis­te ti­den.

– Funn av gull er ge­ne­relt in­ter­es­sant. Og dis­se fun­ne­ne er i sum så spennende at vi vil sen­de dem til vur­de­ring ved His­to­risk mu­se­um, sier hun.

MASSIVT GULL

Den svens­ke pro­fes­so­ren og fors­ke­ren, Mar­tin Rund­kvist, sier at gull­rin­gen iso­lert sett er vans­ke­ligst å tids­be­stem­me.

– Den en sterk gul far­ge, som ty­der på massivt gull. Vi vet at rin­ger la­get av gull­tråd ble la­get gjen­nom fle­re hund­re år. Men det vil­le være rart om den­ne rin­gen skul­le til­hø­re en an­nen tids­epo­ke enn øv­ri­ge gjen­stan­der fra den sam­me grav­hau­gen. Man­nen som fant dis­se gjen­stan­de­ne har gjort fan­tas­tis­ke funn. Det er all grunn til å gra­tu­le­re, sier Mar­tin Rund­kvist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.