Det mi­li­tæ­re i Tyr­kia har i al­le år vært en ga­ran­tist for en slik sam­funns­ut­vik­ling. Pre­si­dent Er­do­gan star­tet som en sterk le­der i 2002. Men han har blitt mer og mer isla­mist, og nå vil jeg kal­le ham en dik­ta­tor.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR DAG­FINN DOMMERSNES td.dommersnes@af­ten­bla­det.no

ste hjem for å ren­vas­ke seg i høst, ble øye­blik­ke­lig fengs­let da han kom til det mi­li­tæ­re ho­ved­kvar­te­ret i An­ka­ra. Nå vet ikke fa­mi­li­en noe om ham. Man­ge of­fi­se­rer i Tyr­kia er blitt tor­tu­rert i feng­se­let. Det vet vi med sikkerhet etter å ha sett det på vi­deo.

Af­ten­bla­det mø­ter de fire høy­stå­en­de tyr­kis­ke of­fi­se­re­ne på kon­to­ret til ad­vo­kat Kjell Mag­nus Bryg­fjeld i ad­vo­kat­fir­ma­et End­re­sen Bryg­fjeld Torall AS i Stav­an­ger. Bryg­fjeld har hjul­pet dem med asyl­søk­na­de­ne, som alt­så end­te med at er norsk ja. Tyr­kis­ke myn­dig­he­ter er ra­sen­de over at en an­net Nato-land har tatt imot av­hop­pe­re som dess­uten er høyt­stå­en­de of­fi­se­rer.

– Vi els­ker Tyr­kia, og vil gjer­ne yte vårt. Men nå kan vi ikke re­tur­ne­re før det­te re­gi­met er borte. Men det vil skje en dag!

Of­fi­se­re­ne er spen­te på hva som nå vil skje med kol­le­ger i Tysk­land. Der er det over 50 tyr­kis­ke Nato-of­fi­se­rer som har hop- pet av og som ven­ter på svar på asyl­søk­na­de­ne sine.

ANO­NY­ME

Selv om tyr­kis­ke myn­dig­he­ter selv­sagt kjen­ner iden­ti­te­ten til de fire, vil de ikke røpe nav­ne­ne sine el­ler la seg av­bil­de for­fra i avi­sa.

– Vi er redde for hva som vil skje med fa­mi­lie­ne våre i Tyr­kia. I går ble sa­ken vår om­talt i tyr­kisk tv, og mo­ren min forsto med en gang at det gjeldt meg. Etter­på så hun po­li­ti­et kom­me uten­for hu­set, og hun ble liv­redd, sier en av of­fi­se­re­ne.

De fire er i al­de­ren 41 til 43 år. Al­le har tje­neste­gjort ved Natos ho­ved­kvar­ter på Jåt­tå i om­trent tre år, og al­le har sin nære fa­mi­lie bo­en­de her. Også ek­te­fel­ler og barn har fått asyl i Nor­ge.

BAK­GRUN­NEN

In­gen av de fire var i Tyr­kia da kupp­for­sø­ket ble gjen­nom­ført i fjor som­mer. To var i Stav­an­ger, én var i London og én på fe­rie i Sve­ri­ge. Al­le fire be­nek­ter på det ster­kes­te at de had­de noe som helst med kup­pet å gjø­re.

Pre­si­dent Er­do­gan i Tyr­kia be­skyl­der Gu­len-be­ve­gel­sen for å stå bak. Gü­len-be­ve­gel­sen skal ha in­fil­trert Tyr­kias makt­in­sti­tu­sjo­ner med sine egne folk gjen­nom en år­rek­ke, og ha gått fra å være blant Er­do­gans nære al­li­er­te, til å bli pre­si­den­tens fien­der.

De fire be­nek­ter at de er gule­nis­ter. Men ikke at de er sterkt kri­tis­ke til Er­do­gan og den vei­en Tyr­kia nå går.

– Kort sagt så er vi etter tre år i Nor­ge en del av den vest­lig-ori­en­ter­te fløy­en i Tyr­kia. Vi vil at Tyr­kia skal ha et tett samarbeid med vest­li­ge land og at Tyr­kia skal være et se­ku­lært land, alt­så ikke byg­ge sam­funns­ver­di­ene på re­li­gion, på islam, sier den ene of­fi­se­ren.

– Det mi­li­tæ­re i Tyr­kia har i al­le år vært en ga­ran­tist for en slik sam­funns­ut­vik­ling. Pre­si­dent Er­do­gan star­tet som en sterk le­der i 2002. Men han har blitt mer og mer isla­mist, og nå vil jeg kal­le ham en dik­ta­tor.

Etter den sto­re ut­rensk­nin­gen i mi­li­tæ­ret me­ner de fire at pre­si­den­ten nå har full kon­troll også der.

HJEM­KALT

Noen uker etter kupp­for­sø­ket, en fre­dag kveld i au­gust, fikk den ene av Nato-of­fi­se­re­ne klar be­skjed fra Tyr­kia: – Din tje­nes­te i Nor­ge av­slut­tes og du må kom­me hjem for spørs­mål i lø­pet av seks da­ger.

– Jeg ble helt satt ut. Jeg søk­te om å få ut­set­te hjem­rei­sen med 14 da­ger mens jeg ord­net det prak­tis­ke. Men jeg fikk ald­ri noe svar. Da jeg hør­te om mine offiser-kol­le­ger som var blitt tor­tu­rert, og med tan­ke på re­gi­met i Tyr­kia, var det lett å be­stem­me meg for å bli i Nor­ge og søke asyl her.

– Men der­som du ikke har noe å skju­le, så kun­ne du jo reist hjem?

– Ikke når myn­dig­he­te­ne tvin­ger fram fals­ke til­stå­el­ser med tor­tur. Ikke når hele retts­ve­se­net i Tyr­kia er blitt et skue­spill.

– Dere er svært kri­tis­ke over­for Er­do­gan nå. Men Er­do­gan har styrt lan­det si­den 2002, og dere har al­le i man­ge år tjent Tyr­kia lo­jalt som høyt­stå­en­de of­fi­se­rer. Hva skjed­de?

– Som sagt så er mi­li­tær­ve­se­net i Tyr­kia i op­po­si­sjon til Er­do­gan. Vi var en del av det­te, og vi har tjent mi­li­tæ­ret, ikke re­gje­rin­gen hans.

TYRKERE SØ­KER ASYL

Etter kupp­for­sø­ket i juli i fjor ble det er mar­kert øk­ning i an­tall tyrkere som søk­te asyl i Nor­ge. Mens det i førs­te halv­år 2016 var til­sam­men 15 tyrkere som søk­te asyl, var det 74 tyrkere som søk­te asyl i and­re halv­år. Tren­den for­set­ter inn i 2017, i ja­nu­ar med 23 sø­ke­re og fe­bru­ar med 29 sø­ke­re, opp­ly­ser UDI.

Det er ikke kjent hvor man­ge av dis­se asyl­sø­ker­ne som en­ten til­hø­rer Gu­len-be­ve­gel­sen el­ler som fryk­ter at de urett­mes­sig skal bli be­skyldt for å støt­te Fet­hul­lah Gü­len og hans be­ve­gel­se som he­ter Hiz­met. De tyr­kis­ke myn­dig­he­te­ne bru­ker be­teg­nel­sen FETÖ (Fet­hul­lah Gü­lens ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­sjon), men det er et navn som av­vi­ses av gule­nis­te­ne selv.

Ca 40.000 men­nes­ker skal være ar­res­tert i Tyr­kia etter kupp­for­sø­ket, og mer enn 100.000 har mis­tet job­be­ne sine. Svært man­ge av dis­se har job­bet i en­ten po­li­ti­et, det mi­li­tæ­re, skole­ver­ket og retts­ve­se­net.

– Dis­se tal­le­ne tror jeg er rik­ti­ge, sier en av of­fi­se­re­ne. – Dis­se 100.000 som har mis­tet job­be­ne sine, var an­sat­te i det of­fent­li­ge. I til­legg kom­mer al­le de som har mis­tet job­ben i pri­va­te be­drif­ter. Myn­dig­he­te­ne rin­ger nem­lig nå rundt til ar­beids­gi­ve­re og tru­er dem til å gi spar­ken til folk som er mis­tenk­te gule­nis­ter.

«BANDITTER»

Tyr­kias vise­stats­mi­nis­ter Nu­man Kur­tul­mus fram­hol­der iføl­ge NTB at de fire of­fi­se­re­ne til­hø­rer FETÖ.

– En umid­del­bar ut­vis­ning av dis­se Fetö-ban­dit­te­ne som har søkt asyl i euro­pe­is­ke land, er nød­ven­dig for å be­hol­de et venn­ska­pe­lig for­hold mel­lom Tyr­kia og dis­se lan­de­ne, sa Kur­tul­mus den­ne uken.

De fire of­fi­se­re­ne har be­stemt seg for å frem­me sa­ken sin over­for Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len i Stras­bourg.

– Det­te gjør vi for å vise hele ver­den hvor­dan re­gi­met i Tyr­kia un­der­tryk­ker folk.

Ad­vo­kat Kjell Mag­nus Bryg­fjeld be­kref­ter at han vil hjel­pe of­fi­se­re­ne med sa­ken i Stras­bourg.

Den tyr­kis­ke am­bas­sa­den i Oslo skri­ver i en e-post til Af­ten­bla­det at am­bas­sa­dø­ren ikke er til­gjen­ge­lig, og at det der­for ikke er mu­lig å kom­men­te­re sa­ken.

OFFISER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.