Miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne er skept

BIO EVEN­TY­RET En «po­li­tisk sove­pute» og et «ufor­nuf­tig miljø­til­tak». De størs­te miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­nene ham­rer løs på ved­ta­ket om bio­driv­stoff. Unn­tatt miljø­stif­tel­sen Zero.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fre­de­ric Hau­ge, Bel­lo­na-le­der, be­skri­ver uenig­he­ten slik:

– Med noen små ny­an­ser er de fles­te som job­ber med miljø­spørs­mål i Nor­ge, eni­ge om at det en­si­di­ge kjø­ret vi nå ser på bio­driv­stoff, ikke er spe­si­elt smart. På si­den av det­te står Zero, som sam­men med Ven­st­re dri­ver med noe helt an­net enn oss and­re, sier Hau­ge.

Han me­ner stor­tings­ved­ta­ket om å øke om­set­nings­kra­vet for bio­driv­stoff til 20 pro­sent i 2020 føy­er seg inn i en rek­ke av «ufor­nuf­ti­ge miljø­til­tak fra den kan­ten»:

– Vi tvi­ler ikke på de gode in­ten­sjo­ne­ne, men både på bio­driv­stoff og på plugg-inn-hy­bri­der går sa­ke­ne mer på po­li­tis­ke for­hand­lin­ger ba­sert på sym­bo­ler og lob­by enn på fak­ta, sier Hau­ge.

«TA DEG EN BOL­LE»

Af­ten­pos­ten, Ber­gens Ti­den­de, Adresse­avi­sen, Stav­an­ger Af­ten­blad og Fædre­lands­ven­nen har gjen­nom en rek­ke ar­tik­ler sett på rea­lis­men i am­bi­sjo­nen om økt inn­blan­ding av bio­driv­stoff - og på kon­se­kven­se­ne.

Det­te har ut­løst en hef­tig de­batt, også i miljø­be­ve­gel­sen. I so­sia­le medi­er har Zero-le­der Ma­ri­us Holm, som var en sen­tral loyb­bist og pre­miss­le­ve­ran­dør for 20 pro­sent-må­let, og Gre­en­peace-le­der Truls Gu­low­s­en hug­get løs på hverandre.

På Face­bo­ok for­ri­ge helg men­te Holm blant an­net at Gu­lows- en had­de sam­me stand­punkt og bruk­te sam­me ar­gu­men­ta­sjon som Exxon­mo­bils raf­fi­neri­sjef:

Gu­low­s­en end­te de­bat­ten med å be Holm «ta seg en bol­le»:

Det er hel­ler ikke førs­te gang de to er ueni­ge om bio­driv­stoff. Også i 2009 ras­te dis­ku­sjo­nen, den­gang i Af­ten­pos­tens spal­ter.

– På sikt vil sko­gen ut­ar­mes, sa Gu­low­s­en. Ma­ri­us Holm, som den­gang var nest­le­der i Bel­lo­na, men­te at det­te bare var tull.

SAM­LET I SKEPSISEN

– Vi er opp­tatt av å se miljø­til­ta­ke­ne i en stør­re sam­men­heng, hvor både kli­ma og and­re miljø­hen­syn må være med. Man­da­tet til Zero er bare kli­ma, ikke regn­skog, skog­vern el­ler bio­lo­gisk mang­fold, sier Gu­low­s­en.

Han er skep­tisk til om bio­driv­stoff egent­lig er en god kli­ma­løs­ning, si­den det vil være med på å vi­dere­føre bru­ken av for­bren­nings­mo­to­ren.

– Bio­driv­stoff er ikke en lang­sik­tig løs­ning på trans­port­ut­ford­rin­gen. Det er en lett til­gjen­ge­lig grønn­vas­king av et in­ef­fek­tivt trans­port­sys­tem.

– Av for­skjel­li­ge år­sa­ker vir­ker det som om Zero og de­ler av Miljø­di­rek­to­ra­tet ikke har tatt det­te inn­over seg. Og det sy­nes jeg er vel­dig rart, sier han.

MØTE OG UENIG­HET

13. de­sem­ber møttes en rek­ke sen­tra­le miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Miljø­hu­set for å snak­ke ut om hvor de var eni­ge og ueni­ge.

Hol­ger Schlau­pitz i Na­tur­vern­for­bun­det sier at skil­let gikk mel- lom Zero, som er langt mer of­fen­si­ve på bio­driv­stoff, og de and­re.

Miljø­be­ve­gel­sen har hatt fle­re mø­ter for å for­sø­ke å fin­ne enig­het, sier Gu­low­s­en. Han sier at det har de ikke fun­net med al­le.

– I alle­fall ikke med Zero. Zero har dre­vet sin egen bio­po­li­tikk len­ge, og noe av det har vært vel­dig bra. Vi har en slags an­svars­for­de­ling oss imel­lom, og da har de job­bet med bil­po­li­tik­ken.vi har ikke følt at de har hatt noe sær­lig gjen­nom­slags­kraft for bio­driv­stoff­kra­vet sitt, så det var over­ras­ken­de at det plut­se­lig ble den sto­re sa­ken i bud­sjet­tet, sier han.

– At kra­vet skul­le bli så stort som på 20 pro­sent, var vel­dig over­ras­ken­de. Og at avan­sert bio­driv­stoff skul­le være dob­belt­tel- len­de, var også litt rart. Det ty­der på at det­te var noe som kom på bor­det i sis­te li­ten.

– BØR DIS­KU­TE­RE BLINDVEI

Hau­ge un­der­stre­ker at han og Bel­lo­na har vært – og er – svært opp­tatt av bio­mas­se som en del av løsningen for å få kon­troll med ver­dens klima­ut­slipp. Men på bå­ter og fly, ikke per­son­bi­ler.

FOTO: NTB SCANPIX

Zero-le­der Ma­ri­us Holm (tv) og Bel­lo­na-le­der Fre­de­ric Hau­ge før hø­rin­gen om Mong­stad i Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té i ja­nu­ar 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.