Halv­an­nen mil­li­ard til ny flyplass

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Helgeland får ny flyplass ved Mo i Rana som føl­ge av en enig­het mel­lom re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene Ven­st­re og KRF. Byg­gin­gen vil kos­te 1,47 mil­li­ar­der kro­ner.

Fly­plas­sen leg­ges til Hauan. Ny­he­ten ble pre­sen­tert på en presse­kon­fe­ran­se i Mo In­du­stri­park fre­dag for­mid­dag, iføl­ge Helge­lands Blad. Pen­ge­ne til pro­sjek­tet blir lagt inn i Na­sjo­nal trans­port­plan (NTP) fra 2024, iføl­ge stor­tings­re­pre­sen­tant Ken­neth Svend­sen (Frp).

– Par­ti­ene leg­ger til grunn at inn­til 600 mil­lio­ner kro­ner av mid­ler fra Rana kom­mu­ne og privat næ­rings­liv kan gi opp­start ras­kest mu­lig. Kom­mu­nen har ved­tatt å stille med 300 mil­lio­ner. Lo­ka­le og re­gio­na­le be­drif­ter har lo­vet å være med på spleise­lag på res­ten. Ut­vik­lings­kon­trak­ter og offentlig-privat samarbeid kan også bi­dra til fi­nan­sie­rin­gen, så sant Stor­tin­get god­kjen­ner det. Vi øns­ker å leg­ge til ret­te for bygge­start i førs­te halv­del av NTP-PE­rio­den, sier Svend­sen.

Som føl­ge av ny­byg­gin­gen blir Mo i Rana luft­havn Røss­voll lagt ned. Par­ti­ene er imid­ler­tid eni­ge om at Mo­sjø­en luft­havn Kjær­stad skal be­stå.

Kon­sern­sjef Dag Falk-pedersen i Avi­nor er glad for av­kla­rin­gen om fi­nan­sie­ring. Avi­nor vil ha tett dia­log med ei­e­ren, Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, i den vi­de­re pro­ses­sen.

– At luft­havn­struk­tu­ren på Helgeland be­står, vil vi plan­leg­ge for i vårt vi­de­re ar­beid. Vi har ny­lig be­slut­tet å rus­te opp Mo­sjø­en luft­havn med nytt rulle­bane­dek­ke og oppus­sing av ter­mi­nal­byg­get for å be­va­re en god og sik­ker drift på Mo­sjø­en i åre­ne som kom­mer, sier Avi­nor-sje­fen.

Rana-ord­fø­rer Geir Waage (Ap) be­teg­ner over­for E24 det­te som en gle­dens dag.

– Ny flyplass be­tyr at vår re­gion får en flyplass på lin­je med and­re de­ler av lan­det. Ny flyplass er det pro­sjek­tet som vil gi vekst til vår re­gion. Det­te vil gi fle­re ar­beids­plas­ser og fle­re inn­byg­ge­re, sier ord­fø­re­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.