Pro­du­se­rer og eks­por­te­rer nors­ke hage­møb­ler

Vi er blitt vant til at hage­møb­ler im­por­te­res fra Ki­na. Sun­days Design AS pro­du­se­rer i Nor­ge og eks­por­te­rer til and­re land.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KRIS­TIAN­SAND TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Jeg sy­nes det er gøy å flyt­te fo­kus fra Ki­na til nors­ke de­sign­møb­ler, sier Kjell Tore Skei­voll.

For­ri­ge gang Fædre­lands­ven­nen om­tal­te ham i en be­slek­tet sam­men­heng, var i april 2013. «Ut med stor­ge­vinst» lød over­skrif­ten den gang. Han had­de solgt seg ut av Re­ma-sys­te­met, hvor han had­de bygd opp «non­food»-virk­som­he­ten. Med seg på vei­en fikk han 64,4 mill.

Nå er Skei­voll til­ba­ke i ma­ne­sjen, som størs­te ei­er (in­di­rek­te 45 pro­sent), styre­med­lem og iføl­ge eget ut­sagn dug­nads­ar­bei­der i Sun­days Design AS i lo­ka­ler på Tinn­heia som len­ge hu­set AS Haf­nor.

MOT STRØM­MEN

Sun­days Design går mot strøm­men: Etter at nord­menn gjen­nom man­ge år har ven­net seg til at hage­møb­ler kom­mer fra Ki­na, både de­sig­ner og pro­du­se­rer Sun­days Design i Nor­ge – kun med et lite for­be­hold for pute-skum­plas­ten, som la­ges i In­do­ne­sia.

– Det drei­er seg om ni­sje­pro­duk­ter i øv­re pris­sjikt, kon­sta­te­rer Andreas Ei­nar Hi­de, dag­lig le­der, styre­med­lem og 20 pro­sent ei­er.

– Hva be­tyr øv­re pris­sjikt?

– En to­se­ter, to sto­ler og et bord kom­mer på 39.900 kro­ner, sva­rer Hi­de.

Han rett­fer­dig­gjør pri­sen: – Kun­den kan vel­ge mel­lom 24 far­ger. Pu­te­ne dre­ne­rer vann; 45 mi­nut­ter etter et regn­skyll kan du set­te deg på dem. Ram­me­ne er av pulver­lak­kert alu­mi­ni­um. Det be­tyr selv­sagt også at de vei­er en del. For øv­rig svei­ses ram­me­ne hos en olje­ser­vice­be­drift på Jæ­ren og pu­te­ne syes hos Hansen Pro­tec­tion på Mjå­vann (tid­li­ge­re Sea­sit, red. anm.). Glenn Ro­ger Furu­holt, som ei­er 35 pro­sent av ak­sje­ne i Sun­days Design, er pro­duk­sjons­sjef hos Hansen Pro­tec­tion. Så du kan si at vi trek­ker på både kom­pe­tan­se og ka­pa­si­tet hos and­re, for­kla­rer Andreas Ei­nar Hi­de.

FØRS­TE AN­SAT­TE

Tredje­mann som stil­ler opp for Fædre­lands­ven­nen er Kje­til Rep­stad. Han er fak­tisk den førs­te for­melt an­sat­te, etter at grün­der­ne har dre­vet på dug­nad si­den opp­start sent i 2013.

– Pluss at vi de­ler på en de­sig­ner med Out­door Sea­son AS, som dri­ver in­nen et an­net seg­ment i hage­mø­bel­mar­ke­det, og som jeg ei­er, opp­ly­ser Kjell Tore Skei­voll. Han leg­ger til:

– Out­door Sea­son om­sat­te for 41 mil­lio­ner kro­ner i 2016.

SKANDINAVIA OG MER TIL

Sun­days Design er alt­så en gjen­nom­ført norsk virk­som­het. I Nor­ge er det blitt drøyt 30 for­hand­le­re (Od­der­nes Gart­ne­ri i Kris­tian­sand), pluss fore­lø­pig seks i Sve­ri­ge og to i Dan­mark.

– Nett­løs­ning er un­der ut­ar­bei- del­se i samarbeid med for­hand­ler­ne, for­tel­ler Hi­de.

Sam­me mann for­tel­ler stolt at Sun­days Design-møb­ler står i Nor­ges am­bas­sa­der i Washington, Tokyo og Ma­ni­la, samt i kon­su­la­tet i New York.

– Nå sam­ar­bei­der vi med en norsk dame som bor på ri­vie­ra­en om inn­pass i Frank­ri­ke. Vi har også hatt fle­re le­ve­ran­ser til pro­sjekt­mar­ke­det i USA.

Så opp­står en dis­ku­sjon om vel­stands­ut­vik­ling, ek­semp­li­fi­sert med hvi­te stable­sto­ler i plast som er blitt til avan­ser­te de­sign­møb­ler.

– Ute­rom er blitt vik­ti­ge­re. Hage­stuer er bil­li­ge eks­tra­rom og man­ge vil gjer­ne hol­de høy stan­dard på ut­rust­nin­gen, kon­sta­te­rer Andreas Ei­nar Hi­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.