Mar­kert ned­gang i opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I fe­bru­ar mot­tok Nav vars­ler om 1.450 mu­li­ge opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger. Det er det la­ves­te tal­let si­den de­sem­ber 2014.

Av det sam­le­de tal­let fikk Nav vars­ler om ned­be­man­ning av 1.300 per­soner. I fe­bru­ar i fjor ble det meldt inn 4.800 per­mit­te­rin­ger og opp­si­gel­ser.

– Det­te er nok en be­kref­tel­se på at vi går ly­se­re ti­der i møte. Vi har vært i en hef­tig om­stil­ling etter ol­je­ned­tu­ren. Re­gje­rin­gen har satt inn sto­re res­sur­ser for å bi­dra til den­ne om­stil­lin­gen, både gjen­nom til­taks­pak­ker, vei og bane, forskning og in­no­va­sjon og ikke minst skatte­let­te, sier ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) i en kom­men­tar til NTB.

Po­si­tivt i Ro­ga­land

Det var flest vars­ler i Ro­ga­land, Oslo og Horda­land i fe­bru­ar, med hen­holds­vis 400, 300 og 200. Men sam­men­lig­net med de sis­te åre­ne er det­te li­ke­vel en be­ty­de­lig ned­gang for Ro­ga­land og Horda­land. I fe­bru­ar i fjor mot­tok Nav 1.900 vars­ler som gjaldt Ro­ga­land.

går be­ty­de­lig ned

– Vi ser en rek­ke tall og pro­gno­ser nå som ty­der mye på at vi er over le­dig­hetsknei­ka. Både nett­verks­rap­port fra sen­tral­bank­sje­fen, Aku-tal­le­ne som kom fra SSB på ons­dag, og nå at vars­le­ne om per­mit­te­rin­ger og opp­si­gel­ser går be­ty­de­lig ned fra sam­me tid i fjor til i år, føy­er seg inn i rek­ken av sig­na­ler om at bun­nen er nådd. Jeg mer­ker meg sær­lig Ro­ga­land hvor Nav mot­tok 400 vars­ler i fe­bru­ar i år, mot 1.900 på sam­me tid i fjor, sier stats­rå­den.

Al­le fyl­ke­ne unn­tatt Finn­mark had­de ned­gang i an­tall vars­le­de opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger i fe­bru­ar sam­men­lig­net med ja­nu­ar i år. Opp­land, Bus­ke­rud, Vest­fold, Nord-trøn­de­lag, Sør-trøn­de­lag og Nord­land mot­tok in­gen vars­ler i fe­bru­ar.

Det er fort­satt flest vars­ler in­nen in­du­stri­næ­rin­gen. Sam­men­lig­net med fe­bru­ar i fjor er det li­ke­vel stor ned­gang også her, fra hen­holds­vis 1.200 vars­ler i fe­bru­ar 2016 til 400 vars­ler i år.

– Selv om det går rik­tig vei, skul­le vi ønske at jobb­veks­ten gikk enda ras­ke­re enn det den gjør. Men det å skul­le om­stil­le til å etab­le­re fle­re be­drif­ter i nye mar­ke­der er et om­fat­ten­de og kre­ven­de ar­beid. Men vi ser at det skjer en om­stil­ling, og at det går i rik­tig ret­ning, og det er kan­skje det vik­tigs­te, sier Haug­lie.

Hun pe­ker på at det fort­satt er man­ge som står uten­for ar­beids­li­vet, blant dem man­ge un­ge.

– Det som er vik­tigst nå, er at det ska­pes til­strek­ke­lig man­ge job­ber til at vi kla­rer å re­du­se­re det­te an­tal­let, sier ar­beids­mi­nis­te­ren.

Be­drif­ter som plan­leg­ger å si opp el­ler per­mit­te­re minst ti an­sat­te, må vars­le Nav.

FOTO: NTB SCANPIX

Ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie er glad for at det ser ut til å gå mot ly­se­re ti­der i næ­rings­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.