I land etter land, og på tvers av gren­se­ne, går kon­kur­re­ren­de medi­er der­for sam­men med di­gi­ta­le gi­gan­ter som Goog­le og Face­bo­ok for å iden­ti­fi­se­re, mer­ke og fjer­ne falsk­ne­ri­ene.

Faedrelandsvennen - - MENING -

være full­sten­dig sann­fer­dig mens man for­tel­ler om­hyg­ge­lig kon­stru­er­te løg­ner, å ha to gjen­si­dig ute­luk­ken­de me­nin­ger sam­ti­dig, vite at de er selv­mot­si­gen­de, men tro på beg­ge to.» Det­te er ikke et re­fe­rat fra den sis­te presse­brie­fin­gen i Det hvi­te hus, men et ut­drag fra Ge­or­ge Or­wells «1984». Bo­ken ble brått en bestselger da Kel­ly­an­ne Con­way sa at Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen hol­der seg med «al­ter­na­ti­ve fak­ta». Folk kjen­te igjen ny­ta­len fra store­bror­sam­fun­net, hvor et av Par­ti­ets slag­ord for øv­rig lød: «Den som kon­trol­le­rer for­ti­den, kon­trol­le­rer frem­ti­den.» Ma­ke Ame­rica Great Again!

I Or­wells dyst­o­pis­ke sam­funn sty­rer Sann­hets­mi­nis­te­ri­et ved hjelp av løgn. Men for at løg­nen skal vir­ke, må all op­po­si­sjon fjer­nes. In­gen må få av­slø­re dens mag­re skrott. Sam­me stra­te­gi bruk­te de rike, de mek­ti­ge og de lure som løf­tet det for­vir­re­te kjempe­bar­net inn i pre­si­dent­sto­len: Vel­ger­ne ble druk­net i så mye løgn og halv­sann­he­ter at de trod­de at krig var fred og at opp var ned.

Det vir­ket i USA, nå står and­re land for tur. Både Frank­ri­ke og Tysk­land fryk­ter at de kom­men­de val­ge­ne skal bli ma­ni­pu­lert med sam­me mid­ler. Med mind­re noen ennå er ster­ke nok til å av­slø­re spil­let. Ste­ve Ban­non sier det åpent: Pres­sen er op­po­si­sjo­nen, og må be­kjem­pes. Han kom­mer selv fra Breit­bart News, som for ti­den skal være un­der fø­de­ral etter­forsk­ning for å ha på­vir­ket val­get ved å bom­bar­de­re so­sia­le medi­er med fals­ke ny­he­ter, mu­li­gens styrt fra Russ­land. ye av start­fi­nan­sie­rin­gen til Breit­bart kom fra Ro­bert Mer­cer, en eks­tremt data­kyn­dig mange­mil­li­ar­dær som også er Do­nald Trumps størs­te bi­drags­yter. Mer­cer har, iføl­ge en se­rie av­slø­rin­ger i bri­tis­ke The Ob­ser­ver, gitt minst 800 mil­lio­ner kro­ner til sterkt høyre­ori­en­ter­te og ul­tra­kon­ser­va­ti­ve or­ga­ni­sa­sjo­ner. Vi vil­le ikke visst det­te uten jour­na­lis­tikk. En av mot­ta­ker­ne er He­art­land Insti­tute, som for­sy­ner klima­for­nek­ter­ne med al­ter­na­ti­ve fak­ta. Som Ge­or­ge Mon­biot skrev i The Guar­di­an: «Jeg har sett hvor­dan sel­skap in­nen to­bakk, kull, olje, kje­misk in­du­stri og bio­tek­no­lo­gi har brukt mil­li­ar­der av dol­lar på en in­ter­na­sjo­nal des­in­for­ma­sjons­ma­skin av tenke­tan­ker, blog­ge­re og fals­ke vel­ger­grup­per.» Trumps

Mstab er full av folk som har job­bet med des­in­for­ma­sjon i åre­vis. Jo fær­re uav­hen­gi­ge jour­na­lis­ter det er igjen, desto let­te­re blir job­ben for dis­se pro­du­sen­te­ne av en ny og al­ter­na­tiv vir­ke­lig­het.

Der­for fore­slår Jill Abram­son, tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør i The New York Ti­mes, noe uvan­lig: De sto­re re­dak­sjo­ne­ne som gra­ver i Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­hold til Russ­land, bør slut­te å kon­kur­re­re, og hel­ler gå sam­men i et kon­sor­ti­um hvor al­le de­ler det de fin­ner med hverandre. Jeg skrev uvan­lig, for sli­ke samarbeid er ikke uprøvd. Av­slø­rin­gen av in­ter­na­sjo­nal skatte­flukt og øko­no­misk svin­del via Pa­na­ma, ble ut­ført av 107 ko­or­di­ner­te re­dak­sjo­ner i en rek­ke land. And­re sto­re lek­ka­sjer har vært hånd­tert på sam­me måte. Ny­hets­me­di­er leg­ger kon­kur­ran­sen til side for­di noe stør­re står på spill. å ting er stør­re enn for­sø­ke­ne på å ska­pe all­menn like­gyl­dig­het om hva som er rett og hva som er fa­ke. Der­for har en lang rek­ke medi­er i den de­mo­kra­tis­ke del av ver­den mo­bi­li­sert et kring­vern om den tro­ver­di­ge jour­na­lis­tik­ken. Ste­ve Ban­non og ka­ba­len i Det hvi­te hus skal få mer­ke at op­po­si­sjo­nen set­ter inn et kraf­tig mot­støt. Medie­ne har latt seg ma­ni­pu­le­re tid­li­ge­re. The New York Ti­mes spilte en vik­tig rol­le i mo­bi­li­se­rin­gen av vil­li­ge til å in­va­de­re Irak, nett­opp ved å spre urik­tig in­for­ma­sjon.

FMen også bren­te jour­na­lis­ter skyr il­den. De etab­ler­te medie­ne har inn­sett at den be­viss­te spred­nin­gen av fals­ke ny­he­ter er som en selv­mords­bom­ber på vei mot kjer­nen av de­mo­kra­ti­et. I land etter land, og på tvers av gren­se­ne, går kon­kur­re­ren­de medi­er der­for sam­men med di­gi­ta­le gi­gan­ter som Goog­le og Face­bo­ok for å iden­ti­fi­se­re, mer­ke og fjer­ne falsk­ne­ri­ene. Goog­les bi­drag til et ær­li­ge­re valg i Frank­ri­ke, he­ter Cross Check. Fore­lø­pig er minst 30 medie­sel­skap en­ga­sjert i den­ne ene jak­ten på ma­ni­pu­la­sjo­ner. The Trust Pro­ject er et an­net. Her er både Die Zeit, Fi­nan­ci­al Ti­mes, La Stam­pa, Washington Post og New York Ti­mes med. Poyn­ter Insti­tute, som er den in­ter­na­sjo­na­le store­bro­ren til nors­ke In­sti­tutt for jour­na­lis­tikk, ad­mi­ni­stre­rer et in­ter­na­sjo­nalt nett­verk av fakta­sjek­ke­re, har la­get et re­gel­verk for uav­hen­gig fakta­kon­troll, og har ut­ropt 2. april til den in­ter­na­sjo­na­le fakta­sjekk­da­gen. Det er en mot­bøl­ge som rei­ser seg. ace­bo­ok er be­gynt å flag­ge ar­tik­ler som kan være fals­ke ny­he­ter. De som prø­ver å spre slikt, vil få fle­re ad­vars­ler.

FTryk­ker de li­ke­vel på ”pub­li­ser”, vil ar­tik­le­ne være mer­ket som upå­li­te­li­ge når de dukker opp på and­res si­der. Face­bo­ok bru­ker de etab­ler­te medie­nes fel­les fakta­sjek­ke­re som re­fe­ran­se. Det fin­nes i øye­blik­ket 115 sli­ke team i 48 land.

Det er i det­te ly­set etab­le­rin­gen av Fak­tisk.no må ses. VG, Dag­bla­det og NRK, med støt­te fra blant and­re Fritt Ord, har etab­lert et norsk bro­hode i kam­pen mot den be­viss­te ma­ni­pu­le­ring av de po­li­tis­ke pro­ses­se­ne og den of­fent­li­ge sam­ta­len. For­hå­pent­lig for­står de an­sat­te fak­ta­je­ger­ne at de ikke skal hen­ge seg opp i løf­te­ne i Na­sjo­nal Trans­port­plan, kon­trol­le­re om navn er sta­vet rik­tig, el­ler re­du­se­re rom­met for tolk­ning i den frie de­batt. kal Fak­tisk.no ha en funk­sjon, må det være som et for­svar mot avan­ser­te og be­viss­te an­grep fra sli­ke som vil ska­de den til­lit som gjør det nors­ke sam­fun­net så sterkt. I så fall tren­ger vi ikke å gjø­re det gode til det be­stes fien­de. Det bes­te er fort­satt at jour­na­lis­te­ne sjek­ker fak­ta selv, men en eks­tra for­svars­lin­je kan fak­tisk ikke ska­de.

S

FAKSIMILE: FAK­TISK.NO

VG, Dag­bla­det og NRK, med støt­te fra blant and­re Fritt Ord, har etab­lert et norsk bro­hode i kam­pen mot den be­viss­te ma­ni­pu­le­ring av de po­li­tis­ke pro­ses­se­ne og den of­fent­li­ge sam­ta­len, opp­ly­ser inn­leggs­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.