EU, 60 år og ald­ri vik­ti­ge­re

Faedrelandsvennen - - MENING - JACOB HAUGMOEN HANDEGARD, styre­med­lem Kris­tian­sand Euro­pe­isk Ung­dom KARL ARNT SKARPEID

I en ver­den med sta­dig fle­re in­ter­na­sjo­na­le ut­ford­rin­ger trengs det mer samarbeid, ikke mind­re.

●● In­ter­na­sjo­nal fi­nans bryr seg ikke om lande­gren­ser, det gjør hel­ler ikke or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet. Der­for tren­ger vi også en de­mo­kra­tisk po­li­tisk are­na med handle­kraft som ope­re­rer i det in­ter­na­sjo­na­le rom.

Man­ge av ut­ford­rin­ge­ne vi står oven­for, er enor­me og grense­løse, der­for trengs EU. EU er ak­tø­ren som kla­rer å kut­te klima­gass­ut­slipp med hjelp av samarbeid mel­lom og press mot med­lems­lan­de­ne. I kam­pen mot klima­ut­ford­rin­ge­ne tå­ler ikke ver­den gra­tis­pas­sa­sje­rer. Al­le må bi­dra og rike land må bi­dra mest.

Flykt­ning­kri­sen vi står oven­for vil dess­ver­re ikke være den sis­te av sitt slag. For å hånd­te­re lik­nen­de kri­ser tren­ger vi et sam­la Euro­pa som kla­rer å for­de­le ansvar for folk på flukt, slik at in­gen land må ta et ufor­holds­mes­sig stort ansvar. Det­te er et om­rå­de hvor EU ennå ikke har klart å fin­ne en op­ti­mal løs­ning, men det er bare EU som or­gan som kan kla­re det på sikt.

At det gjø­res rare og dår­li­ge valg i Eu-sys­te­met trek­kes sta­dig opp som et ar­gu­ment mot EU som in­sti­tu­sjon og et even­tu­elt norsk med­lem­skap i EU. Da er det vik­tig å hus­ke at EU er en po­li­tisk are­na. På sam­me måte som en re­gje­ring i Nor­ge kan gjø­re dår­li­ge be­slut­nin­ger kan en av EUS man­ge de­mo­kra­tis­ke or­gan gjø­re det sam­me. Det er da in­gen som fore­slår å trek­ke Ag­der ut av Nor­ge selv om man er uenig med det nå­væ­ren­de po­li­tis­ke fler­tal­let. Av sam­me grunn bør folk som er for euro­pe­isk samarbeid, heg­ne om EU som po­li­tisk are­na. gje­rin­gen til for­ret­nings­stan­den. Men hvor­for er det in­gen po­li­ti­ke­re som står frem og sier det som sant er?

En tredje ting er at in­gen in­nen den­ne bran­sjen for­tel­ler at det også er fullt mu­lig å få inn de al­ler fles­te Dab-sen­din­ger over sa­tel­litt­net­tet til tu­ne­ren, eks. Via­sat og Ca­nal Di­gi­tal sen­der de fles­te av dis­se nye ka­na­le­ne. Men det har vi ikke hørt så mye om. Da tren­ger du in­gen ny di­gi­tal ra­dio – kun en ka­bel til un­der 100 kro­ner, og det­te er kva­li­tets­mes­sig mye bed­re enn det for­døm­te Dab-net­tet til sa­ne­rings­re­gje­rin­gen og de­res føl­ge­sven­ner. Slå på Fm-net­tet der det er sluk­ket og ikke slukk mer av Fm-net­tet.

Les­te også et sted at det er såre en­kelt for «ter­ro­ris­ter» å slå ut hele Dab-net­tet i lø­pet av få se­kun­der, og hva vil da sa­ne­rings­re­gje­rin­gen i Nor­ge gjø­re for å få ut «vik­tig info» til fol­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.