Rea­li­ser­te drømme­pro­sjek­tet i New York

Øyvind Ny­pan er ak­tu­ell med ny pla­te, hvor ett av te­ma­ene er Pa­ris i kjøl­van­net av ter­ro­ren i 2015. Og i ja­nu­ar var gi­ta­ris­ten i New York for å spil­le inn enda et al­bum.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JAN FRANTZEN jan.frantzen@fvn.no

- Jeg er vel en me­lan­ko­li­ker som lar meg in­spi­re­re av tris­te ting, sier Øyvind Ny­pan.

På sin for­ri­ge pla­te had­de han en låt som var til­eg­net Utøya. På det nye al­bu­met er det Pa­ris, i kjøl­van­net av Char­lie Hebdo-ter­ro­ren i 2015, som har fått sitt eget spor.

- Jeg har bodd i Pa­ris, og har et sterkt for­hold til byen. Den­ne lå­ten er fø­lel­sen av å sit­te i Nor­ge, langt unna, og føle på det som skjed­de i en by jeg kjen­ner godt, og hvor jeg kjen­ner man­ge men­nes­ker, sier Ny­pan.

Han for­tel­ler at han opp­lev­de Pa­ris som en by med et stort mu­si­kalsk mang­fold.

– Mu­si­ke­re av al­le slags na­sjo­na­li­te­ter går vel­dig godt over­ens. Jeg spilte mye med svens­ker, ita­lie­ne­re, og spe­si­elt bra­si­lia­ne­re. Pa­ris er også fø­lel­sen av å være på his­to­risk grunn. Og li­vet er helt an­ner­le­des enn her. Da jeg bod­de der gikk jeg på jazz­klub­ber hele ti­den og spilte og prøv­de å bli kjent med folk. Det fikk jeg til. Jeg had­de egent­lig in­gen jobb, men ka­vet meg til en til­væ­rel­se li­ke­vel, sier han.

Friskt

Ny­pan un­der­vi­ser i gi­tar og sam­spill på In­sti­tutt for ryt­misk mu­sikk på UIA, og er dess­uten med i en rek­ke for­skjel­li­ge band­kon­stel­la­sjo­ner. «Ste­reo­to­mic» er hans fjer­de solo­ut­gi­vel­se.

– Pla­ta ble inn­spilt i lø­pet av én dag i fjor som­mer, det hø­res kjapt ut?

– Det gjør at det lå­ter friskt. På det fjer­de el­ler fem­te ta­ket be­gyn­ner man å re­pe­te­re seg selv, man gra­ver seg ned i et spor som man ikke kom­mer ut av igjen. Had­de vi hatt en uke vil­le det blitt en helt an­nen pla­te, sier Ny­pan.

For im­pro­vi­sa­sjon står som kjent sterkt i jaz­zen.

– Når jeg skri­ver, så ten­ker jeg ut fra hvil­ke mu­si­ke­re jeg skal

Øyvind Ny­pan er plate­ak­tu­ell med al­bu­met Ste­reo­to­mic.

spil­le med. Da vet jeg sånn cir­ka hva jeg får. Sam­ti­dig vet jeg at hvis jeg har gode mu­si­ke­re så kom­mer det all­tid noe gull. Noe som over­ras­ker.

Trøn­der­rock

44-årin­gen kal­ler ut­tryk­ket på pla­ta for mo­der­ne ame­ri­kansk jazz. Men gi­ta­ris­ten, som opp­rin­ne­lig er fra Trond­heim, er på­vir­ket av mye an­net også.

– Jeg har hørt mas­se på rock, og jeg har jo spilt det selv også. Den rock-at­ti­tu­den fins fort­satt i spil­let mitt. Også i jaz­zen. Det er ikke som på 40-tal­let da man spilte be­bop, som Char­lie Par­ker. Da­gens jazz­mu­si­ke­re har tatt med seg hele mu­sikk­his­to­ri­en frem til nå, og da får man et an­net ut­trykk.

I ja­nu­ar i år dro Ny­pan til New York for å rea­li­se­re sitt drømme­pro­sjekt. Han spilte inn pla­te

Øyvind Ny­pan

● Gi­ta­rist fra Trond­heim, un­der­vi­ser i gi­tar og sam­spill på In­sti­tutt for ryt­misk mu­sikk på UIA.

● Plate­ak­tu­ell med solo­al­bu­met «Ste­reo­to­mic», hvor Bernt Moen, Egil Kal­man og Ole Mo­fjell er øv­ri­ge mu­si­ke­re. Re­lease­kon­sert for pla­ta er 10. april på Hos na­bo­en.

● Har en rek­ke band­kon­stel­la­sjo­ner, in­klu­dert Ny­pan trio og Tro­no­so­nic Ex­pe­ri­en­ce.

● Er jam­vert på Kick Sce­ne og Hos Na­bo­en hver må­ned. med fle­re av sine fa­vo­ritt­mu­si­ke­re som har til­holds­sted i ver­dens­me­tro­po­len.

– Jeg ble tip­set om at det kun­ne være litt dødt i ja­nu­ar, at man­ge kun­ne være til­gjen­ge­lig da. Det vis­te seg å stem­me. Jeg la­get en lis­te over mine fa­vo­rit­ter, og be­gyn­te å sen­de e-pos­ter. Til slutt end­te jeg opp med en fra topp 3 på hvert in­stru­ment. For meg hand­let det om å ta mu­sik­ken hjem dit den kom­mer fra. Det var stort å få gjø­re det. En sterk opplevelse for meg, sier Ny­pan, som reg­ner med å gi ut New York-pla­ta til høs­ten.

FOTO: JAN FRANTZEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.