16 sør­len­din­ger er til­delt sta­tens kunst­ner­sti­pend

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLE­BUST

890 kunst­ne­re er til­delt sta­tens kunst­ner­sti­pend. 16 av dem er fra Sør­lan­det.

Ut­val­get for sta­tens stipend og ga­ranti­inn­tek­ter har til­delt stipend til 890 kunst­ne­re.

– Sta­tens kunst­ner­sti­pend har av­gjø­ren­de be­tyd­ning for bred­den og kva­li­te­ten i det pro­fe­sjo­nel­le nors­ke kunst­li­vet, sier ut­valgs­le­der Alf­hild Skaar­dal, i en presse­mel­ding.

Over 7000 søk­na­der har blitt be­hand­let i 24 uli­ke sti­pend­ko­mi­te­er i årets søk­nads­run­de. Kunst­ne­risk kva­li­tet og ak­ti­vi­tet er de vik­tigs­te kri­te­ri­ene når søk­na­de­ne vur­de­res.

– Ko­mi­te­ene har hatt en van- ske­lig opp­ga­ve. Når bare 12 pro­sent av søk­na­de­ne inn­vil­ges, sier det seg selv at det på­hvi­ler både ut­val­get og ko­mi­te­ene et stort ansvar. Sam­ti­dig vi­ser det­te at det er stor bred­de og ak­ti­vi­tet i det nors­ke kunst­li­vet. Det er vår opp­ga­ve å sik­re det­te også for frem­ti­den, sier Skaar­dal.

Dis­se sør­len­din­ge­ne har fått stipend:

ARBEIDSSTIPEND

Kunst­ner Ann-bea­te Tem­pel­haug har mot­tatt et 5-årig arbeidsstipend

Kunst­ner Elin Ig­land har mot­tatt et 3-årig arbeidsstipend for yng­re, ny­etab­ler­te kunst­ne­re

Kunst­ner Øystein Aa­sen er til­delt arbeidsstipend for etab­ler­te kunst­ne­re To­ri Wrå­nes er til­delt arbeidsstipend for etab­ler­te kunst­ne­re

DI­VER­SE STIPEND

Dan­ser Ma­ren Bjørne­seth: 70.000 kro­ner

Fo­to­graf Bjar­ne Bre­da: 60.000 kro­ner

Kunst­ner Cat­ha­ri­na Ja­co­ba Maria Re­gi­en Cox: 50.000 kro­ner

Kom­po­nist Rolf Gup­ta: 37.500 kro­ner

For­fat­ter At­le Hå­land: 30.000 kro­ner

Kom­po­nist Ing­vild Koks­vik: 40.000 kro­ner

For­fat­ter Si­gurd Ten­nin­gen: 30.000 kro­ner

Dan­ser Ju­lie

70.000 kro­ner

Kom­po­nist Lars Ja­kob Rud­jord: 40.000 kro­ner Ras­mus­sen:

DI­VER­SE STIPEND FOR NYUTDANNEDE KUNST­NE­RE

Kunst­ner Sig­ve Kn­ut­son: 80.000 kro­ner

Film­kunst­ner

45.000 kro­ner Li­se Olimb:

Kunst­ner Si­ri San­de­ll: 80.000 kro­ner

Lis­ten er ba­sert på kunst­ne­re som er re­gist­rert i Aust-ag­der og Vest-ag­der.

FOTO: MONTASJE/FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Ann-bea­te Tem­pel­haug, Ma­ren Bjørne­seth og To­ri Wrå­nes er til­delt stipend fra Kul­tur­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.