Jar­stein var uak­tu­ell som kap­tein for La­ger­bäck

Faedrelandsvennen - - SPORT - ODD INGE AAS

Omar Elab­della­oui valgt som visekaptein på lands­la­get.

Lars La­ger­bäck har fun­net man­nen som skal være en del av kap­teins­team­et sam­men med Ste­fan Johansen.

Val­get falt på den fers­ke Pre­mi­er League-prof­fen fra Oslo.

– Det fø­les vel­dig godt, sier Elab­della­oui, som er et av de sik­res­te kor­te­ne i den nors­ke start­opp­stil­lin­gen.

Det er også Jar­stein, men Bun­des­liga-prof­fen vir­ker ikke å ha vært et al­ter­na­tiv for La­ger­bäck med tan­ke på kap­teins­team­et.

– Det er på grunn av po­si­sjo­nen hans på ba­nen. Jeg vil hel­ler ha en ute­spil­ler som har bed­re over­blikk og kontakt med spil­ler­ne. Det har in­gen­ting med per­sonen å gjø­re, sier La­ger­bäck.

Da han pre­sen­ter­te Ste­fan Johansen som kap­tein tid­li­ge­re i uken, sa han at en av de vik­tigs­te opp­ga­ve­ne til le­de­ren ute på ba­nen er å ta tak i si­tua­sjo­ner som måt­te opp­stå.

Som tre­ner ved side­lin­jen me­ner La­ger­bäck det er svært be­gren­set med mu­lig­he­ter til å på­vir­ke spil­ler­ne.

Han har sagt at han vil ha inn en tredje spil­ler i kap­teins­team­et.

– Jeg vil først bli litt bed­re kjent med grup­pen. Det er bra at det er litt fle­re. Noen kan være borte, og det er fint med en li­ten grup­pe hvis det rø­rer seg noe blant spil­ler­ne som de vil ta opp med meg. Da er det greit at det ikke bare er én som har an­sva­ret.

Svens­ke La­ger­bäck har ikke lagt skjul på at det kom til å bli mye å ta inn for spil­ler­ne, og han var spent på hvor­dan de vil­le ta det.

– Det er mye nytt om hvor­dan vi skal frem­stå som lag. Alt er egent­lig vik­tig. Vi skal spil­le på en litt an­nen måte enn tid­li­ge­re, sier Elab­della­oui.

FOTO: NTB SCANPIX

Lars La­ger­bäck og Ru­ne Al­men­ning Jar­stein på en tre­ning i London den­ne uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.