Bes­te Start-vin­ter si­den No

Start står med fem sei­ere og en uav­gjort kamp før ge­ne­ral­prø­ven mot Odd lør­dag.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Sist Start gikk en vin­ter uten tap var i 2004 med Tom Nord­lie som tre­ner. Det året end­te det med opp­rykk fra 1. di­vi­sjon. In­gen Start-sup­por­te­re glem­mer hva som skjed­de året etter. Om Start ko­pie­rer den gode tre­nings­kamp­sta­ti­stik­ken fra 2004 hele vei­en ut, av­gjø­res da Odd ven­ter borte klok­ka 16 lør­dag, i en kamp Fæ- dre­lands­ven­nen sen­der di­rek­te.

– Det har vært en vel­dig bra opp­kjø­ring. Vi er utro­lig fornøyd med det og det gir selv­til­lit, men vi har gjort det bra på vin­te­ren tid­li­ge­re, så vi må hol­de det gå­en­de i star­ten og få en god åp­ning, sier Rolf Da­ni­el Vik­støl.

Litt med mot­stand å gjø­re

Je­sper Mat­hi­sen nev­ner sta­dig at han ald­ri har sett et top­pet Start­lag tape i Sør­lands­hal­len, for å il- lust­re­re at sør­len­din­ge­ne plei­er å gjø­re gode opp­kjø­rin­ger.

– Men i år har det vært eks­tra bra. Det hand­ler nå om å ta det med inn i se­song­star­ten når det vir­ke­lig gjel­der. Jeg fø­ler vi som lag har hatt en bra vin­ter, un­der­stre­ker Børufsen.

Han drøm­mer om at årets vin­ter kan være star­ten på en like stor opptur som det «pre­se­a­son» var i 2004.

– Vi får håpe vi kan gjø­re det sam­me nå. Det av­hen­ger jo litt av hvil­ke lag man spil­ler mot. And­re år har vi kan­skje møtt litt tøf­fe­re lag, men alt i alt er det ikke tvil om at det har vært bra. Det er vik-

❞ Det hand­ler nå om å ta det med inn i se­song­star­ten når det vir­ke­lig gjel­der. Jeg fø­ler vi som lag har hatt en bra vin­ter.

ES­PEN BØRUFSEN,

Start-spil­ler tig for oss å vin­ne kam­per uan­sett og det gjør noe med la­gets selv­til­lit, sier venstre­kan­ten.

Start har slått Jerv, Sandnes Ulf, Levan­ger, Mjøn­da­len og Vind­bjart til nå i vin­ter, mens det ble uav­gjort mot elite­se­rie­la­get Vi­king.

Vik­tig å Vin­ne etter tøf­fe år

For Start som ikke vant på 39 kam­per i se­ri­en fra 4. juli 2015 til 25. sep­tem­ber 2016 be­tyr det litt eks­tra å få sma­ke på noen opp­tu­rer.

– Vi har hatt noen tøf­fe år. Der­for er det vik­tig at vi nå har be­gynt å vin­ne mye kam­per. Om det

FOTO: HERMAN FOLVIK

Start og tre­ner Stei­nar Pedersen kan gi tom­mel opp til seg selv så langt i vin­ter. Øverst til ven­st­re fei­rer la­get må­let til Da­ni­el Aase mot Sandnes Ulf hvor Start vant 5-1. Ne­derst til ven­st­re jub­ler Start i 4-0-sei­e­ren mot Mjøn­da­len, mens ne­derst til høy­re jub­ler de etter må­let til Si­mon Lar­sen mot Jerv – Start vant kam­pen 3-1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.