Ord­lie var tre­ner

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

er opp­kjø­ring el­ler ikke, å vin­ne kam­per gjør noe med oss og er job­ben vår. Man får noen svar på at vi er gode nok og vi kan vin­ne, sier Børufsen.

Se­song­opp­kjø­rin­gen de to sis­te åre­ne har dog ikke gjen­spei­let re­sul­ta­te­ne i se­rie­spil­let etter­på.

– Det be­tyr noe. Det er gode va­ner å vin­ne kam­per. Re­sul­ta­te­ne kan ba­ga­tel­li­se­res, men etter året vi var gjen­nom i fjor og er det vik­tig å få fø­lel­sen av å vin­ne og se fram­gang, sier Stei­nar Pedersen, la­gets tre­ner.

Nes­te søn­dag er se­rie­start hjem­me mot Fred­rik­stad.

– Jeg ba­ga­tel­li­se­rer ikke tre- nings­kam­per, men sam­ti­dig vet vi at det som skjer fra nes­te helg er noe helt an­net. Da får vi man det tel­len­de kon­kur­ranse­ele­men­tet inn i bil­det, men jo mer selv­til­lit og tro man har tar man seg inn til se­rie­star­ten, sier Pedersen.

Odd gir peke­pinn

Når Odd står på mot­satt bane­halv­del får sør­len­din­ge­ne an­ta­ge­lig en hard kamp. Ski­en-gut­ta er å reg­ne som en klar me­dal­je­kan­di­dat i elite­se­ri­en den­ne se­son­gen.

– Det blir gøy å prø­ve seg mot bra lag. De spil­ler vel­dig likt som Jerv spille­mes­sig og med tan­ke på for­ma­sjon. Bare Odd er mye, mye bed­re i alt og de har mye mer tem­po, me­ner Vik­støl.

Start har styrt fle­re av kam­pe­ne i vin­ter, men de gule og svar­te ser for seg at tele­mar­kin­ge­ne tar sto­re de­ler av re­gi­en i ge­ne­ral­prø­ven.

– Det blir en fin test mot Odd. Vi får en god må­ling mot dem. Det er all­tid bra å se hvor­dan man står mot et topp­lag. I de sis­te kam­pe­ne har vi vært det fø­ren­de la­get, mens i mor­gen blir det kan­skje Odd som sty­rer kam­pen, me­ner Ni­els Vort­ho­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.