Hva sy­nes egent­lig sør­len­din­ger om kris­tian­san­der­ne?

Le­den­de po­li­ti­ke­re fra Sør­lan­det me­ner levekårsproblemene har blitt så al­vor­li­ge at det trengs en na­sjo­nal sat­sing ret­tet mot lands­de­len.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Vi har en to­delt for­tel­ling om Sør­lan­det. Den ene er at vi lyk­kes og folke­helse­un­der­sø­kel­ser vi­ser at vi tri­ves. Men sam­ti­dig ser vi at vi har ut­ford­rin­ger med va­rig lav inn­tekt, man­ge som går på NAV og en stor grup­pe av våre barn som har ut­ford­rin­ger, sier Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad (H), stor­tings­re­pre­sen­tant fra VestAg­der.

Dår­li­ge leve­kår i lands­de­len var et ho­ved­tema på Sør­lands­tin­get i Oslo fre­dag. Her mø­ter stor­tings­po­li­ti­ke­re og lo­kal­po­li­ti­ke­re fra hele Ag­der.

Sør­lands­tin­get ble eni­ge om å be sta­ten bli med på en stor­sat­sing i Ag­der etter mo­dell fra Gro­rud­dals­sat­sin­gen i Oslo (se fak­ta). Må­let er å en­de­lig få gjort noe med pro­ble­mer som man­ge på trygd og lav yr­kes­del­ta­kel­se.

– De har en måte å job­be på der de går inn i om­rå­der der ut­ford­rin­ge­ne er eks­tra sto­re. Det er det sam­me vi ser for oss i Ag­der der vi kan pluk­ke ut de om­rå­de­ne med sær­skil­te ut­ford­rin­ger og set­te inn til­tak der, sier Svein Har­berg (H), stor­tings­re­pre­sen­tant fra Aust-ag­der og le­der i fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en på Stor­tin­get.

LEVE­KÅR

De sis­te må­ne­de­ne har Fædre­lands­ven­nen for­talt om fle­re pro­ble­mer med leve­kå­re­ne i lands­de­len. I ja­nu­ar kom det fram at 40.000 i yr­kes­ak­tiv al­der (18 - 67 år) mot­tok støt­te fra Nav. Ag­der lig­ger høy­ere enn lands­gjen­nom­snit­tet.

I mars kom tal­le­ne som vi­ser at 11 pro­sent av al­le barn i lands­de­len vokser opp i fat­ti­ge fa­mi­li­er. Også her lig­ger Ag­der noe høy­ere enn res­ten av lan­det.

– Det er et vik­tig ar­beid som må gjø­res, men vi forandrer ikke det­te over nat­ta. Det trengs en lang­sik­tig plan med samarbeid mel­lom kom­mu­ne­ne, sta­ten og de nye re­gio­ne­ne som nå kom­mer, sier Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad.

Det var tverr­po­li­tisk enig­het om å be om en stor­sat­sing i Ag­der, men sam­ti­dig er det også uenig­het mel­lom par­ti­ene om hva som bør gjø­res for leve­kå­re­ne.

– Vi er eni­ge i det­te til­ta­ket, men det re­gio­nen tren­ger er at po­li­ti­ker­ne også gjen­nom­fø­rer and­re til­tak vi vet vir­ker. Høy­re har hatt mu­lig­het til å gjø­re noe med det­te i lang tid, sier Ka­ri Hen­rik­sen som sit­ter på Stor­tin­get for Ap.

Hun nev­ner til­tak som mer sat­sing på hel­tid og økt yr­kes­del­ta­kel­se.

INN I BY­DE­LE­NE

I Oslo kom­mu­ne har av­de­lin­gen som er an­svar­li­ge for Gro­rud­dals­sat­sin­gen hatt mø­ter med fle­re nors­ke byer som plan­leg­ger lig­nen­de sat­sin­ger. De me­ner mo­del­len kan eks­por­te­res.

– Grun­nen til at man har lyk­kes er den hel­het­li­ge tanke­gan­gen der man ser virke­mid­le­ne i sam­men­heng. Vi kon­sen­tre­rer oss ikke bare om re­krea­sjon el­ler bare fri­vil­lig­het, men job­ber hel­het­lig, sier Synnøve Ri­i­se Bøge­berg som er an­svar­lig for om- råde­sat­sin­ger i Oslo kom­mu­ne.

I Gro­rud­dals­sat­sin­gen har man valgt ut en­kel­te om­rå­der der det trengs til­tak. Lo­kalt an­sat­te i by­de­le­ne har fått gjen­nom­ført steds­ana­ly­ser for å fin­ne til­tak som vir­ker.

– Til­ta­ke­ne kom­mer neden­fra, men sam­ti­dig har vi en po­li­tisk for­ank­ring, og det er vel­dig vik­tig. Re­sul­ta­tet er at det har blitt en så god sat­sing at by­rå­det har ved­tatt at vi skal job­be slik i and­re ut­sat­te om­rå­der også, sier Bøge­berg.

ARBEIDSMÅTE

I Gro­rud­da­len har det blitt brukt 50 mil­lio­ner i året over en pe­rio­de på ti år. Men fra Ag­ders side er det ikke pen­ger som er kra­vet nå.

– Først og fremst er det ar­beids­me­to­den vi må sam­le oss om. Så vil det være en bo­nus om vi får med oss stat­li­ge pen­ger, sier Svein Har­berg.

Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad me­ner at ar­bei­det må star­tes i for­bin­del­se med at Ag­der blir sam­let og gå over en lang pe­rio­de.

Det er fyl­kes­kom­mu­ne­ne som skal ta ini­tia­tiv over­for re­gje­rin­gen. På Sør­lands­tin­get møt- te bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp), men hun vil­le ikke kom­men­te­re for­sla­get over­for Fædre­lands­ven­nen. Hun me­ner det­te vil bli en sak for kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan Tore San­ner (H).

FOTO: YINA CHAN

Høy­res Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad (tv) frem­met for­sla­get om at sta­ten må bli med på en sat­sing som skal bed­re leve­kå­re­ne i Ag­der. Mo­del­len skal være Gror­ru­dals­sat­sin­gen i Oslo. Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) er enig i for­sla­get, men me­ner fle­re lo­kal­po­li­ti­ke­re har for­sømt seg og at de ikke er vil­li­ge til å set­te i verk til­tak som vil gi høy­ere yr­kes­del­ta­kel­se.

FOTO: YINA CHAN

De dår­li­ge leve­kå­re­ne i lands­de­len var et ho­ved­tema un­der Sør­lands­tin­get som ble gjen­nom­ført i Oslo fre­dag. Po­li­ti­ker­ne var eni­ge om en sat­sing der man vel­ger seg ut om­rå­der med eks­tra sto­re pro­ble­mer og set­ter inn økt inn­sats der.

FOTO: YINA CHAN

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) del­tok på fre­da­gens møte i Sør­lands­tin­get, men vil over­for Fædre­lands­ven­nen ikke kom­men­te­re for­sla­get fra Ag­der. Hun me­ner det sor­te­rer un­der et an­net de­par­te­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.