Mis­tet mam­ma da hun var seks

Det be­tyr eks­tra mye for Vi­pers-pro­fi­len Jea­nett Kris­ti­an­sen at pap­pa Henning sit­ter på tri­bu­nen un­der sølv­kam­pen mot Glass­ver­ket søn­dag.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Si­den Jea­nett Kris­ten­sen mis­tet sin mor for 18 år si­den har pap­pa Henning vært klip­pen i li­vet til Vi­pers pro­fi­len.

– Klip­pen min. Det er det vi sier om ham. Nå ble jeg skik­ke­lig rørt, for­kla­rer Jea­nett Kris­ti­an­sen.

Tåre­ne kom­mer fort når 24-årin­gen snak­ker om pap­pa Henning. Han ble plut­se­lig alene­pap­pa da eks­ko­na Ann Iren tap­te kam­pen mot kref­ten for snart 18 år si­den.

På døds­leiet lo­vet Henning at han skul­le ta vare på Jea­nett, og hen­nes to store­søst­re Char­lot­te og Ve­ro­ni­ca, som beg­ge har en for­tid i Vi­pers.

– Jeg hus­ker ikke så mye, for jeg var så li­ten. Det er tøft å mis­te noen, spe­si­elt når det er din egen mor, sier Jea­nett.

Hun var bare seks år gam­mel da mora døde, og de bod­de da i Eger­sund. Pap­pa Henning tok de med til Mjøn­da­len, der de­res nye liv kun­ne be­gyn­ne.

– Han har vært sterk, og det kan ikke ha vært lett å hol­de styr på tre jen­ter, sier Jea­nett, som gikk til sorg­te­ra­pi på barne­sko­len sam­men med søsk­ne­ne sine for å tak­le mo­rens bort­gang.

– Det har hjul­pet vel­dig, sier hun.

– VEL­DIG STOLT AV HAM

Alt som skjed­de, før­te i hvert fall fa­mi­li­en sam­men. De ut­vik­let et tett og spe­si­elt bånd.

– Jeg snak­ker med pap­pa, Char­lot­te og Ve­ro­ni­ca hver dag, kan­skje fle­re gan­ger om da­gen, sier Jea­nett.

Det var pap­pa Henning som in­tro­du­ser­te trio­en til hånd­bal­len, og han tok tre­ner­kurs for å føl­ge opp døt­re­ne sine så godt som mu­lig.

– Selv da han ikke tren­te oss i Glass­ver­ket, var han og så på hver enes­te tre­ning. Han har all­tid vært en vik­tig støtte­spil­ler,.og er en vel­dig, vel­dig god far som be­tyr alt for oss. Jeg tror mam­ma had­de vært vel­dig stolt av ham, for det er vi i hvert fall, sier Jea­nett.

Al­le de tre jen­te­ne ble etter hvert topp­spil­le­re. Ve­ro­ni­ca er en pro­fil både på A-lands­la­get og dans­ke Midtjyl­land, mens Char­lot­te har trap­pet ned etter å ha blitt mam­ma.

– Vi prøv­de ut vel­dig mye al­le sam­men, men det ble hånd­bal­len som var det sto­re. Det har vi egent­lig holdt på meg si­den vi var 12–13 år. Først meg, så Ve­ro­ni­ca og Jea­nett, sier store­søs­ter Char­lot­te.

– Jeg had­de lyst å få de inn i en lags­port, og det har vært tryg­ge og gode om­gi­vel­ser i hånd­bal­len, sier pap­pa Henning.

HÅNDBALLPAPPA

– Hvor­dan har det vært å opp­dra jen­te­ne?

– Det har gått greit det. Jeg måt­te bare gjø­re det for­eld­re skal gjø­re. Inni­mel­lom har det vært mye fram og til­ba­ke, med mye kjø­ring, men det har også vært gøy, og en fin rei­se, sier Henning Kris­ti­an­sen, som har fulgt døt­re­ne tett gjen­nom hele hånd­ball­kar­rie­ren.

– Da Char­lot­te og Ve­ro­ni­ca ble in­ter­vju­et da de gikk til Vi­pers, ut­tal­te de at det ra­res­te var at pap­pa ikke satt på tri­bu­nen. Det har blitt noen ti­mer i hal­len, men det har gitt meg mye til­ba­ke, sier han.

– Han har vært over alt. Det var en pe­rio­de folk lur­te på om han sov i hal­len, for­kla­rer Char­lot­te.

Søn­dag er Henning og sam­bo­eren Chris­tin på tri­bu­nen når Vi­pers spil­ler sølv­kamp mot Glass­ver­ket.

–Det blir vel­dig spennende. Jeg hører ryk­ter om at det skal kom­me over 2000 men­nes­ker, sier han.

Vi­pers tap­te den mot­sat­te kam­pen mot Glass­ver­ket med ett mål. Nå vil Jea­nett Kris­ti­an­sen og Co. ha re­van­sje.

– Jeg gle­der meg vel­dig, og det kom­mer til å bli kjempe­gøy, sier 24-årin­gen, som vil løpe ut i et ut­solgt Aqua­ra­ma søn­dag.

– Det har tatt helt av, og vi er vel­dig hel­di­ge. Det er ikke man­ge klub­ber som har det sånn, sier Jea­nett.

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Jea­nett Kris­ti­an­sens to store­søst­re, Char­lot­te (t.v.) og Ve­ro­ni­ca, har beg­ge spilt for Vi­pers. De fikk be­søk av pap­pa Henning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.