Trumps størs­te ne­der­lag

Oba­mas helse­re­form var noe av det førs­te Trump lo­vet å end­re. I ste­det ble den et svært pin­lig ne­der­lag for pre­si­den­ten.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Et av de al­ler kla­res­te og mest kon­kre­te løf­te­ne til Do­nald Trump og alle re­pub­li­ka­ne­re, var å av­skaf­fe «Oba­ma­ca­re». Den for­ri­ge pre­si­den­tens uni­ver­sel­le helse­for­sik­ring var lagt for hat av pre­si­den­tens par­ti for­di den økte både of­fent­li­ge ut­gif­ter, for­sik­rings­pre­mi­en for man­ge bor­ge­re og den fø­de­ra­le re­gje­rin­gens makt.

Re­sul­ta­tet skyl­des et elen­dig po­li­tisk hånd­verk fra pre­si­den­ten.

Når så re­pub­li­ka­ner­ne vant både pre­si­dent­val­get og fler­tal­let i så­vel Re­pre­sen­tan­tens hus som Se­na­tet, lå alt til ret­te for en rask av­vik­ling av Oba­mas størs­te po­li­tis­ke sei­er. Trod­de både vel­ger­ne og re­pub­li­ka­ner­ne.

Men fre­dag kveld ras­te det re­pub­li­kans­ke fler­tal­let sam­men som et kort­hus. Pre­si­den­ten og hans al­li­er­te i Re­pre­sen­tan­te­nes hus klar­te ikke å sam­le fler­tall for Trumps mo­dell til en ny og mind­re om­fat­ten­de helse­for­sik­ring. Sen­trums­ori­en­ter­te re­pub­li­ka­ne­re fryk­tet at for man­ge bor­ge­re – og vel­ge­re – vil­le mis­te helse­for­sik­rin­gen med pre­si­den­tens mo­dell. De mest kon­ser­va­ti­ve i det sam­me par­ti­et men­te den ikke gikk langt nok. Beg­ge lei­re fryk­tet å møte frust­rer­te ame­ri­ka­ne­re i nes­te valg, som er al­le­re­de i 2018.

Re­sul­ta­tet ble at Trump trakk hele for­sla­get og sam­ti­dig vars­let at det ikke kom­mer noe nytt med det førs­te. Der­med blir Oba­mas helse­for­sik­ring stå­en­de. Det er et dra­ma­tisk ne­der­lag for Trump og hans parti­fel­ler.

Re­sul­ta­tet skyl­des både po­li­tis­ke mot­set­nin­ger blant re­pub­li­ka­ner­ne og et elen­dig po­li­tisk hånd­verk fra pre­si­den­ten. Da Oba­ma fikk gjen­nom sin plan i 2010, var det etter lang­va­ri­ge og kom­pli­ser­te for­hand­lin­ger med Kon­gres­sen. Den da­væ­ren­de pre­si­den­ten fikk den gang kri­tikk for at pro­ses­sen ble både lang­dryg og kom­pli­sert.

Men det var åpen­bart nød­ven­dig. Trump for­søk­te på det mot­sat­te. Han la fram et for­slag etter noen få uker i Det hvi­te hus, uten grun­di­ge kon­sul­ta­sjo­ner med Kon­gres­sen. Og da det møt­te på pro­ble­mer, svar­te han med en trus­sel om å la «Oba­ma­ca­re» bli stå­en­de. Pre­si­den­ten spil­te høyt – og tap­te.

Hans for­søk på å leg­ge skyl­den på de­mo­kra­te­ne, som hele ti­den har mot­satt seg end­rin­ger i helse­re­for­men, frem­sto som yn­ke­lig. I ste­det er det en svek­ket pre­si­dent som står til­ba­ke etter å ha tapt en hjerte­sak etter mind­re enn 100 da­ger ved mak­ten.

Do­nald Trump for­søk­te fre­dag kveld leg­ge skyl­den på de­mo­kra­te­ne for ne­der­la­get i helse­re­form-sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.