Går Ap til valg på høy­ere olje­pris?

Faedrelandsvennen - - MENING - INGUNN FOSS stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

Ar­bei­der­par­ti­et sier det ikke er re­gje­rin­gens an­svar at olje­pri­sen er hal­vert, men prø­ver å ta æren for jobb­veks­ten da olje­pri­sen var re­kord­høy. Det er både ar­ro­gant og naivt.

At vi opp­le­ver det størs­te fal­let i olje­pri­sen på fle­re ti­år har selv­sagt hatt sto­re ring­virk­nin­ger for norsk øko­no­mi og ar­beids­plas­ser. Re­gje­rin­gen har jevnt og trutt job­bet mål­ret­tet og mål­be­visst med å be­kjem­pe den kort­sik­ti­ge le­dig­he­ten med til­tak som også un­der­støt­ter den lang­sik­ti­ge om­stil­lin­gen. Sam­ti­dig har olje­næ­rin­gen gjort en et stort styk­ke ar­beid med å kut­te kost­na­der for å sik­re ny lønn­som­het i en tid med la­ve­re olje­pri­ser. Ap har stått på side­lin­jen og ropt på å bru­ke mer av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger og mind­re olje­pen­ger.

Ar­bei­der­par­ti­et li­ker å sam­men­lig­ne da­gens si­tua­sjon med fi­nans­kri­sen. Det er det li­ten grunn til. Mens fi­nans­kri­sen ble løst med tverr­po­li­tisk enig­het om å «dra gull­kor­tet» og til­fø­re ban­ke­ne ka­pi­tal, står vi nå midt oppe i en svært kre­ven­de pe­rio­de for den ster­kes­te mo­to­ren i norsk øko­no­mi, nem­lig olje- og gass­næ­rin­gen. Det får selv­sagt ne­ga­ti­ve ring­virk­nin­ger som vi er nødt til å for­hol­de oss til. Det vil si, vi som må for­hol­de oss til rea­li­te­te­ne i øko­no­mi­en må det. Ar­bei­der­par­ti­et le­ver til­syne­la­ten­de i en al­ter­na­tiv vir­ke­lig­het hvor de på den ene si­den hev­der at de ikke gir re­gje­rin­gen skyl­den for fal­let i olje­pri­sen, men på den an­nen side hev­der at for­di det na­tur­lig nok ble skapt fle­re job­ber når olje­pri­sen nær kon­ti­nu­er­lig steg til nye høy­der, så vil­le ting gått bed­re der­som Ar­bei­der­par­ti­et styr­te nå.

Ar­bei­der­par­ti­et sty­rer selv­sagt over sin egen re­to­rikk, men de sty­rer tross alt ikke over olje­pri­sen.

Det er in­ves­tert over ni mil­li­ar­der på eks­tra­or­di­næ­re til­tak for å be­kjem­pe le­dig­he­ten i 2016 og 2017. Dis­se mid­le­ne er mål­ret­tet mot Sør- og Vest­lan­det og de bran­sjer som har vært har­dest ram­met av fal­let i olje­pri­sen. Pen­ge­ne kom­mer i til­legg til den of­fen­si­ve sat­sin­gen på sam­ferd­sel og kunn­skap, som sam­men med vekst­frem­men­de skatte­let­ter er med på å smø­re om­stil­lin­gen vi skal gjen­nom.

Vir­ker po­li­tik­ken? Vel, Norsk In­du­stris Stein Lier Han­sen har sagt at «En år­sak til at le­dig­he­ten ikke er stør­re, er at myn­dig­he­te­ne har satt i verk en rek­ke til­tak. Det har bi­dratt til å hol­de le­dig­he­ten nede». Øystein Bør­s­um, Phd og se­nior­øko­nom i Swed­bank har sagt at «Norsk øko­no­mi går bed­re enn ven­tet, og langt bed­re enn fryk­tet» og at «Mot­kon­junk­tur­po­li­tik­ken med rente­kutt og eks­pan­siv fi­nans­po­li­tikk har vir­ket og for­tje­ner ros». Vi ser at jobb­veks­ten til­tar, og at den sær­lig øker i pri­vat sek­tor.

Jo­nas Gahr Stø­re på sin side hev­det i april 2016 at «Norsk øko­no­mi er i kri­se». Det er han ri­me­lig ale­ne om. Tvert imot er det grunn til for­sik­tig op­ti­mis­me når man ser den øko­no­mis­ke ut­vik­lin­gen. NAVS tall for ja­nu­ar vis­te en ned­gang i le­dig­he­ten sam­men­lig­net med i fjor. Veks­ten i fast­lands­øko­no­mi­en i and­re kvar­tal i år var ster­ke­re enn ven­tet. Nor­dea mel­der at det går opp­over med norsk øko­no­mi.

Ar­bei­der­par­ti­et må gjer­ne gå til valg på at det i 2005-2013 pri­mært ble skapt ar­beids­plas­ser til uten­landsk ar­beids­kraft, mens det ble fle­re ar­beids­le­di­ge og uføre nord­menn. Og det i en pe­rio­de hvor norsk olje- og gass­næ­ring ald­ri har hatt bed­re for­ut­set­nin­ger for vekst og lønn­som­het.

Vi har fort­satt ut­ford­rin­ger i øko­no­mi­en. En for stor an­del nord­menn står ikke i ar­beid. Veks­ten i øko­no­mi­en er ikke til­freds­stil­len­de. Kort sagt kjø­rer norsk øko­no­mi litt i mot­bak­ke. Høy­re vil job­be for at det ska­pes fle­re lønn­som­me ar­beids­plas­ser frem­over. Vi gam­bler ikke på at det skjer ved at olje­pri­sen skal til­ba­ke til gam­le høy­der, vi vil i ste­det ta Nor­ge gjen­nom om­stil­lin­gen.

❞ Ar­bei­der­par­ti­et sty­rer selv­sagt over sin egen re­to­rikk, men de sty­rer tross alt ikke over olje­pri­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Olje­næ­rin­gen gjort en et stort styk­ke ar­beid med å kut­te kost­na­der for å sik­re ny lønn­som­het i en tid med la­ve­re olje­pri­ser, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.