Kam­pen mot barne­fat­tig­dom

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FR. GRØVAN, stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

For­skjel­len mel­lom fat­tig og rik i Nor­ge øker, vi­ser de sis­te tal­le­ne fra Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå.

●● Det er et var­sku til oss po­li­ti­ke­re. For KRF er det sær­de­les vik­tig å iva­re­ta dem som be­ta­ler den høy­es­te pri­sen for en slik ut­vik­ling. Det er bar­na som må lyve når de på sko­len skal for­tel­le om hva de har gjort i fe­rien, bar­na som fø­ler seg uten­for og stig­ma­ti­sert for­di for­eld­re­ne ikke har råd til å gi dem det «alle» de and­re har.

Barne­fat­tig­dom må be­kjem­pes på fle­re fron­ter. For det førs­te me­ner KRF at det er på høyt tid at barne­tryg­den økes. Den har al­le­re­de en ut­jev­nen­de effekt på inn­tekts­for­skjel­le­ne. Den­ne ef­fek­ten vil styr­kes ved en øk­ning.

Der­nest me­ner KRF at det er av­gjø­ren­de at vi be­va­rer en uni­ver­sell barne­trygd. Det er ikke bar­na som skal bære kost­na­den av de økte for­skjel­le­ne, det må vi løse på and­re må­ter.

Til sist vil KRF fort­satt job­be med mål­ret­te­de til­tak som kan gjø­re hver­da­gen bed­re for bar­na som har minst. Et kon­kret ek­sem­pel er et fri­kort som gjør at alle barn får være med på minst en fri­tids­ak­ti­vi­tet. I bud­sjet­tet for 2017 fikk KRF gjen­nom­slag for at enda fle­re barn skal få fe­rie­til­bud gjen­nom Fe­rie for alle. And­re vik­ti­ge til­tak KRF har fått gjen­nom, er gra­tis kjerne­tid i barne­hage, økt en­gangs­støt­te ved fød­sel og adop­sjon, skjerm­ing av barn og un­ges inn­tek­ter ved ut­må­ling av so­sial­hjelp og økt grunn­sti­pend for un­ge fra lav­inn­tekts­fa­mi­li­er. I til­legg vet vi at den størs­te grup­pen av lav­inn­tekts­fa­mi­li­er har inn­vand­rer­bak­grunn, og at man­ge av dis­se sli­ter med å kom­me inn på ar­beids­mar­ke­det. Der­for er også språk­opp­læ­ring, in­te­gre­rings- og ar­beids­mar­keds­til­tak vik­tig for å be­kjem­pe fattigdom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.