Det er vår!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK, sokne­prest Flek­ker­øy

Ef 1,1-6

Vi skri­ver 27. mars. Snart april! Ny­de­lig! Mars er en må­ned man ikke helt kan sto­le på. Gir deg håp om vår den ene da­gen, for så å slå det i hjel med sludd og snø den nes­te. Men nå er det vår! En vand­ring på jor­de­ne i Søg­ne-om­rå­det gir nye års­kryss i boka for oss fugle­els­ke­re. Sang­ler­ka er i full ak­ti­vi­tet, vipa er på plass. Gjes­se­ne kom­mer inn i plog­for­ma­sjo­ner, og på ut­sida av Flekkerøya er han i kjo­le og hvitt på plass på hol­me­ne med sine lys­ti­ge «kli kliu kliu» som sti­ger i et cres­cen- do til vår­ens og Ska­pe­rens pris. Man kjen­ner seg vel­sig­net. Man kjen­ner bud­ska­pet om nytt lys, nytt håp, nytt liv. Man kjen­ner seg takk­nem­lig for å få leve li­vet i, som Pau­lus skri­ver: «Nå­de og fred».

Star­ten på efe­ser­bre­vet er som star­ten på en ny vår, et nytt liv. Det er et glimt inn i mys­te­ri­er som er for sto­re til å for­stå, men som fyl­ler en li­ten sjel yt­terst ved hav­ga­pet med ære­frykt og takk­nem­lig­het. Han som står bak alt, «han har vel­sig­net oss med all Ån­dens vel­sig­nel­se i him­me­len» sier Pau­lus. Han skal vi få stå an­sikt til an­sikt med, hel­li­ge og uten feil. Hvor­for? Ikke p.g.a. vår egen for­tref­fe­lig­het. Men for­di han «etter sin egen gode vil­je av­gjor­de på for­hånd at vi skul­le få rett til å være hans barn ved Je­sus Kris­tus, til lov og pris for hans her­lig­het og nå­de som han over­øste oss med i ham som han els­ker så høyt.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.