Lys­løy­pe­ne får nytt lys

Mo­sjo­nis­ter i Kris­tian­sand går ly­se­re ti­der i møte.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - VEGARD DAMSGAARD

Mo­sjo­nis­te­ne i Kris­tian­sand går ly­se­re ti­der i møte. I år og nes­te år skif­tes lys­ar­ma­tu­rer i seks lys­løy­per.

Lys­ar­ma­tu­re­ne skif­tes i seks lys­løy­per i lø­pet av in­ne­væ­ren­de og nes­te år.

– Folk vil mer­ke at det blir ve­sent­lig bedre lyskva­li­tet. Vi har tes­tet et ut­valg ar­ma­tu­rer, og leg­ger stor vekt på kva­li­tet i det­te pro­sjek­tet. Når du går en kvelds­tur skal du ha en hyg­ge­lig opp­le­vel­se, ikke bare en haug med lys i fje­set, sier pro­sjekt­le­der Hel­mer Espe­land i park­ve­se­net.

Pro­sjek­tet har en kost­nad på rundt seks mil­lio­ner kro­ner.

– DET HASTET VEL­DIG

De gam­le ar­ma­tu­re­ne var både lys­sva­ke og miljø­ver­stin­ger.

Nå blir det energi­be­spa­ren­de led-be­lys­ning sam­ti­dig som tur­gå­ere og jog­ge­re ikke skal bli re- gel­rett blen­det av lam­per med la­ber kva­li­tet.

Lys­løy­pa i Voie er først ut; her er job­ben størst.

– Det hastet vel­dig, stol­pe­ne ram­let ned da vi tok vekk støt­te­ne, så råt­ne var de. Det var brukt gam­le stol­per man hadde fått fra vei­ve­se­net, for­tel­ler Hel­mer Espe­land.

De sis­te par uke­ne er noen ti­tall råt­ne lys­stol­per fjer­net, i lik­het med bort­imot tu­sen trær langs lin­jen.

STENGT I PERIODER

– Hele lys­an­leg­get skif­tes. Sam­ti­dig fjer­ner vi trær som kan fal­le over lin­ja. To vel­te­de trær i Je­gers­berg kos­tet oss ale­ne 100.000 kro­ner un­der en storm i vin­ter, opp­ly­ser Tor-fred­rik Axel­sen, sone­le­der for fri­om­rå­de­ne i park­ve­se­net.

Over påske går et fir­ma igang med å mon­te­re nye lys­stol­per og ar­ma­tu­rer i den 2,5 kilo­me­ter lan­ge lys­løy­pa i Yt­re Vågs­bygd, som ble bygd på dug­nad tid­lig på 80-tal­let.

Voie-løy­pa vil da være stengt fra man­dag til tors­dag i pe­rio­den rett etter påske til nær­me­re som­mer­en.

Etter Voie står Strai, Bane­heia og Helle­myr for tur, der­et­ter Sukke­vann og Je­gers­berg nes­te år. Her er det bare lys­ar­ma­tu­re­ne som skif­tes, ikke stol­pe­ne.

På Dønne­stad i Tveit er det al­le­re­de mon­tert led-lys til er­stat­ning for gam­le ar­ma­tu­rer med miljø­gif­ter i.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Bjørn Ha­rald Sand­vik (nær­mest) og Tor-fred­rik Axel­sen fra park­ve­se­net har kap­pet mye tøm­mer langs Voie-løy­pa. Da er sjan­sen mind­re for at trær­ne fal­ler over den nye strøm­lin­ja som skal mon­te­res.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hundre­vis av trær er hogd der de nye lys­mas­te­ne skal opp.

REIDAR KOLLSTAD FOTO:

Gam­le lys­ar­ma­tu­rer er ikke bare lys­sva­ke, de er også miljø­far­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.